Till startsidan


För att stärka marknadspositionen och skapa bättre förutsättningar för tillväxt och lönsamhet föreslår styrelsen för Götenehus Group AB en företrädesemission av konvertibler om högst 50,4 mkr

Götenehus styrelse har beslutat att föreslå en emission av ett konvertibelt lån om högst 50,4 mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen förutsätter beslut på en extra bolagsstämma som avses hållas den 17 november 2011.

Bakgrund och motiv

Götenehus är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernens småhusrörelse består av två verksamhetsområden, Projektutveckling som exploaterar grupphusområden från inköp av mark till försäljning av nyckelfärdigt hus och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda småhus.

Den finansiella oron i världen i kombination med bristen på byggbar mark, ökade kostnader för bygglov och anslutningsavgifter, införande av bolånetak och andra regleringar har medfört att marknaden för nyproducerade småhus i Sverige försvagats. Antalet nyproducerade småhus minskar nu. TMF (Trä- och Möbelföretagen) har i sin senaste prognos gjort bedömningen att antalet påbörjade småhus under 2011 kommer att minska till cirka 6 500 enheter. För 2012 gör man bedömningen att antalet påbörjade småhus minskar till cirka 6 000 enheter. Det årliga behovet av nya bostäder är idag enligt flera bedömare betydligt högre. Nyproduktionen av bostäder har i Sverige de senaste 20 åren varit relativt låg jämfört med utvecklingen i många andra europeiska länder.

Koncernens småhusverksamhet i Sverige har under 2011 strukturerats om och marknadsförs nu endast under varumärket Götenehus. Genom att fokusera alla resurser på en organisation och ett varumärke bedöms koncernen kunna stärka sin marknadsposition. Den svagare marknaden i kombination med eventuella begränsningar på kreditmarknaden, beslutade av EU, kommer sannolikt att påverka den framtida strukturen på den svenska småhusmarknaden.

Enligt styrelsens bedömning är Götenehus rörelsekapitalbehov säkerställt genom befintliga kreditlimiter. En starkare finansiell ställning skapar bättre förutsättningar för Götenehus att profilera sitt varumärke och att stärka sin marknadsposition när marknaden vänder, vilket också förbättrar möjligheterna för framtida tillväxt och lönsamhet. Styrelsen har därför beslutat att föreslå en emission av konvertibler om högst 50,4 mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

- Emissionen kommer initialt att förstärka koncernens likviditet och kommer successivt att användas för delfinansiering av nya projekt och tomter. Vi kommer efter emissionen att ha bättre förutsättningar för att både själv- och lånefinansiera framtida projekt och markförvärv samt att fortsätta våra marknadssatsningar, säger Claes Hansson, VD och koncernchef i Götenehus. Eftersom vi vänder oss till våra befintliga aktieägare har målsättningen varit att erbjuda förmånliga villkor. I och med att konvertibeln löper på fem år med en ränta på sex procent och en konverteringskurs på 10 kronor, tror jag att förutsättningarna är goda för att emissionen skall tecknas, fortsätter Claes Hansson.

Villkor i korthet

- Bolaget tar upp ett konvertibelt lån om nominellt högst 50 425 000 kronor.
- Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna lånet i förhållande till storleken av deras innehav av aktier i bolaget.
- Varje aktie i bolaget oavsett slag berättigar till erhållandet av fem teckningsrätter. Sex teckningsrätter berättigar till teckning av en konvertibel om nominellt 10 kronor.
- Emissionskursen är 10 kronor och motsvarar konvertibelns nominella belopp och skall erläggas kontant.
- Lånet löper till och med 2016-12-31 med en årlig ränta om 6 procent. Räntan utbetalas varje kvartal i efterskott.
- Lånet är efterställt bolagets övriga oprioriterade fordringar.
-     Lånet kan konverteras till B-aktier i bolaget till en konverteringskurs om 10 kronor per aktie, vilket således kan medföra högst 5 042 500 nya B-aktier vid full konvertering.

Emissionen är inte garanterad. Bolagets fyra största ägare, som innehar en ägarandel om cirka 25 procent av kapitalet, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av emissionen.

Preliminär tidplan

2 november 2011    Fullständigt emissionsförslag
17 november 2011 Extra bolagsstämma
24 november 2011 Avstämningsdag för erhållandet av teckningsrätter
29 november – 13 december 2011     Teckningsperiod

Rådgivare

Götenehus har anlitat Erik Penser Bankaktiebolag som finansiell rådgivare och Advokatfirman Nordia som legal rådgivare i samband med emissionen.

Götene den 1 november 2011
Götenehus Group AB (publ)

 
För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

 
Ovanstående information är sådan information som Götenehus Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2011 klockan 11.30 CET.Götenehus Group AB (publ) Box 17 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 Fax 0511-34 53 12 E-post koncern@gotenehus.com