Till startsidan


Kallelse till årsstämma i Forshem Group AB

Aktieägarna i Forshem Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2008 kl 17.00 i Sessionssalen, Centrumhuset i Götene.

Anmälan

Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, skall

dels    vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 30 april 2008,
dels    anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 30 april 2008 kl 15.00 under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 56 00, per telefax 0511-34 53 12 eller via e-post info@forshem.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antalet biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast onsdagen den 30 april 2008 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få rätt att deltaga i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 30 april 2008.

Ärenden

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän.
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2007.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 17. Förslag till beslut om valberedning.
 18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2 Valberedningens förslag till stämmoordförande: Sture Öster.
 
Pkt 10        Styrelsen föreslår att ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2007 lämnas med 1:50 kronor per aktie. Styrelsen föreslår även att en extra utdelning lämnas med 0:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås måndagen den 12 maj 2008. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas från VPC torsdagen den 15 maj 2008.
 
Pkt 12-15 Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt följande:
Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och en suppleant. Arvode till styrelsen skall utgå med 700 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget och 50 000 kronor till styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget. Något speciellt arvode för utskottsarbete utgår ej. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Omval av ordinarie ledamöterna Sture Öster, Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Lennart Mårtensson och Ulf Runmarker samt nyval av Mats Holmquist och Maria Rosell. Kenneth Bergman och Camilla Bender Larsson har avböjt omval. Omval av styrelsesuppleanten Bo Nilsson. Sture Öster föreslås vara styrelseordförande.

Mats Holmquist, född 1951, civilingenjör, är verkställande direktör för Swegon AB. Maria Rosell är sedan 2006 styrelsesuppleant i Forshem Group AB.

Omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor, med auktoriserade revisorn Björn Grundvall som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Ett antal större aktieägare, som representerar mer än hälften av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att rösta enligt valberedningens ovannämnda förslag.

 
Pkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter: Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Ersättningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
 
Pkt 17 Styrelsen föreslår att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, skall denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant skall då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande samt representant för de mindre aktieägarna. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med den 23 april 2008 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Efter stämman bjuder bolaget på enkel förtäring.

Götene i april 2008
Styrelsen


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com