Till startsidan


Götenehus Group AB offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission och riktad emission till konvertibelinnehavare

Götenehus Group AB har idag offentliggjort ett tilläggsprospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet innehåller bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2013 vilken offentliggjordes den 26 april 2013.

En extra bolagsstämma i Götenehus Group AB den 4 april 2013 beslutade att genomföra en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt en riktad emission till bolagets konvertibelinnehavare. Teckningsperioden i båda emissionerna löper under perioden 22 april - 7 maj 2013.

Prospekt, tilläggsprospekt och anmälningssedlar kan laddas ned från www.gotenehus.com och www.penser.se. Prospekt, tilläggsprospekt och anmälningssedlar kan också beställas från Erik Penser Bankaktiebolag, telefon till 08-463 80 00 eller e-post till emission@penser.se och från Götenehus Group AB, telefon 0511-34 56 00.

Rådgivare

Götenehus har anlitat Erik Penser Bankaktiebolag som finansiell rådgivare och Advokatfirman Nordia som legal rådgivare i samband med emissionerna.

Götene den 2 maj 2013
Götenehus Group AB

 
För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.Götenehus Group AB (publ) Box 17 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 Fax 0511-34 53 12 E-post koncern@gotenehus.com