Till startsidan


Götenehus publicerar årsredovisningen för 2012

Götenehus Groups årsredovisning för 2012 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gotenehus.com.

- Vår bedömning är att småhusmarknaden nu har bottnat och successivt kommer att stärkas under 2013. Vår bedömning är att vi som helhet kommer att öka vår leveransvolym och omsättning under 2013. Vi kommer dock att starta svagt med låga volymer under det första kvartalet. Resultatmässigt gör vi bedömningen att det första halvåret blir svagt men att förutsättningarna för att visa lönsamhet under det andra halvåret är gynnsamma. Som helhet blir sannolikt verksamhetsåret 2013 svagt. De långa ledtiderna inom branschen innebär att normal lönsamhet kan förväntas först under 2014. Götenehus och VärsåsVillans verksamheter slås nu samman till en slagkraftig enhet. Nyemissionerna stärker koncernens finansiella ställning. Mot slutet av året bedöms vår verksamhet vara både lönsam och i finansiell balans med god soliditet och likviditet, kommenterar Claes Hansson, Götenehus VD och koncernchef, i årsredovisningen.

Götene den 8 april 2013
Götenehus Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com