Till startsidan


Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2009

 • Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.
 • Rörelseresultatet minskade till -8,9 mkr (37,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15,6 mkr (25,2). Resultatet har belastats med en engångsavsättning på 10,0 mkr för befarade framtida garantikostnader. I det fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till 2,5 mkr (3,5) och resultatet efter finansiella poster till 1,3 mkr (0,2).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10,0 mkr (18,4), vilket motsvarar -1:65 kronor (3:04) per aktie. I det fjärde kvartalet uppgick resultatet efter skatt till 0,9 mkr (0,8), vilket motsvarar 0:15 kronor (0:13) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick till 25,7 mkr (-13,0). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick motsvarande kassaflöde till 22,2 mkr (-43,7). I det fjärde kvartalet var kassaflödet från den löpande verksamheten starkt och uppgick till 50,5 mkr (-13,5).
 • Stabilare och successivt förbättrad efterfrågan på småhusmarknaden i Sverige. Orderingången under perioden var högre än leveransvolymen.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2009.

pdfUtskriftsformat


Resultat i korthet        
Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
  2009 2008 2009 2008
Nettoomsättning, mkr 182,7 215,6 639,8 988,6
Rörelseresultat, mkr 2,5 3,5 -8,9 37,1
Rörelsemarginal, % 1,4 1,6 -1,4 3,8
Resultat efter finansiella poster, mkr 1,3 0,2 -15,6 25,2
Totalresultat, mkr 1,1 0,8 -10,0 18,5
Resultat per aktie, kronor 0:15 0:13 -1:65 3:04

Forshemkoncernen

Forshem Groups B-aktier är sedan den 23 november 2006 listade på First North. Från och med den 6 mars 2009 är B-aktien listad på segmentet First North Premier.

Forshem Group är genom dotterbolagen Götenehus och Sjödalshus en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernens småhusrörelse består av två verksamhetsområden, Projekt som exploaterar grupphusområden från inköp av mark till försäljning av nyckelfärdigt hus och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda småhus.

Koncernens övriga verksamhet består av Forshem Industri som hanterar de flesta av koncernens gemensamma funktioner som konstruktion, produktion och administration, Forshem Biobränsle som tillverkar bränslebriketter för fastbränsleanläggningar, Forshem Fastighets AB som äger och förvaltar koncernens industriområde i Götene samt garagetillverkaren Mellby Industri AB.

Verksamhetsområden

Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Marknad

Efter flera goda år försvagades den svenska bostadsmarknaden under 2008. Antalet påbörjade bostäder uppgick under 2008 enligt SCB till cirka 22.500 (30.000), varav cirka 10.600 (14.000) var småhus. Under 2009 minskade småhusbyggandet till cirka 6.350 påbörjade bostäder. Det årliga behovet av nya bostäder är idag enligt flera bedömare betydligt högre. Nyproduktionen av bostäder har i Sverige de senaste 20 åren varit relativt låg jämfört med utvecklingen i många andra europeiska länder. Även i förhållande till vad som krävs för att långsiktigt behålla den bostadsstandard vi idag har i landet har nyproduktionen varit låg.

Under andra halvåret 2008 var efterfrågan på nyproducerade bostäder mycket låg. Den svaga efterfrågan påverkade Forshems leveransvolym negativt under 2009.

Den låga räntenivån i kombination med att antalet varsel om uppsägningar minskade medförde under 2009 en successivt ökad aktivitet på småhusmarknaden i Sverige. Den förbättrade marknaden har ökat efterfrågan på Forshems produkter. Orderingången under 2009 var högre än orderingången under 2008 och väsentligt högre än leveransvolymen under 2009.

Åtgärdsprogram

För att anpassa verksamheten till den svagare marknadsutvecklingen genomförde Forshem under andra halvåret 2008 och första halvåret 2009 olika åtgärdsprogram för att minska koncernens kostnader. Under 2008 varslade koncernen om personalreduktioner. Efter genomförda varsel och naturlig avgång minskade antalet anställda som mest med cirka 80 personer jämfört med antalet anställda under det första halvåret 2008. Under slutet av 2009 och början av 2010 har antalet anställda ökat något beroende på ökad beläggning.

