Till startsidan


Delårsrapport 1 januari - 30 september 2009

 • Nettoomsättningen minskade med 41 procent till 457 mkr (773).
 • Rörelseresultatet minskade till -11,4 mkr (33,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16,9 mkr (25,0). Resultatet har belastats med en engångsavsättning på 10,0 mkr för befarade framtida garantikostnader.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10,9 mkr (17,6), vilket motsvarar -1:81 kronor (2:91) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,3 mkr (-30,2). I det tredje kvartalet var kassaflödet från den löpande verksamheten positivt och uppgick till 24,8 mkr (-25,4).
 • Stabilare och förbättrad efterfrågan på småhusmarknaden i Sverige. Orderingången under perioden var högre än leveransvolymen.
 • Beläggningen under resten av året bedöms bli god.

pdfUtskriftsformat

Resultat i korthet            
  Juli-sep Juli-sep Jan-sep Jan-sep Okt/sep Jan-dec
  2009 2008 2009 2008 sep-08 2008
Nettoomsättning, mkr 151,5 193,2 457,1 773,0 672,7 988,6
Rörelseresultat, mkr -10,6 5,8 -11,4 33,6 -7,9 37,1
Rörelsemarginal, % -7,0 3,0 -2,5 4,3 -1,2 3,8
Resultat efter finansiella poster, mkr -12,0 2,9 -16,9 25,0 -16,7 25,2
Resultat efter skatt, mkr -5,9 2,5 -10,9 17,6 -10,1 18,4
Resultat per aktie, kronor -0:98 0:42 -1:81 2:91 -1:68 3:04

Forshemkoncernen

Forshem Group AB:s B-aktier är sedan den 23 november 2006 listade på First North. Sedan den 6 mars 2009 är B-aktien listad på segmentet First North Premier.

Forshem Group är genom dotterbolagen Götenehus och Sjödalshus en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernens småhusrörelse består av två verksamhetsområden, Projekt som exploaterar grupphusområden från inköp av mark till försäljning av nyckelfärdigt hus och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda småhus.

Koncernens övriga verksamhet består av Forshem Industri som hanterar de flesta av koncernens gemensamma funktioner som konstruktion, produktion och administration, Forshem Biobränsle som tillverkar bränslebriketter för fastbränsleanläggningar, Forshem Fastighets AB som äger och förvaltar koncernens industriområde i Götene samt garagetillverkaren Mellby Industri AB.

Verksamhetsområden

Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Marknad

Efter flera goda år försvagades den svenska bostadsmarknaden under 2008. Antalet påbörjade bostäder uppgick under 2008 enligt SCB till cirka 22.500 (30.000), varav cirka 10.600 (14.000) var småhus. Under 2009 bedöms småhusbyggandet minska till cirka 6.000 påbörjade bostäder. Det årliga behovet av nya bostäder är idag enligt flera bedömare betydligt högre. Nyproduktionen av bostäder har i Sverige de senaste 20 åren varit relativt låg jämfört med utvecklingen i många andra europeiska länder. Även i förhållande till vad som krävs för att långsiktigt behålla den bostadsstandard vi idag har i landet har nyproduktionen varit låg.

De kraftiga räntesänkningar som Riksbanken genomfört har efter årsskiftet inneburit en successivt ökad aktivitet på småhusmarknaden i Sverige. Efterfrågan på marknaden har de senaste månaderna varit stabilare och förbättrad.

Den försvagade bostadsmarknaden under förra året har påverkat Forshems leveransvolym negativt under perioden. Koncernens orderingång har däremot ökat jämfört med förra året och är också högre än periodens leveransvolym.

Åtgärdsprogram

För att anpassa verksamheten till den svagare marknadsutvecklingen har Forshem genomfört olika åtgärdsprogram i syfte att minska koncernens kostnader. Under andra halvåret 2008 varslade koncernen om personalreduktioner. Efter genomförda varsel och naturlig avgång har antalet anställda minskat med cirka 80 personer jämfört med antalet anställda under det första halvåret 2008.

