Till startsidan


Kallelse till extra bolagsstämma i Götenehus Group AB

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 augusti 2015 kl 16.00 i bolagets lokaler på Kraftgatan 1, Götene.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta i den extra bolagsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 20 augusti 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 20 augusti 2015 kl 16.00 under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 56 00, per telefax 0511-34 53 12 eller via e-post koncern@gotenehus.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast torsdagen den 20 augusti 2015 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av justeringsmän
  6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande av handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
  8. Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
  9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare om ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner görs delaktiga i koncernens utveckling genom ett långsiktigt ägarengagemang. Detta bedöms underlätta möjligheterna att behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av totalt högst 3 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget.

Teckningsoptionerna föreslås emitteras på i huvudsak följande villkor:

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast Götenehus AB med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna till vissa ledande befattningshavare och andra anställda som är eller blir anställda i Götenehus Group AB eller dess dotterbolag. Det antal teckningsoptioner som personer inom respektive kategori har rätt att förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt enligt nedan. Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av en marknadsmässig premie som fastställs enligt vedertagna beräkningsmodeller.

Styrelsen föreslår i samband härmed att bolagsstämman godkänner dotterbolagets överlåtelse av optioner till vissa anställda i Götenehus Group AB eller dess dotterbolag.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av den för aktien noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq First North under tiden från och med den 26 augusti 2015 till och med den 8 september 2015. Teckningskursen får inte fastställas till ett belopp som är under aktiens kvotvärde.

Teckning av B-aktier med utnyttjande av emitterade teckningsoptioner kan ske mellan den 3 september 2018 och den 28 september 2018.

Vid fullt utnyttjande av emitterade teckningsoptioner ökar bolagets aktiekapital med 3 000 000 kronor fördelat på 3 000 000 B-aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt på cirka tre (3) procent.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida www.gotenehus.com senast den 12 augusti 2015 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Vid offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 86 981 812, varav 1 099 740 A-aktier och 85 882 072 B-aktier, motsvarande sammanlagt 9 687 947,2 röster.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och dotterbolags ekonomiska situation.

Götene den 10 augusti 2015
Götenehus Group AB (publ)
StyrelsenGötenehus Group AB (publ) Box 17 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 Fax 0511-34 53 12 E-post koncern@gotenehus.com