Till startsidan


Kommuniké från extra bolagsstämma i Götenehus Group AB

Götenehus Group AB höll extra bolagsstämma torsdagen den 4 april 2013 i Götene. Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag bland annat följande:

Ändring av bolagsordningen och aktiekapital

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 18 153 000 kronor utan indragning av aktier. Stämman beslutade också att ändra bolagsordningen innebärande att gränserna för aktiekapital och för antalet aktier ändras. Kvotvärdet på bolagets aktie är efter ändringen 1,00 krona per aktie. Syftet med dessa båda beslut är att möjliggöra genomförandet av de emissioner som styrelsen föreslagit och beslutats om enligt nedan.

Nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att emittera nya B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Enligt beslutet kan aktiekapitalet öka med högst 60 510 000 kronor. Antalet aktier som emitteras är högst 60 510 000 B-aktier. Varje befintlig aktie i bolaget ger tio (10) teckningsrätter, och en (1) teckningsrätt skall ge företrädesrätt att teckna en (1) nyemitterad aktie. De nya aktierna emitteras till en kurs om 1,00 krona per aktie.

Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 17 april 2013. Teckningstiden löper från den 22 april till och med den 7 maj 2013.

Riktad emission till befintliga ägare av konvertibler

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att rikta en nyemission av högst 21 576 420 B-aktier till befintliga ägare av bolagets 2 157 642 utestående konvertibler hänförliga till konvertibelprogram beslutat av extra bolagsstämma den 17 november 2011 (”Konvertiblerna”). Nominellt belopp för Konvertiblerna är 10,00 kronor, vilket innebär att utestående skulder hänförliga till Konvertiblerna uppgår till totalt 21 576 420 kronor exklusive upplupen ränta. Det antal aktier som varje Konvertibelinnehavare skall äga rätt att teckna skall motsvara det antal aktier som tillkommer genom kvittning av Konvertibelinnehavarens fordran exklusive upplupen ränta enligt Konvertiblerna. De nya aktierna emitteras till en kurs om 1,00 krona per aktie.

Teckningstiden löper från den 22 april till och med den 7 maj 2013.

Riktad emission av optioner med rätt till teckning av B-aktier till säljare av VärsåsVillan AB

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att emittera 3 000 000 teckningsoptioner av serie 2013/2018. Rätt att teckna teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Anders Borgenhard och Ka-Jo Förvaltning AB som kompletterande likvid i anledning av försäljningen av VärsåsVillan AB. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 150 procent av den vägda genomsnittskursen under Företrädesemissionens Teckningstid.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Götene den 5 april 2013
Götenehus Group AB (publ)

 
För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.Götenehus Group AB (publ) Box 17 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 Fax 0511-34 53 12 E-post koncern@gotenehus.com