Fakturering och resultat

Koncernens nettoomsättning minskade under perioden till 457,1 mkr (773,0). Antalet levererade enheter inom koncernens småhusverksamhet minskade och uppgick till 177 (343). Under perioden har Forshem sålt koncernens aktier i GAR-BO AB, som är ett bolag som säljer försäkringar och garantier för nyproduktion av bostäder. Bakgrunden till försäljningen var att ett bud lagts på aktierna i GAR-BO AB, vilket samtliga aktieägare accepterade.

Rörelseresultatet minskade till -11,4 mkr (33,6), vilket ger en rörelsemarginal på -2,5 procent (4,3). I periodens resultat ingår vinst vid försäljning av aktier i GAR-BO AB på 7,2 mkr och kostnader för uppsagd personal på cirka 4,0 mkr. Resultatet har även belastats med en extra engångsavsättning på 10,0 mkr för befarade framtida garantikostnader. Reserveringen avser garantikostnader för fuktskador i hus med putsade så kallade enstegstätade väggar. Hus med putsade fasader som koncernen levererat från och med andra halvåret 2007 har utrustats med en annan typ av konstruktion.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16,9 mkr (25,0).  

Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,9 mkr (17,6), vilket motsvarar ett resultat per aktie på
 -1:81 kronor (2:91).

Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till -1,8 procent (16,3). Räntabiliteten på eget kapital efter skatt uppgick till -8,0 procent (23,7).

Tredje kvartalet
Koncernens nettoomsättning minskade under kvartalet med cirka 22 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 152 mkr (193). Antalet leveranser minskade och uppgick till 64 enheter (78).

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -10,6 mkr (5,8). Resultatet har belastats med en extra engångsavsättning på 10,0 mkr för befarade framtida garantikostnader. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12,0 mkr (2,9). Rörelsemarginalen minskade till -7,0 procent (3,0).

Utvecklingen per verksamhetsområde

Projekt            
  Juli-sep Juli-sep Jan-sep Jan-sep Okt/sep Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008 39692 2008
Nettoomsättning 80,0 71,2 164,8 290,1 235 360,3
Rörelseresultat -1,9 2,5 -1,5 14,9 1,2 17,6
Rörelsemarginal, % -2,4 3,5 -0,9 5,1 0,5 4,9

Verksamheten inom Projekt består i huvudsak av marknadsföring och byggnation av gruppbyggda småhus. Projektutveckling av småhus innebär ett åtagande som sträcker sig hela vägen från inköp av råmark till försäljning av nyckelfärdigt hus. De upplåtelseformer som förekommer är äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. Den vanligaste formen är äganderätt. Verksamheten domineras av projekt som innehåller i storleksordningen 10-35 hus. Marknaden för Projekt utgörs i första hand av Skåne, Stor-Stockholmsområdet och Västra Götaland.

Inom Projekt har projektportföljen successivt byggts upp under de senaste åren. Antalet byggrätter i projektportföljen motsvarade vid periodens slut 410 småhus jämfört med 376 vid årsskiftet. Drygt hälften av byggrätterna är belägna i Skåne. Efterfrågan på projekthus har successivt förbättrats under perioden.

Nettoomsättningen inom verksamhetsområdet uppgick till 164,8 mkr (290,1). Leveransvolymen minskade och uppgick till 60 enheter (96). Rörelseresultatet, som påverkats av den lägre volymen, uppgick till -1,5 mkr (14,9). Rörelsemarginalen minskade till -0,9 procent (5,1). Resultatet har belastats med kostnader för uppsagd personal på cirka 1,0 mkr och en reserv för befarade framntida garantikostnader på 4,0 mkr.

Tredje kvartalet
Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade till 80,0 mkr (71,2). Rörelseresultatet uppgick till -1,9 mkr (2,5). Kvartalets resultat har belastats med extra garantikostnader på 4,0 mkr. Leveransvolymen uppgick till 38 enheter (17).

