Till startsidan


Teckning och överlåtelse av teckningsoptioner i Götenehus Group AB

I enlighet med det beslut som fattades av extra bolagsstämma den 26 augusti 2015 har Götenehus Group AB emitterat 3 000 000 teckningsoptioner. Dotterbolaget Götenehus AB har tecknat samtliga teckningsoptioner med skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna till vissa ledande befattningshavare och andra anställda som är eller blir anställda i Götenehus Group AB eller dess dotterbolag.

Götenehus AB har överlåtit 2 100 000 teckningsoptioner till anställda enligt ovan. Priset per teckningsoption motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell, den så kallade Black & Scholes-formeln. Beräkningen har gjorts utifrån marknadskurs och övriga rådande marknadsförhållanden och har fastställts till 0:18 kronor per teckningsoption. De 900 000 teckningsoptioner som inte har överlåtits behålls av Götenehus AB och skall kunna överlåtas till framtida anställda.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 3 september 2018 till och med den 28 september 2018 till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget till en kurs av 2:71 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av överlåtna teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med 2 100 000 kronor fördelat på 2 100 000 B-aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt på cirka två (2) procent. Vid fullt utnyttjande av emitterade teckningsoptioner ökar bolagets aktiekapital med 3 000 000 kronor fördelat på 3 000 000 B-aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt på cirka tre (3) procent.


Götene den 24 september 2015

Götenehus Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com