Till startsidan


Valberedningens förslag till årsstämman i Götenehus Group AB

Valberedningen i Götenehus Group AB har under året bestått av Lars Runmarker, Thomas Öster och Bo Nilsson som representanter för de tre största aktieägarna samt av Ingemar Johansson som representant för övriga aktieägare.

Inför årsstämman i Götenehus Group AB den 23 maj 2013 har valberedningen lämnat följande förslag:

Pkt 2 Stämmoordförande
Till stämmoordförande för årsstämman 2013 föreslås advokat Johan Lindgren.

Pkt 12-15 Styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen för det kommande året skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 450 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till ledamöter som ej är anställda i bolaget. För kommittéarbete skall utgå arvode med 25 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt räkning.

Styrelsen har för det gångna verksamhetsåret bestått av styrelseordföranden Lennart Mårtensson samt ledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Ulf Runmarker, Maria Rosell och Svante Nilsson.

Lennart Mårtensson och Maria Rosell har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av de ordinarie styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Ulf Runmarker och Svante Nilsson samt nyval av Erik Hemberg.

Erik Hemberg, född 1963, äger och driver Erik Hemberg Fastighets AB. Bolaget är moderbolag i en koncern som förvaltar, förädlar och utvecklar fastigheter.

Till ordförande i styrelsen föreslås Nils-Erik Danielsson.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Björn Grundvall som huvudansvarig revisor.

Götene den 15 maj 2013
Götenehus Group AB (publ)Götenehus Group AB (publ) Box 17 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 Fax 0511-34 53 12 E-post koncern@gotenehus.com