Styckehus            
  Juli-sep Juli-sep Jan-sep Jan-sep Okt/sep Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008 sep-08 2008
Nettoomsättning 63,5 110,7 266,1 447,5 404,4 585,8
Rörelseresultat -10,4 1,5 -12,6 15,3 -11,5 16,4
Rörelsemarginal, % -16,4 1,3 -4,7 3,4 -2,8 2,8

Verksamheten inom Styckehus består av marknadsföring och byggnation av enskilda styckehus. Koncernens produkter marknadsförs genom två fristående varumärken, Götenehus och Sjödalshus. Båda varumärkena erbjuder kunderna trygghet, kvalitet, flexibilitet och attraktiv design. Götenehus är profilerad mot en mer modern arkitektur medan Sjödalshus står för en klassisk stil.

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 266,1 mkr (447,5). Leveransvolymen uppgick till 117 enheter (247). Rörelseresultatet minskade till -12,6 mkr (15,3). Rörelsemarginalen uppgick till -4,7 procent (3,4). Resultatet har belastats med kostnader för uppsagd personal på cirka 1,8 mkr och en reserv för befarade framtida garantikostnader på 6,0 mkr.

Tredje kvartalet
Nettoomsättningen under tredje kvartalet minskade till 63,5 mkr (110,7). Rörelseresultatet minskade och uppgick till -10,4 mkr (1,5). Kvartalets resultat har belastats med extra garantikostnader på 6,0 mkr. Leveransvolymen uppgick till 26 enheter (61). 

Övrigt

Verksamhetsområdet Övrigt består av Forshem Fastighets AB, Forshem Biobränsle, Forshem Industri, Mellby Industri AB och moderbolaget. Nettoomsättningen uppgick under de tre första kvartalen till 26,2 mkr (35,4). Rörelseresultatet uppgick till 2,7 mkr (3,4). I resultatet ingår vinst vid försäljning av aktier i GAR-BO AB med 7,2 mkr och kostnader för uppsagd personal på 1,2 mkr.

Exploateringsfastigheter

Forshems exploateringsfastigheter består dels av visningshus och färdiga projekt som byggts i egen regi, dels av obebyggd exploateringsmark för verksamhetsområdena Projekt och Styckehus.

Koncernens exploateringsfastigheter per den 30 september 2009 bestod av cirka 350 byggrätter för projektverksamheten, cirka 75 byggrätter för enskilda styckehus samt sju visningshus. Utöver detta har koncernen cirka 60 byggrätter inom projektverksamheten som redovisats som pågående projekt. Dessa byggrätter ingår i projekt som startats upp men där husleverans ännu ej har skett.

Det totala innehavet i exploateringsfastigheter uppgick till 250,4 mkr jämfört med 254,1 mkr vid årsskiftet. Under det tredje kvartalet har innehavet minskat med 32,3 mkr. Av det totala innehavet på 250,4 mkr (254,1) är cirka 90 mkr (60) visningshus och färdigbyggda projekthus som byggts i egen regi. Mot bakgrund av den nu stabilare marknaden bedöms att antalet färdigbyggda projekthus successivt kommer att minska under resten av året.

Innehavet av exploateringsfastigheter utgör en förutsättning för utvecklingen av Forshems verksamhetsområde Projekt.

Investeringar

Koncernens investeringar i byggnader och mark, maskiner och inventarier uppgick till 1,1 mkr (3,0).

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick vid periodens slut till 530,4 mkr (576,3). Den enskilt största tillgångsposten var exploateringsfastigheter som uppgick till 250,4 mkr (254,1). Det egna riskbärande kapitalet uppgick till 130,1 mkr (146,8), vilket motsvarade 24,5 procent (25,5) av balansomslutningen. Soliditeten uppgick till 23,1 procent (23,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter, som i regel finansieras med långfristiga krediter, uppgick till -23,4 mkr (-19,2). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -28,3 mkr
(-30,2). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -24,7 mkr (-32,5).  I det tredje kvartalet var kassaflödet från den löpande verksamheten positivt och uppgick till 24,8 mkr (-25,4).   

Likviditeten var vid utgången av perioden god. Likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick till 61,3 mkr jämfört med 103,6 vid årsskiftet. 

