Till startsidan


Största aktieägarna

De största aktieägarna var enligt Euroclear Sweden AB 2018-09-30:

  A-aktier B-aktier Totalt % av
röster
% av
aktie-
kapital
Fam Hemberg inkl bolag 330 880 46 788 633 47 119 513 48,9 50,9
Nordea Liv & Pension PBI 0 10 326 022 10 326 022 10,1 11,1
Fam Öster 378 826 5 820 466 6 199 292 9,4 6,7
Fam Runmarker 324 034 202 755 526 789 3,4 0,6
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 0 2 174 446 2 174 446 2,1 2,3
Kent Molin 66 000 1 160 000 1 226 000 1,8 1,3
Claes Hansson 0 1 205 000 1 205 000 1,2 1,3
Sten Andersson 0 1 022 916 1 022 916 1,0 1,1
Anders Borgenhard 0 900 966 900 966 0,9 1,0
Swedbank Försäkring 0 886 447 886 447 0,9 1,0
Övriga 0 21 026 125 21 026 125 20,3 22,7
Summa 1 099 740 91 513 776 92 613 516 100,0 100,0

Under september månad tecknades 2 300 000 nya B-aktier med stöd av tidigare utgivna teckningsoptioner. Dessa aktier är medräknade i sammanställningen ovan.


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com