Till startsidan


Kallelse till extra bolagsstämma i Götenehus Group AB

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 november 2011 kl 17.00 i bolagets lokaler på Kraftgatan 1, Götene.

Anmälan

Aktieägare, som önskar deltaga i den extra bolagsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 11 november 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 11 november 2011 kl 16.00 under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 56 00, per telefax 0511-34 53 12 eller via e-post koncern@gotenehus.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast fredagen den 11 november 2011 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Observera att bolaget kl 16.30 håller en annan extra bolagsstämma för att besluta om ändring av bolagsordningen. Aktieägare som önskar deltaga i den tidigare bolagsstämman måste göra separat anmälan därom.

Dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av justeringsmän.
  6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Styrelsens förslag om emission av konvertibler.
  8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Pkt 7   Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna på huvudsakligen följande villkor:

Det konvertibla lånet uppgår till högst 50 425 000 kronor.

Varje befintlig aktie oavsett slag i bolaget berättigar till erhållandet av fem (5) teckningsrätter. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en konvertibel om nominellt 10 kronor.

Betalning för konvertiblerna skall erläggas kontant. Emissionskursen motsvarar konvertibelns nominella belopp, vilket innebär att för varje tecknad konvertibel om nominellt 10 kr skall erläggas ett kontant belopp om 10 kronor.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen och erhållande av teckningsrätter är den 24 november 2011. Teckning av konvertiblerna skall ske under tiden från och med den 29 november 2011 till och med den 13 december 2011.

Lånet löper till och med 2016-12-31 med en årlig ränta om 6 procent. Räntan utbetalas varje kvartal i efterskott.

Lånet är efterställt bolagets övriga oprioriterade fordringar.

Lånet kan konverteras till B-aktier i bolaget till en konverteringskurs om 10 kronor per aktie, vilket således kan medföra högst 5 042 500 nya B-aktier vid full konvertering.

Övrigt

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida www.gotenehus.com senast den 2 november 2011 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6.051.000, varav 1.099.740 A-aktier och 4.951.260 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1.594.866.

Götene i november 2011
Götenehus Group AB (publ)
Styrelsen

 
Ovanstående information är sådan information som Götenehus Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2011 klockan 11.30 CET.


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com