Till startsidan


Götenehus Group AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission av konvertibler om högst 50,4 mkr

Extra bolagsstämma i Götenehus Group AB beslöt den 17 november 2011 att genomföra en företrädesemission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I samband med emissionen har Götenehus Group AB idag offentliggjort ett emissionsprospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet och anmälningssedlar kan laddas ned från www.gotenehus.com och www.penser.se/gotenehus. Prospekt och anmälningssedlar kan också beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bankaktiebolag, Box 7405, 103 91 Stockholm samt via telefon 08-463 80 00 eller via e-post emission@penser.se. Bolagets samtliga kända aktieägare kommer att tillsändas prospektet. Teckningsperioden löper under perioden 29 november-13 december 2011.

Villkor i korthet

  • Bolaget tar upp ett konvertibelt lån om nominellt högst 50 425 000 kronor.
  • Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna konvertibler i förhållande till deras innehav av aktier i bolaget.
  • Varje A- eller B-aktie i bolaget berättigar till erhållandet av fem teckningsrätter. Sex teckningsrätter berättigar till teckning av en konvertibel om nominellt 10 kronor.
  • Emissionskursen är 10 kronor motsvarande konvertibelns nominella belopp och skall erläggas kontant.
  • Lånet löper under perioden 2011-12-13--2016-12-31 med en årlig ränta om 6 procent. Ränta betalas varje kvartal i efterskott.
  • Lånet är efterställt bolagets övriga oprioriterade fordringar.
  • Lånet kan konverteras till B-aktier i bolaget till en konverteringskurs om 10 kronor per aktie, vilket således medför högst 5 042 500 nya B-aktier vid full konvertering.

Emissionen är, som tidigare kommunicerats, inte garanterad. Bolagets fyra största ägare, som innehar en ägarandel om cirka 25 procent av bolagets aktier, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av emissionen.

Rådgivare
Götenehus har anlitat Erik Penser Bankaktiebolag som finansiell rådgivare och Advokatfir-man Nordia som legal rådgivare i samband med emissionen.

Götene den 23 november 2011
Götenehus Group AB (publ)

 
För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

 
Informationen i denna pressrelease är sådan information som Götenehus Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2011 klockan 16:20 CET.Götenehus Group AB (publ) Box 17 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 Fax 0511-34 53 12 E-post koncern@gotenehus.com