Till startsidan


Götenehus Group AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission och riktad emission till konvertibelinnehavare

En extra bolagsstämma i Götenehus Group AB den 4 april 2013 beslutade att genomföra en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt en riktad emission till bolagets konvertibelinnehavare. I samband med emissionerna har Götenehus Group AB idag offentliggjort ett prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektion-en.

Prospekt och anmälningssedlar kan laddas ned från www.gotenehus.com och www.penser.se. Prospekt och anmälningssedlar kan också beställas från Erik Penser Bank-aktiebolag, telefon till 08-463 80 00 eller e-post till emission@penser.se och från Götenehus Group AB, telefon 0511-34 56 00. Bolagets aktieägare kommer att tillsändas ett prospekt.

Teckningsperioden i båda emissionerna löper under perioden 22 april - 7 maj 2013.

I prospektet lämnas följande uppgifter vilka tidigare ej offentliggjorts:

  • Summa eget kapital i koncernen uppgick per den 28 februari 2013 till 45,2 mkr. Se sid 30 i prospektet för ytterligare information.
  • Nettoskuldsättningen i koncernen uppgick per den 28 februari 2013 till 437,2 mkr. Se sid 30 i prospektet för ytterligare information.
  • Bolaget har i företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier om totalt 52,9 mkr, motsvarande cirka 87 procent av emissionsbeloppet om högst 60,5 mkr.
  • Bolaget har i den riktade emissionen till konvertibelinnehavarna erhållit avsiktsförkla-ringar att delta om totalt 17,3 mkr, motsvarande cirka 80 procent av emissionsbelop-pet om högst 21,6 mkr.

Rådgivare

Götenehus har anlitat Erik Penser Bankaktiebolag som finansiell rådgivare och Advokatfirman Nordia som legal rådgivare i samband med emissionen.

Götene den 17 april 2013
Götenehus Group AB

 
För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.Götenehus Group AB (publ) Box 17 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 Fax 0511-34 53 12 E-post koncern@gotenehus.com