I december 2008 fattades beslut om att samordna Götenehus och Sjödalshus huvudkontor. Samordningen innebar att Sjödalshus kontor flyttades till koncernens huvudanläggning i Götene. Samordningen, som var genomförd under första kvartalet 2009, har inneburet lägre centrala kostnader samt en ökad närhet till gemensamma funktioner som produktion och administration.

Fakturering och resultat

Koncernens nettoomsättning under 2009 minskade med 35 procent och uppgick till 639,8 mkr (988,6). Antalet levererade enheter minskade med 41 procent och uppgick till 251 (430). Under året har Forshem sålt koncernens aktier i GAR-BO AB, som är ett bolag som säljer försäkringar och garantier för nyproduktion av bostäder. Bakgrunden till försäljningen var att ett bud lagts på aktierna i GAR-BO AB, vilket samtliga aktieägare accepterade.

Rörelseresultatet minskade till -8,9 mkr (37,1), vilket ger en rörelsemarginal på -1,4 procent (3,8).  Rörelsemarginalen påverkas förutom av resultatutvecklingen också av omfattningen på koncernens entreprenadverksamhet där marginalen är lägre än i den övriga verksamheten. I årets resultat ingår vinst vid försäljning av aktier i GAR-BO AB på 7,4 mkr och kostnader för uppsagd personal på cirka 4,0 mkr. Resultatet har även belastats med en extra engångsavsättning på 10,0 mkr för befarade framtida garantikostnader. Reserveringen avser garantikostnader för fuktskador i hus med putsade så kallade enstegstätade väggar. Hus med putsade fasader som koncernen levererat från och med andra halvåret 2007 har utrustats med en annan typ av konstruktion.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15,6 mkr (25,2).

Årets resultat efter skatt uppgick till -10,0 mkr (18,4), vilket motsvarar ett resultat per aktie på
-1:65 kronor (3:04).

Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till -2,1 procent (10,3). Räntabiliteten på eget kapital efter skatt uppgick till -7,8 procent (14,1).

Fjärde kvartalet
Koncernens nettoomsättning minskade under kvartalet med cirka 15 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 183 mkr (216). Antalet leveranser uppgick till 74 enheter (87).

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 2,5 mkr (3,5). Resultatet efter finansiella poster ökade till 1,3 mkr (0,2). Rörelsemarginalen minskade till 1,4 procent (1,6).

Utvecklingen per verksamhetsområde

Projekt        
  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008
Nettoomsättning 65,3 70,2 230,1 360,3
Rörelseresultat 2,1 2,7 0,6 17,6
Rörelsemarginal, % 3,2 3,8 0,3 4,9

Verksamheten inom Projekt består i huvudsak av marknadsföring och byggnation av gruppbyggda småhus. Projektutveckling av småhus innebär ett åtagande som sträcker sig hela vägen från inköp av råmark till försäljning av nyckelfärdigt hus. De upplåtelseformer som förekommer är äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. Den vanligaste formen är äganderätt. Verksamheten domineras av projekt som innehåller i storleksordningen 10-35 hus. Marknaden för Projekt utgörs i första hand av Skåne, Stor-Stockholmsområdet och Västra Götaland.

Inom Projekt har projektportföljen successivt byggts upp under de senaste åren. Antalet byggrätter i projektportföljen motsvarade vid periodens slut 448 småhus jämfört med 398 vid samma tid förra året. Drygt hälften av byggrätterna är belägna i Skåne. Den finansiella oron och konjunkturförsvagningen medförde under slutet av 2008 och början av 2009 en lägre försäljningstakt för pågående projekt. Under 2009 har efterfrågan successivt förbättrats.

Nettoomsättningen inom verksamhetsområdet minskade under året och uppgick till 230,1 mkr (360,3). Leveransvolymen minskade med cirka 30 procent och uppgick till 81 enheter (120). Rörelseresultatet, som påverkats av den lägre volymen, uppgick till 0,6 mkr (17,6). Rörelsemarginalen minskade till 0,3 procent (4,9). Resultatet har belastats med kostnader för uppsagd personal på cirka 1,0 mkr och en reserv för befarade framtida garantikostnader på 4,0 mkr.

