Till startsidan


Årsstämma Götenehus Group AB 2015

På årsstämman i Götenehus Group AB den 22 april 2015 fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2014.

VD Claes Hansson informerade om utvecklingen 2014.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Erik Hemberg och Ulf Runmarker. Till ny styrelseledamot valdes Jan Johansson. Svante Nilsson har avböjt omval. Till styrelseordförande valdes Nils-Erik Danielsson.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 575 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete skall utgå med 25 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar VD samt övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Årsstämman beslutade att valberedningen, som skall lägga fram förslag för beslut på årsstämman 2016, skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år.

Götene den 23 april 2015

Götenehus Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com