Till startsidan


Största aktieägarna

De största aktieägarna var enligt Euroclear Sweden AB 2019-06-30:

  A-aktier B-aktier Totalt % av
röster
% av
aktie-
kapital
Fam Hemberg inkl bolag 330 880 48 784 998 49 115 878 50,8 53,0
Nordea Liv & Pension PBI 0 10 349 698 10 349 698 10,1 11,2
Fam Öster inkl bolag 378 826 5 879 466 6 258 292 9,4 6,8
Fam Runmarker 324 034 149 555 473 589 3,3 0,5
Försäkringsaktiebolaget
Avanza Pension
0 2 152 116 2 152 116 2,1 2,3
Kent Molin 66 000 1 206 400 1 272 400 1,8 1,4
Claes Hansson 0 1 205 000 1 205 000 1,2 1,3
Sten Andersson 0 1 050 000 1 050 000 1,0 1,1
Swedbank Försäkring 0 782 447 782 447 0,9 0,8
Roland Danielsson 0 653 895 653 895 0,6 0,7
Övriga 0 19 300 201 19 300 201 18,8 20,9
Summa 1 099 740 91 513 776 92 613 516 100,0 100,0

Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com