Fjärde kvartalet
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 65,3 mkr (70,2). Rörelseresultatet uppgick till 2,1 mkr (2,7).  Leveransvolymen uppgick till 21 enheter (24).

Styckehus        
  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008
Nettoomsättning 106,9 138,3 373,0 585,8
Rörelseresultat 0,1 1,1 -12,5 16,4
Rörelsemarginal, % 0,0 0,8 -3,3 2,8

Verksamheten inom Styckehus består av marknadsföring och byggnation av enskilda styckehus. Koncernens produkter marknadsförs genom två fristående varumärken, Götenehus och Sjödalshus. Båda varumärkena erbjuder kunderna trygghet, kvalitet, flexibilitet och attraktiv design. Götenehus är profilerad mot en mer modern arkitektur medan Sjödalshus står för en klassisk stil.

Marknaden för styckebyggda småhus försvagades under 2008. Den sämre marknaden påverkade leveransvolymen i både Sverige och Tyskland negativt under året. Orderingången under 2009 har däremot varit väsentligt högre än leveransvolymen.

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 373,0 mkr (585,8). Leveransvolymen minskade med 45 procent och uppgick till 170 enheter (310). Rörelseresultatet minskade till -12,5 mkr (16,4). Rörelsemarginalen uppgick till -3,3 procent (2,8). Resultatet har belastats med kostnader för uppsagd personal på cirka 1,8 mkr och en reserv för befarade framtida garantikostnader på 6,0 mkr.

Fjärde kvartalet
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet minskade till 106,9 mkr (138,3). Rörelseresultatet uppgick till 0,1 mkr (1,1). Leveransvolymen uppgick till 53 enheter (63). 

Övrigt

Verksamhetsområdet Övrigt består av Forshem Fastighets AB, Forshem Biobränsle AB, Forshem Industri AB, Mellby Industri AB och moderbolaget. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 36,7 mkr (42,5). Rörelseresultatet uppgick till 3,0 mkr (3,1). I resultatet ingår vinst vid försäljning av aktier i GAR-BO AB med 7,4 mkr och kostnader för uppsagd personal på 1,2 mkr.

Fjärde kvartalet
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade till 10,5 mkr (7,1). Rörelseresultatet uppgick till 0,3 mkr (-0,3). 

Exploateringsfastigheter

Forshems exploateringsfastigheter består dels av visningshus, dels av obebyggd exploateringsmark för verksamhetsområdena Projekt och Styckehus.

Vid årsskiftet bestod koncernens exploateringsfastigheter av 325 byggrätter (340) för projektverksamheten, 70 byggrätter (90) för enskilda styckehus samt sju visningshus. Utöver detta hade koncernen 45 byggrätter (55) inom projektverksamheten som redovisats som pågående projekt. Dessa byggrätter ingår i projekt som startats upp men där husleverans ännu ej har skett.

Koncernen har under året avyttrat fler fastigheter än vad som har förvärvats. Nettoinvesteringarna i exploateringsfastigheter uppgick under året till -17,6 mkr (5,1). Det totala innehavet i exploateringsfastigheter uppgick vid årsskiftet till 236,5 mkr (254,1). Av det totala innehavet på 236,5 mkr är cirka 65 mkr (90) visningshus och färdigbyggda projekthus som byggts i egen regi. Marknadsvärdet bedöms överstiga det bokförda värdet.

Innehavet av exploateringsfastigheter utgör en förutsättning för utvecklingen av Forshems verksamhetsområde Projekt.

Investeringar

Koncernens investeringar i byggnader och mark, maskiner och inventarier uppgick till 2,2 mkr (6,4).

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick vid periodens slut till 541,9 mkr (576,3). Den största tillgångsposten var exploateringsfastigheter som uppgick till 236,5 mkr (254,1). Det egna riskbärande kapitalet uppgick till 131,2 mkr (146,8), vilket motsvarade 24,2 procent (25,5) av balansomslutningen. Soliditeten uppgick till 22,7 procent (23,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter, som i regel finansieras med långfristiga krediter, uppgick till 25,7 mkr (-13,0). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 22,2 mkr (-43,7). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 24,7 mkr (-49,8). I det fjärde kvartalet var kassaflödet från den löpande verksamheten bra och uppgick till 50,5 mkr (-13,5).

