Till startsidan


Årsstämma Götenehus Group AB 2012

På årsstämman i Götenehus Group AB den 19 april 2012 fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2011. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2011.

VD Claes Hansson informerade om utvecklingen 2011.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Lennart Mårtensson, Maria Rosell och Ulf Runmarker. Till ny styrelseledamot valdes den tidigare suppleanten Svante Nilsson. Mats Holmqvist har avböjt omval. Lennart Mårtensson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 550 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete skall utgå med 25 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Till revisor valdes revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Björn Grundvall som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar VD samt övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Årsstämman beslutade att valberedningen, som skall lägga fram förslag för beslut på årsstämman 2013, skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de övriga aktieägarna.

Götene den 20 april 2012
Götenehus Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com