Till startsidan


Största aktieägarna

De största aktieägarna var enligt Euroclear Sweden AB 2019-03-31:

  A-aktier B-aktier Totalt % av
röster
% av
aktie-
kapital
Fam Hemberg inkl bolag 330 880 48 348 996 48 679 876 50,4 52,6
Nordea Liv & Pension PBI 0 10 343 952 10 343 952 10,1 11,2
Fam Öster inkl bolag 378 826 5 854 466 6 233 292 9,4 6,7
Fam Runmarker 324 034 202 755 526 789 3,4 0,6
Försäkringsaktiebolaget
Avanza Pension
0 2 194 278 2 194 278 2,0 2,4
Kent Molin 66 000 1 196 400 1 262 400 1,8 1,4
Claes Hansson 0 1 205 000 1 205 000 1,2 1,3
Sten Andersson 0 1 050 000 1 050 000 1,0 1,1
Anders Borgenhard 0 791 937 791 937 0,8 0,9
Swedbank Försäkring 0 782 447 782 447 0,8 0,8
Övriga 0 19 543 545 19 543 545 19,1 21,0
Summa 1 099 740 91 513 776 92 613 516 100,0 100,0

Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com