Till startsidan


Kallelse till årsstämma i Forshem Group AB

Aktieägarna i Forshem Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2010 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.

Anmälan

Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 29 april 2010, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 29 april 2010 kl 16.00 under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 56 00, per telefax 0511-34 53 12 eller via e-post info@forshem.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast torsdagen den 29 april 2010 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän.
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
 14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande.
 15. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 16. Beslut om valberedning.
 17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2 Valberedningens förslag till stämmoordförande: Lennart Mårtensson.
 
Pkt 10        Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0:00) skall utgå för verksamhetsåret.
 
Pkt 12-14 Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt följande:
Styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant. Arvode till styrelsen skall utgå med 600 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget och 50 000 till styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget. Arvode för arbete i ersättningskommitté, revisionskommitté och fastighetskommitté skall utgå med 150 000 kronor att fördelas med 25 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Omval av ordinarie ledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Mats Holmqvist, Lennart Mårtensson, Maria Rosell och Ulf Runmarker. Nyval av Svante Nilsson som styrelsesuppleant. Sture Öster och Bo Nilsson har avböjt omval.

Svante Nilsson, född 1968, är högskoleingenjör med inriktning energiteknik. Svante Nilsson är konsulterande ingenjör och delägare i Wikström VVS-Kontroll AB där han också är styrelseledamot.

Lennart Mårtensson föreslås bli utsedd till styrelseordförande.

 
Pkt 15 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter: Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Ersättningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Individuella pensionsavsättningar skall begränsas så att dessa är skattemässigt avdragsgilla för bolaget. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
 
Pkt 16

Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess skall tillämpas inför årsstämman 2011.

Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, skall denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant skall då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande samt representant för de mindre aktieägarna. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida www.forshem.com senast den 22 april 2010 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6.051.000, varav 1.099.740 A-aktier och 4.951.260 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1.594.866.

Från kl 16.00 bjuder bolaget på enkel förtäring.

Götene i mars 2010
Styrelsen


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com