Nettolåneskulden uppgick till 238,1 mkr (213,1). Den huvudsakliga orsaken till att nettolåneskulden har ökat är att andelen projekt som byggs i egen regi har ökat. Under det tredje kvartalet har nettolåneskulden minskat med 27,0 mkr.

Under perioden har den del av koncernens krediter, cirka 22 mkr, som omfattas av kreditavtal varit föremål för omförhandling. Efter omförhandlingen har koncernen inte längre några krediter som är villkorade av utfallet på vissa nyckeltal. Koncernens långfristiga finansiering bedöms som tryggad.

Personal

Vid periodens slut hade koncernen 223 heltidsanställda (276). Medelantalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 226 personer (275).

Moderbolaget

Moderbolaget handlägger förutom centrala ledningsfrågor även koncernstödjande verksamheter såsom finansiering och ekonomisk kontroll.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,7 mkr (2,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23,7 mkr (16,4). I resultatet ingår utdelningar från dotterbolag med 25,1 mkr (18,5).

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 62,3 procent (42,7). Moderbolagets likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick till 58,1 mkr jämfört med 95,7 vid årsskiftet.

Redovisningsprinciper

Forshem tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport har för koncernen upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering och Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering RFR 2.2, Redovisning för juridiska personer. Ett antal ändringar av befintliga standarder, nya tolkningar samt en ny standard (IFRS 8) har trätt i kraft per 1 januari 2009. För Forshems vidkommande har följande standarder och tolkningar som trätt i kraft per 1 januari 2009 bedömts vara relevanta för utformningen av den finansiella rapporten samt dess redovisningsprinciper.
 • IAS 1, Utformning av finansiella rapporter
  Denna rapport innebär att koncernens resultaträkning utökas med övriga poster i totalresultat. Dessa poster redovisades tidigare direkt i eget kapital. Som en konsekvens utgår dessa poster i förändringen av koncernens eget kapital. Förändringen innebär inte att någon ny information redovisas eller några förändringar av nyckeltal. En annan förändring är att nya benämningar på de finansiella rapporterna kan användas. Detta är dock inte tvingande. Forshem har valt att behålla de gamla benämningarna.
 • IFRS 8, Rörelsesegment
  Denna standard har som utgångspunkt att segmentsupplysningar skall presenteras utifrån ledningens perspektiv. Forshems segmentsinformation har redan tidigare utgått ifrån den interna rapporteringen. Detta får till följd att Forshems segmentsindelning inte förändras jämfört med vad som tidigare presenterats i enlighet med IAS 14.

I övrigt tillämpar Forshem samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Forshem är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför koncernens kontroll, men som kan ha inverkan på koncernens resultat. En sådan riskfaktor i dagens ekonomiska läge kan vara kunders förutsättningar för finansiering. Detta kan medföra en ökad risk för osäkerhet i koncernens kundfordringar. För utförligare beskrivning av koncernens riskfaktorer och finansiella risker hänvisas till årsredovisningen för 2008.

Utsikter

Byggandet av småhus i Sverige har från mitten av 1990-talet och fram till 2007 successivt ökat från en extremt låg nivå. Under 2008 minskade däremot antalet påbörjade småhus. Trots ökningen de senaste tio åren har nyproduktionen ändå varit relativt låg i förhållande till vad som borde byggas för att bibehålla nuvarande bostadsstandard. Även jämfört med bostadsbyggandet i övriga Europa har nyproduktionen i Sverige varit relativt låg de senaste åren. Vakansgraden i kommunernas bostadsbestånd är generellt sett mycket låg. Antalet nyproducerade hyresrätter har minskat de senaste åren och bedöms bli lågt även de närmaste åren. De långsiktiga förutsättningarna för nyproduktion av markbostäder i form av småhus bedöms därför vara goda.

