Till startsidan


Extra bolagsstämma i Götenehus Group AB beslutade om företrädesemission av konvertibler på högst 50,4 mkr

Götenehus Group AB höll extra bolagsstämma torsdagen den 17 november 2011 i Götene. Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna om högst 50 425 000 kronor på huvudsakligen följande villkor:

  1. Rätt att teckna konvertiblerna skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. För varje på avstämningsdagen innehavd befintlig aktie av serie A eller B skall erhållas fem (5) teckningsrätter. Sex (6) teckningsrätter skall berättiga till teckning av en konvertibel om nominellt 10 kronor.
  2. Betalning för konvertiblerna skall erläggas kontant. Emissionskursen skall motsvara konvertibelns nominella belopp, vilket innebär att för varje tecknad konvertibel om nominellt 10 kronor skall erläggas ett kontant belopp om 10 kronor.
  3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen med företrädesrätt (erhållande av teckningsrätter) är den 24 november 2011. Prospektet beräknas komma att distribueras omkring den 28 november 2011. Teckning med företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 29 november 2011 till och med den 13 december 2011. Sådan teckning skall ske genom kontant betalning inom den tid som anges i denna punkt 3. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.
  4. Lånet kan konverteras till B-aktier i bolaget till en konverteringskurs om 10 kronor per aktie, vilket således kan medföra högst 5 042 500 nya B-aktier vid full konvertering och att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 20 170 000 kronor.
  5. Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigades att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av emissionen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Götene den 18 november 2011
Götenehus Group AB (publ)

 
För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

 
Ovanstående information är sådan information som Götenehus Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2011 klockan 08.00 CET.Götenehus Group AB (publ) Box 17 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 Fax 0511-34 53 12 E-post koncern@gotenehus.com