Likviditeten var vid utgången av perioden god. Likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick vid årsskiftet till 98,0 mkr (103,6). 

Nettolåneskulden uppgick till 190,1 mkr (213,1).

Under året har den del av koncernens krediter, cirka 22 mkr, som omfattats av kreditavtal varit föremål för omförhandling. Efter omförhandlingen har koncernen inte längre några krediter som är villkorade av utfallet på vissa nyckeltal. Koncernens långfristiga finansiering bedöms som tryggad.

Personal

Vid årets slut hade koncernen 229 heltidsanställda (268). Medelantalet anställda i koncernen uppgick under året till 235 personer (300). Av medelantalet anställda var 85 procent män och 15 procent kvinnor. Genomsnittsåldern i koncernen uppgick till 48,9 år. Genomsnittsåldern fördelat på män och kvinnor uppgick till 49,5 respektive 45,1 år.

Moderbolaget

Moderbolaget handlägger förutom centrala ledningsfrågor även koncernstödjande verksamheter såsom finansiering och ekonomisk kontroll.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 3,7 mkr (3,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23,2 mkr (15,6). I resultatet ingår koncerninterna utdelningar på 25,1 mkr (18,5).

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 54,2 procent (42,7). Moderbolagets likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick till 89,7 mkr (95,7).

Redovisningsprinciper

Forshem tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport har för koncernen upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering och Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering RFR 2.2, Redovisning för juridiska personer.

Nya redovisningsprinciper 2009
Ett antal ändringar av befintliga standarder, nya tolkningar samt en ny standard (IFRS 8) har trätt i kraft per 1 januari 2009. För Forshems vidkommande har följande standarder och tolkningar som trätt i kraft per 1 januari 2009 bedömts vara relevanta för utformningen av den finansiella rapporten samt dess redovisningsprinciper.

 • IAS 1, Utformning av finansiella rapporter.
  Denna rapport innebär att koncernens resultaträkning utökas med övriga poster i totalresultat. Dessa poster redovisades tidigare direkt i eget kapital. Som en konsekvens utgår dessa poster i förändringen av koncernens eget kapital. Förändringen innebär inte att någon ny information redovisas eller några förändringar av nyckeltal. En annan förändring är att nya benämningar på de finansiella rapporterna kan användas. Detta är dock inte tvingande. Forshem har valt att behålla de gamla benämningarna.
 • IFRS 8, Rörelsesegment
  Denna standard har som utgångspunkt att segmentsupplysningar skall presenteras utifrån ledningens perspektiv. Forshems segmentsinformation har redan tidigare utgått ifrån den interna rapporteringen. Detta får till följd att Forshems segmentsindelning inte förändras jämfört med vad som tidigare presenterats i enlighet med IAS 14.

Tillämpning av ej ikraftträdda redovisningsstandarder
I juli 2008 gavs IFRIC 15 ut som innefattar bland annat tolkning om när och hur intäkter och kostnader ska redovisas i samband med försäljning av fastigheter, om det finns ett köpeavtal mellan byggherre och köpare innan konstruktionen av fastigheten är färdigställd. Vidare ges vägledning hur definitionen av entreprenadavtal enligt IAS 11 ska tolkas. IFRIC 15 skall tillämpas från och med verksamhetsåret 2010. Tillämpningen av IFRIC 15 kommer att påverka koncernens nuvarande redovisning av entreprenadprojekt med så kallad successiv vinstavräkning.

Bedömningen är att redovisningen av entreprenadprojekt inom koncernens styckehusverksamhet inte kommer att påverkas och även i fortsättningen kommer att redovisas i enlighet med IAS 11 Entreprenadavtal. När det gäller redovisning av koncernens projektverksamhet är bedömningen att för de flesta projekt skall IAS 18 tillämpas, vilket innebär att intäktsredovisning skall ske först vid varje enhets slutförande. Detta kommer sannolikt medföra en förskjutning av redovisningen av intäkter och resultat. Flera projekt kommer sannolikt att redovisas som pågående arbete i balansräkningen istället för att successivt vinstavräknas enligt nuvarande redovisningsprinciper. Detta innebär att Forshems nyckeltal kommer att förändras. Framför allt gäller detta sysselsatt kapital, skuldsättning samt konsolidering.

