Till startsidan


Forshem avvecklar verksamheten i Tyskland

Forshem Group beslutade under 2010 att avyttra koncernens verksamhet i Tyskland. Ansträngningarna för att avyttra verksamheten har inte lyckats. Mot bakgrund av detta och att verksamheten redovisar stora löpande underskott har styrelsen beslutat att avveckla verksamheten i Tyskland.

Avvecklingen av verksamheten i Tyskland är ett led i beslutet att fokusera koncernens verksamhet på den svenska marknaden med målet att därmed stärka marknadspositionen.

Nedskrivningar av engångskaraktär kommer som en följd av avvecklingsbeslutet att belasta resultatet 2010. Den tyska verksamheten kommer att belasta resultatet för det fjärde kvartalet med 7,6 mkr efter skatt, varav 4,8 mkr avser nedskrivningar.

Den tyska verksamheten bedöms inte belasta koncernens resultat och kassaflöde under 2011.


Götene den 8 februari 2011
Forshem Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Forshem Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com