Till startsidan


Årsstämma Forshem Group AB 2011

Forshem Group AB ändrar namn till Götenehus Group AB

På årsstämman i Forshem Group AB den 5 maj 2011 fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2010. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2010.

VD Claes Hansson informerade om utvecklingen 2010 samt redovisade den under dagen lämnade kvartalsrapporten gällande januari – mars 2011.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Mats Holmquist, Lennart Mårtensson, Maria Rosell och Ulf Runmarker. Styrelsesuppleanten Svante Nilsson omvaldes. Lennart Mårtensson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 600 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget och 50 000 till styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget. Arvode för arbete i ersättningskommitté, revisionskommitté och fastighetskommitté skall utgå med 150 000 kronor att fördelas med 25 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Årsstämman beslutade att valberedning, som skall lägga fram förslag för beslut på årsstämman, skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de övriga aktieägarna. Valberedningen utser inom sig ordförande och representant för de övriga aktieägarna.

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt styrelsens förslag som bl a innebar att bolagets firma ändras till Götenehus Group AB samt ny ordning för kallelse till årsstämma. Namnändringen beräknas bli registrerad hos Bolagsverket i slutet av maj 2011.

Götene den 6 ma 2011
Forshem Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Forshem Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.



Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com