Resultateffekten av den nya redovisningsprincipen påverkas dels av omfattningen på koncernens projektverksamhet vid varje bokslutstillfälle, dels av volymutvecklingen i förhållande till tidigare perioder. Vinstavräkning inom projektverksamheten kommer att ske senare än vad som sker enligt dagens principer.   

I övrigt tillämpar Forshem samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Forshem är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför koncernens kontroll, men som kan ha inverkan på koncernens resultat. För utförligare beskrivning av koncernens riskfaktorer och finansiella risker hänvisas till årsredovisningen för 2008.

Utsikter inför 2010

Byggandet av småhus i Sverige ökade successivt från mitten av 1990-talet fram till 2007 från en extremt låg nivå. Under 2008 och 2009 minskade däremot antalet påbörjade småhus. Nyproduktionen av bostäder i Sverige har de senaste tio åren varit relativt låg i förhållande till vad som borde byggas för att bibehålla nuvarande bostadsstandard. Även jämfört med bostadsbyggandet i övriga Europa har nyproduktionen i Sverige varit relativt låg de senaste åren. Vakansgraden i kommunernas bostadsbestånd är generellt sett mycket låg. Antalet nyproducerade hyresrätter har minskat de senaste åren och bedöms bli lågt även de närmaste åren. De långsiktiga förutsättningarna för nyproduktion av markbostäder i form av småhus bedöms därför vara goda.

Under 2009 har positivare bedömningar om konjunkturutvecklingen tillsammans med den låga räntenivån medfört en stabilare och förbättrad efterfrågan på den svenska småhusmarknaden. Antalet påbörjade småhus i Sverige minskade under 2009 till endast cirka 6.350 enheter (10.600). Under 2010 bedöms antalet påbörjade småhus öka med 20 - 25 procent och uppgå till 7.500 - 8.000 enheter.

Orderingången ökade under 2009 och var också väsentligt högre än leveransvolymen förra året. Omsättningshastigheten i de projekt som koncernen bygger i egen regi har ökat. Sammantaget bedöms marknadsförutsättningarna för koncernens verksamheter ha förbättrats väsentligt. 

Ägarförhållanden

Antalet aktier i bolaget uppgår till 6.051.000. Aktierna är uppdelade på 1.099.740 A-aktier och 4.951.260 B-aktier. Förutom att A-aktierna berättigar till en röst och B-aktierna till en tiondels röst finns ingen skillnad i de olika aktieseriernas rätt i bolaget.

I bolagsordningen finns bestämmelser om att A-aktier skall hembjudas till övriga A-aktieägare före eventuell försäljning till tredje part. Bolagsordningen anger därtill att A-aktier kan konverteras till B-aktier efter skriftlig framställan till styrelsen.

Antalet aktieägare uppgick 2009-12-31 till 1.205. De största aktieägarna vid årsskiftet var Sture Öster inklusive familj och bolag med ett innehav om 24,5 procent av rösterna, Lars Runmarker inklusive familj med ett innehav om 20,0 procent av rösterna och Bo Nilsson inklusive familj med ett innehav av 17,2 procent av rösterna.

Årsstämma

Årsstämma hålls den 6 maj 2010 i Götene.

Valberedning

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2010 är att lämna förslag på styrelseledamöter samt arvoden till styrelsen och revisorerna.

Valberedningen inför årsstämman 2010 består av Bo Nilsson, Lars Runmarker och Sture Öster som representanter för de största aktieägarna och Ingemar Johansson som representant för de mindre aktieägarna.

Årsredovisning

Forshems årsredovisning beräknas vara klar i början av april 2010 och kommer att finnas tillgänglig på företaget och på Forshems hemsida. Den kommer samtidigt att skickas ut till aktieägarna.

