Till startsidan


Största aktieägarna

De största aktieägarna var enligt Euroclear Sweden AB 2019-09-30:

  A-aktier B-aktier Totalt % av
röster
% av
aktie-
kapital
Fam Hemberg inkl bolag 330 880 48 784 998 49 115 878 50,8 53,0
Fam Öster inkl bolag 378 826 6 678 404 7 057 230 10,2 7,6
Nordea Liv & Pension PBI 0 10 336 552 10 336 552 10,1 11,2
Fam Runmarker 324 034 122 155 446 189 3,3 0,5
Försäkringsaktiebolaget
Avanza Pension
0 1 998 444 1 998 444 1,9 2,2
Kent Molin 66 000 1 206 400 1 272 400 1,8 1,4
Claes Hansson 0 1 205 000 1 205 000 1,2 1,3
Sten Andersson 0 1 050 000 1 050 000 1,0 1,1
Swedbank Försäkring 0 789 837 789 837 0,8 0,9
Roland Danielsson 0 715 372 715 372 0,7 0,8
Övriga 0 18 626 614 18 626 614 18,2 20,0
Summa 1 099 740 91 513 776 92 613 516 100,0 100,0

Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com