Till startsidan


Kommuniké från extra bolagsstämma i Götenehus Group AB

Götenehus Group AB höll extra bolagsstämma onsdagen den 26 augusti 2015 i Götene. Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag bland annat följande:

Emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av totalt högst 3 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast dotterbolaget Götenehus AB med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna till vissa ledande befattningshavare och andra anställda som är eller blir anställda i Götenehus Group AB eller dess dotterbolag. Teckningsoptionerna ska förvärvas mot betalning av en marknadsmässig premie som fastställs enligt vedertagna beräkningsmodeller.

Bolagsstämman godkände att dotterbolaget får överlåta emitterade teckningsoptioner till vissa anställda i koncernen.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av den för aktien noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq First North under tiden från och med den 26 augusti 2015 till och med den 8 september 2015. Teckningskursen får inte fastställas till ett belopp som är under aktiens kvotvärde.

Teckning av B-aktier med utnyttjande av emitterade teckningsoptioner kan ske mellan den 3 september 2018 och den 28 september 2018.

Vid fullt utnyttjande av emitterade teckningsoptioner ökar bolagets aktiekapital med 3 000 000 kronor fördelat på 3 000 000 B-aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt på cirka tre (3) procent.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Götene den 27 augusti 2015

Götenehus Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com