Till startsidan


Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2012 kl 17.00 i bolagets lokaler, Götene.

Anmälan

Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 13 april 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 13 april 2012 kl 16.00 under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 56 00, per telefax 0511-34 53 12 eller via e-post info@gotenehus.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast fredagen den 13 april 2012 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän.
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
 14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 17. Beslut om valberedning.
 18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2           Valberedningens förslag till stämmoordförande: Lennart Mårtensson.
 
Pkt 10 Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0:00) skall utgå för verksamhetsåret.
 
Pkt 12-15 Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

Styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Arvode till styrelsen skall utgå med 550 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till ledamöter som ej är anställda i bolaget. För kommittéarbete skall utgå arvode med 25 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Omval av ordinarie ledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Lennart Mårtensson, Maria Rosell och Ulf Runmarker samt nyval av Svante Nilsson. Mats Holmqvist har avböjt omval.

Svante Nilsson är sedan 2010 styrelsesuppleant i Götenehus Group AB.

Lennart Mårtensson föreslås som styrelsens ordförande.

 
Pkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter: Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Ersättningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
 
Pkt 17 Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess skall tillämpas inför årsstämman 2013.

Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år och en representant för de övriga ägarna. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, skall denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant skall då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande och representant för de övriga aktieägarna. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

 

Företagsvisning

I anslutning till årsstämman kommer Bolaget att visa kontors- och produktionsanläggningarna i Götene för de aktieägare som är intresserade. Visningen startar kl 15.00 vid ingången till huvudkontoret. De aktieägare som önskar närvara vid företagsvisningen ombedes meddela detta i samband med anmälan till årsstämman.

Övrigt

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och dotterbolags ekonomiska situation.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida www.gotenehus.com senast den 29 mars 2012 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6.051.000, varav 1.099.740 A-aktier och 4.951.260 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1.594.866.

Efter årsstämman bjuder bolaget på enkel förtäring.


Götene i mars 2012
Styrelsen


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

 
 
Götenehus är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernens småhusrörelse består av två verksamhetsområden, Projektutveckling som exploaterar grupphusområden från inköp av mark till försäljning av nyckelfärdigt hus och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda styckehus. Götenehus B-aktie är sedan den 23 november 2006 listad på First North. Certified Advisor är Erik Penser Bankaktiebolag.

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com