Till startsidan


Götenehus företrädesemisson fulltecknad

En extra bolagsstämma i Götenehus Group AB beslutade den 4 april 2013 att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, en kvittningsemission av B-aktier riktad till bolagets ägare av konvertibler samt en riktad emission av teckningsoptioner som tilläggslikvid till säljarna av VärsåsVillan AB.

Företrädesemissionen uppgick till högst 60,5 mkr fördelat på 60 510 000 B-aktier till teckningskurs 1,00 kr. Kvittningsemissionen uppgick till högst 21,6 mkr fördelat på 21 576 420 B-aktier. Teckningstiden för emissionerna löpte under perioden 22 april-7 maj 2013.

Företrädesemissionen tecknades till 100,0 procent, fördelat på 52,0 procent med företrädesrätt, 6,7 procent utan företrädesrätt samt av garanter i emissionen med 41,3 procent. Erik Hemberg Fastighets AB tecknade i samråd med övriga garanter 21,0 mkr och blir därmed Götenehus största ägare med en ägarandel på 21,7 procent av rösterna och 24,1 procent av kapitalet. Företrädesemissionen tillför därmed bolaget 60,5 mkr före emissionskostnader.

Kvittningsemissionen tecknades till 94,6 procent motsvarande 20,4 mkr. Kvittningsemissionen reducerar bolagets konvertibla lån från 21,6 mkr till 1,2 mkr. Villkoren för utelöpande konvertibler kommer att räknas om efter registrerade emissioner.

Samtliga tecknare utan företrädesrätt i företrädesemissionen har erhållit tilldelning och kommer att erhålla avräkningsnota med betalningsinstruktioner.

Emissionen av 3 000 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 3 000 000 B-aktier med löptid t o m den 30 april 2018 tillför Götenehus 6,0 mkr vid full teckning i enlighet med fastställd teckningskurs 1,99 kr.

Antal aktier i Götenehus kommer efter registrering av företrädes- och kvittningsemissionerna hos Bolagsverket att uppgå till 86 979 312, fördelat på 1 099 740 A-aktier och 85 879 572 B-aktier.

Rådgivare
Götenehus har anlitat Erik Penser Bankaktiebolag som finansiell rådgivare och Advokatfirman Nordia som legal rådgivare i samband med emissionerna.

Götene den 14 april 2013
Götenehus Group AB (publ)

 
För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.Götenehus Group AB (publ) Box 17 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 Fax 0511-34 53 12 E-post koncern@gotenehus.com