Ekonomisk information 2010

Delårsrapport för första kvartalet 2010 lämnas den 6 maj 2010.
Delårsrapport för det andra kvartalet 2010 lämnas den 26 augusti 2010.
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2010 lämnas den 4 november 2010.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.


Götene den 25 februari 2010
Forshem Group AB (publ)

StyrelsenFör ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@forshem.com


Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Forshem Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2010 klockan 08.00 CET.


KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008
Nettoomsättning 182,7 215,6 639,8 988,6
Kostnad för sålda varor -149,8 -183,2 -549,5 -828,0
Bruttoresultat 32,9 32,4 90,3 160,6
Försäljningskostnader -22,8 -23,9 -81,0 -100,5
Administrationskostnader -7,9 -6,7 -26,0 -25,7
Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,3 1,7 7,8 2,7
Rörelseresultat 2,5 3,5 -8,9 37,1
Finansiella intäkter 0,2 0,7 0,6 2,4
Finansiella kostnader -1,4 -4,0 -7,3 -14,3
Resultat efter finansiella poster 1,3 0,2 -15,6 25,2
Skatter -0,4 0,6 5,6 -6,8
Resultat efter skatt 0,9 0,8 -10,0 18,4
Övrigt totalresultat        
Omräkningsdifferenser 0,2 0,0 0,0 0,1
Summa totalresultat  1,1 0,8 -10,0 18,5
       
Avskrivningar som belastat resultatet 1,7 1,9 7,3 7,2
       
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) 0:15 0:13 -1:65 3:04
       
Utestående antal aktier vid periodens slut (tusental) 6 051 6 051 6 051 6 051
Genomsnittligt antal aktier före och efter
utspädning (tusental)
6 051 6 051 6 051 6 051

 

NETTOOMSÄTTNING PER VERKSAMHETSOMRÅDEN
Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008
Projekt 65,3 70,2 230,1 360,3
Styckehus 106,9 138,3 373,0 585,8
Övrigt 10,5 7,1 36,7 42,5
Summa 182,7 215,6 639,8 988,6
 
RÖRELSERESULTAT PER VERKSAMHETOMRÅDEN
Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008
Projekt 2,1 2,7 0,6 17,6
Styckehus 0,1 1,1 -12,5 16,4
Övrigt 0,3 -0,3 3,0 3,1
Summa 2,5 3,5 -8,9 37,1

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Mkr 2009-12-31 2008-12-31
Tillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 27,4 27,4
Materiella anläggningstillgångar 66,7 71,8
Finansiella anläggningstillgångar 3,5 0,8
Exploateringsfastigheter 236,5 254,1
Övriga omsättningstillgångar 149,8 158,6
Kassa och bank  58,0 63,6
Summa tillgångar 541,9 576,3
     
Eget kapital och skulder    
Eget kapital      123,2 133,2
Långfristiga skulder 257,9 286,2
Kortfristiga skulder 160,8 156,9
Summa eget kapital och skulder 541,9 576,3

 

KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG
Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008
Resultat efter finansnetto 1,3 0,2 -15,6 25,2
Justeringsposter 3,9 4,0 11,5 11,3
Betald skatt 0,4 -2,9 5,4 -15,4
Förändring av rörelsekapital hänförligt         
till exploateringsfastigheter 1,4 -19,7 -3,5 -30,7
Förändring av övrigt rörelsekapital 43,5 4,9 24,4 -34,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 50,5 -13,5 22,2 -43,7
Investeringar i övriga anläggningstillgångar -1,1 -3,4 -2,2 -6,4
Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 -0,4 4,7 0,3
Återstår efter anläggningsinvesteringar 49,4 -17,3 24,7 -49,8
Förändring av räntebärande lån -12,5 37,5 -30,0 42,2
Utdelning - - - -12,1
Årets kassaflöde 36,9 20,2 -5,3 -19,7
Likvida medel vid periodens början 21,3 42,8 63,6 82,6
Kursdifferenser i likvida medel -0,2 0,6 -0,3 0,7
Likvida medel vid periodens slut 58,0 63,6 58,0 63,6

 

