Till startsidan


Kallelse till extra bolagsstämma i Götenehus Group AB

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 november 2011 kl 16.30 i bolagets lokaler på Kraftgatan 1, Götene.

Anmälan

Aktieägare, som önskar deltaga i den extra bolagsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 11 november 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 11 november 2011 kl 16.00 under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 56 00, per telefax 0511-34 53 12 eller via e-post koncern@gotenehus.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast fredagen den 11 november 2011 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av justeringsmän.
  6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
  8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Pkt 7   Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ta bort § 15 i bolagsordningen. § 15 innehåller en hembudsklausul vid avyttring av A-aktier i bolaget. § 15 lyder i sin helhet enligt följande:

§ 15
Har A-aktie övergått till ny ägare, som ej tidigare är A-aktieägare i bolaget, skall aktiens nya ägare snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskrivit (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen skall lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen skall lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk skall framställas.

Lösningsanspråk skall framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier skall fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Om aktien har övergått genom försäljning, skall lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen skall inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Övrigt

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida www.gotenehus.com senast den 2 november 2011 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6.051.000, varav 1.099.740 A-aktier och 4.951.260 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1.594.866.

Götene i oktober 2011
Götenehus Group AB (publ)
Styrelsen


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com