Till startsidan


Årsstämma Forshem Group AB 2010

På årsstämman i Forshem Group AB den 6 maj 2010 fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2009. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2009.

VD Claes Hansson informerade om utvecklingen 2009 samt redovisade den under dagen lämnade kvartalsrapporten gällande januari – mars 2010.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Mats Holmquist, Lennart Mårtensson, Maria Rosell och Ulf Runmarker. Till ny styrelsesuppleant valdes Svante Nilsson. Sture Öster och Bo Nilsson har avböjt omval. Lennart Mårtensson valdes till ny styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 600 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget och 50 000 till styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget. Arvode för arbete i ersättningskommitté, revisionskommitté och fastighetskommitté skall utgå med 150 000 kronor att fördelas med 25 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar VD samt övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Årsstämman beslutade att valberedning, som skall lägga fram förslag för beslut på årsstämma, skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna.


Götene den 7 maj 2010
Forshem Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Forshem Group, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.


Informationen i denna pressrelease är sådan information som Forshem Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2010 klockan 08.00 CET.


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com