Till startsidan


Årsstämma Götenehus Group AB 2013

På årsstämman i Götenehus Group AB den 23 maj 2013 fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2012.

VD Claes Hansson informerade om utvecklingen 2012.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Svante Nilsson och Ulf Runmarker. Till ny styrelseledamot valdes Erik Hemberg. Lennart Mårtensson och Maria Rosell har avböjt omval. Till ny styrelseordförande valdes Nils-Erik Danielsson.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 450 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete skall utgå med 25 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Björn Grundvall som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar VD samt övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Årsstämman beslutade att valberedningen, som skall lägga fram förslag för beslut på årsstämman 2014, skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de övriga aktieägarna.

Götene den 24 maj 2013
Götenehus Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.


Götenehus Group AB (publ) Box 17 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 Fax 0511-34 53 12 E-post koncern@gotenehus.com