FÖRÄNDRINGAR AV KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
Mkr Aktie-
kapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Balanserad
vinst
Totalt
eget kapital
Ingående eget kaptial 2008-01-01 24,2 19,0 83,6 126,8
Periodens totalresultat     18,5 18,5
Utdelning     -12,1 -12,1
Utgående eget kapital 2008-12-31 24,2 19,0 90,0 133,2
Periodens totalresultat     -10,0 -10,0
Utgående eget kapital 2009-12-31 24,2 19,0 80,0 123,2

 

KVARTALSVÄRDEN KONCERNEN
  2009 2008
Mkr Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Nettoomsättning 182,7 151,5 165,9 139,7 215,6 193,2 329,5 250,3
Kostnad för sålda varor -149,8 -141,1 -145,7 -112,9 -183,2 -162,1 -277,2 -205,5
Bruttoresultat 32,9 10,4 20,2 26,8 32,4 31,1 52,3 44,8
Försäljning och                
adm.kostnader -30,7 -21,2 -26,6 -28,5 -30,6 -26,2 -37,7 -31,7
Övriga rörelseposter 0,3 0,2 0,7 6,6 1,7 0,9 0,2 -0,1
Rörelseresultat 2,5 -10,6 -5,7 4,9 3,5 5,8 14,8 13,0
Finansnetto -1,2 -1,4 -1,8 -2,3 -3,3 -2,9 -3,0 -2,7
Resultat efter                 
finansiella poster 1,3 -12,0 -7,5 2,6 0,2 2,9 11,8 10,3
Skatter -0,4 6,1 0,7 -0,8 0,6 -0,4 -4,0 -3,0
Resultat efter skatt 0,9 -5,9 -6,8 1,8 0,8 2,5 7,8 7,3

 

NYCKELTAL
  Jan-dec Jan-dec
    2009 2008
Rörelsemarginal % -1,4 3,8
Räntabilitet på sysselsatt kapital  % -2,1 10,3
Räntabilitet på eget kapital  % -7,8 14,1
Andel riskbärande kapital % 24,2 25,5
Soliditet % 22,7 23,1
Räntetäckningsgrad ggr -1,1 2,8
Nettolåneskuld Mkr 190,1 213,1
Investeringar exkl aktier Mkr 2,2 6,4
Medelantalet anställda 235 300
Eget kapital per aktie kr 20:35 22:00

 

DEFINITIONER NYCKELTAL
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Eget riskbärande kapital Summan av redovisat eget kapital, minoritetsintresse och uppskjuten skatteskuld.
Andel riskbärande kapital Eget riskbärande kapital i procent av balansomslutningen.
Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutning.
Räntabilitet på sysselsatt kapital   Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Sysselsatt kapital Totalt kapital enligt balansräkningen minskat med inte räntebärande skulder och inte räntebärande avsättningar.
Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Räntetäckningsgrad Rörelseresultat exklusive resultatandelar i intressebolag ökat med finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.
Nettolåneskuld Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008
Nettoomsättning 1,0 1,0 3,7 3,8
Kostnad för sålda varor - - - -
Bruttoresultat 1,0 1,0 3,7 3,8
Administrationskostnader -1,5 -1,5 -5,3 -5,3
Rörelseresultat -0,5 -0,5 -1,6 -1,5
Resultat från andelar i koncernbolag 0,0 0,0 25,1 18,5
Finansiella intäkter 0,0 0,3 0,2 1,7
Finansiella kostnader 0,0 -0,6 -0,5 -3,1
Resultat efter finansiella poster -0,5 -0,8 23,2 15,6
Skatter 0,5 0,8 0,5 0,8
Resultat efter skatt 0,0 0,0 23,7 16,4

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Mkr 2009-12-31 2008-12-31
Tillgångar    
Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0
Finansiella anläggningstillgångar 161,1 161,1
Omsättningstillgångar 6,6 0,1
Kassa och bank  49,7 55,7
Summa tillgångar 217,4 216,9
   
Eget kapital och skulder    
Eget kapital      117,7 92,7
Långfristiga skulder 0,0 10,4
Kortfristiga skulder 99,7 113,8
Summa eget kapital och skulder 217,4 216,9

pdfUtskriftsformat


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com