Till startsidan


Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl 17.00 på Lundsbrunns Kurort i Lundsbrunn, Götene.

Anmälan

Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 16 april 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 16 april 2015 kl 16.00 under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 56 00, per telefax 0511-34 53 12 eller via e-post koncern@gotenehus.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast torsdagen den 16 april 2015 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän.
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
 14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 17. Beslut om valberedning.
 18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2             Valberedningens förslag till stämmoordförande: Nils-Erik Danielsson.
 
Pkt 10          Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0:00) ska utgå för verksamhetsåret 2014.
 
Pkt 12-15          Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelsen ska utgå med 575 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till ledamöter som ej är anställda i bolaget. För kommittéarbete ska utgå arvode med 25 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Omval av ordinarie ledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Erik Hemberg och Ulf Runmarker samt nyval av Jan Johansson. Svante Nilsson har avböjt omval.

Jan Johansson, född 1959, är utbildad civilingenjör och är VD i Malmö Cityfastigheter AB. Han har tidigare varit VD och koncernchef för Peab AB. Jan Johansson är styrelseledamot i Bravida Holding AB, Centur AB och Fastighets AB ML4.

Omval av Nils-Erik Danielsson som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

 
Pkt 16          Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter: Ersättningsnivåerna ska vara marknadsmässiga. Ersättningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
 
Pkt 17          Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess ska tillämpas inför årsstämman 2016.

Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september 2015. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

 

Företagsvisning

I anslutning till årsstämman kommer bolaget att visa kontors- och produktionsanläggningarna i Götene för de aktieägare som är intresserade. Visningen startar kl 14.00 vid ingången till huvudkontoret. De aktieägare som önskar närvara vid företagsvisningen ombedes meddela detta i samband med anmälan till årsstämman.

Övrigt

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och dotterbolags ekonomiska situation.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida www.gotenehus.com senast onsdagen den 1 april 2015 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Vid offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 86 981 812, varav 1 099 740 A-aktier och 85 882 072 B-aktier, motsvarande sammanlagt 9 687 947,2 röster.

Efter årsstämman bjuder bolaget på enkel förtäring.


Götene i mars 2015
Styrelsen

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com