Till startsidan


Kallelse till årsstämma i Forshem Group AB

Aktieägarna i Forshem Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2011 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.

Anmälan

Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 29 april 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 29 april 2011 kl 16.00 under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 56 00, per telefax 0511-34 53 12 eller via e-post info@forshem.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast fredagen den 29 april 2011 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän.
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
 14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.
 15. Beslut om valberedning.
 16. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2 Valberedningens förslag till stämmoordförande: Lennart Mårtensson.
 
Pkt 10        Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0:00) skall utgå för verksamhetsåret.
 
Pkt 12-14

Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

Styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant.
Arvode till styrelsen skall utgå med 600 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget och 50 000 till styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget. Arvode för arbete i ersättningskommitté, revisionskommitté och fastighetskommitté skall utgå med 150 000 kronor att fördelas med 25 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Omval av ordinarie ledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Mats Holmqvist, Lennart Mårtensson, Maria Rosell och Ulf Runmarker. Omval av styrelsesuppleanten Svante Nilsson.

Lennart Mårtensson föreslås som styrelsens ordförande.

 
Pkt 15

Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess skall tillämpas inför årsstämman 2012.

Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de övriga aktieägarna. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, skall denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant skall då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande och representant för de övriga aktieägarna. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

 
Pkt 16

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 1 och § 12 i bolagsordningen ändras enligt följande:

§ 1
Nuvarande lydelse: Bolagets firma är Forshem Group AB. Bolaget är publikt (publ).
Föreslagen lydelse: Bolagets firma är Götenehus Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 12
Nuvarande lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Föreslagen lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida www.forshem.com senast den 20 april 2011 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6.051.000, varav 1.099.740 A-aktier och 4.951.260 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1.594.866.

Från kl 16.00 bjuder bolaget på enkel förtäring.

Götene i mars 2011
Styrelsen


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com