Till startsidan


Årsstämma Götenehus Group AB 2018

På årsstämman i Götenehus Group AB den 25 april 2018 fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2017 ska utgå med 0:15 kronor per aktie. Som avstämningsdag bestämdes fredagen den 27 april 2018. Utdelningen beräknas att utbetalas torsdagen den 3 maj 2018.

VD Claes Hansson informerade om utvecklingen 2017.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Kristina Alvendal, Claes Hansson, Erik Hemberg, Jan Johansson och Ulf Runmarker. Till styrelseordförande valdes Nils-Erik Danielsson.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 1 000 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete skall utgå med 15 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Ersättning per kommitté är maximerad till 45 000 kronor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar VD samt övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Årsstämman beslutade att valberedningen, som skall lägga fram förslag för beslut på årsstämman 2019, skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år.


Götene den 26 april 2018
Götenehus Group AB (publ)


För mer information vänligen kontakta:
Claes Hansson, VD Götenehus AB, 0511-34 53 04, mobil 070-835 09 68, claes.hansson@gotenehus.se.

 

 

 Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com