Marknaden för nyproduktion av småhus har de senaste 12 månaderna däremot varit svag. Den finansiella oron och den försämrade konjunkturen påverkade orderingången negativt under 2008. Riksbanken har vid flera tillfällen det senaste året sänkt styrräntan, vilket också påverkat bostadsräntorna i samma riktning. Det sjunkande ränteläget har inneburit ökade aktiviteter på småhusmarknaden under 2009. De senaste månadernas positivare bedömningar om konjunkturutvecklingen har tillsammans med den lägre räntenivån medfört en stabilare och förbättrad efterfrågan på den svenska småhusmarknaden.

Antalet påbörjade småhus i Sverige bedöms under 2009 uppgå till endast cirka 6.000 enheter (10.600). Under 2010 bedöms antalet påbörjade småhus öka med 20 - 25 procent och uppgå till
7.000 - 8.000 enheter.

Som en konsekvens av den försämrade marknaden kommer Forshems nettoomsättning och resultat för helåret 2009 att bli betydligt lägre än förra året. Beläggningen under resten av året bedöms däremot bli god. Leveransvolymen under det fjärde kvartalet kommer att öka jämfört med utfallet under årets tidigare kvartal. Under året har orderingången successivt förbättrats. Omsättnings-hastigheten i koncernens projekt som byggs i egen regi har ökat. Marknadsförutsättningarna för det kommande året har jämfört med innevarande år förbättrats väsentligt.   

Årsstämma

Årsstämma hålls den 6 maj 2010 i Götene.

Ekonomisk information 2009

Bokslutskommuniké för helåret 2009 lämnas den 26 februari 2010.
Delårsrapport för första kvartalet 2010 lämnas den 6 maj 2010.
Delårsrapport för det andra kvartalet 2010 lämnas den 26 augusti 2010.
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2010 lämnas den 4 november 2010.


Götene den 4 november 2009
Forshem Group AB (publ)

Claes Hansson                                                                                          
Verkställande direktör                            


För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@forshem.com


Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Forshem Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2009 klockan 08.00 CET.


KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
  Juli-sep Juli-sep Jan-sep Jan-sep Okt/sep Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008 2008/09 2008
Nettoomsättning 151,5 193,2 457,1 773,0 672,7 988,6
Kostnad för sålda varor -141,1 -162,1 -399,7 -644,8 -582,9 -828,0
Bruttoresultat 10,4 31,1 57,4 128,2 89,8 160,6
Försäljningskostnader -15,2 -21,1 -58,2 -76,6 -82,1 -100,5
Administrationskostnader -6,0 -5,1 -18,1 -19,0 -24,8 -25,7
Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,2 0,9 7,5 1,0 9,2 2,7
Rörelseresultat -10,6 5,8 -11,4 33,6 -7,9 37,1
Finansiella intäkter 0,1 0,6 0,4 1,7 1,1 2,4
Finansiella kostnader -1,5 -3,5 -5,9 -10,3 -9,9 -14,3
Resultat efter finansiella poster -12,0 2,9 -16,9 25,0 -16,7 25,2
Skatter 6,1 -0,4 6,0 -7,4 6,6 -6,8
Resultat efter skatt -5,9 2,5 -10,9 17,6 -10,1 18,4
Övrigt totalresultat            
Omräkningsdifferenser 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1
Summa totalresultat -5,7 2,5 -10,7 17,7 -9,9 18,5
             
Avskrivningar som belastat resultatet 1,8 1,8 5,6 5,3 7,5 7,2
             
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) -0:98 0:42 -1:81 2:91 -1:68 3:04
             
Utestående antal aktier vid periodens slut (tusental) 6 051 6 051 6 051 6 051 6 051 6 051
Genomsnittligt antal aktier före
och efter utspädning (tusental)
6 051 6 051 6 051 6 051 6 051 6 051

 

NETTOOMSÄTTNING PER VERKSAMHETSOMRÅDEN
  Juli-sep Juli-sep Jan-sep Jan-sep Okt/sep Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008 2008/09 2008
Projekt 80,0 71,2 164,8 290,1 235,0 360,3
Styckehus 63,5 110,7 266,1 447,5 404,4 585,8
Övrigt 8,0 11,3 26,2 35,4 33,3 42,5
Summa 151,5 193,2 457,1 773,0 672,7 988,6
             
RÖRELSERESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDEN
  Juli-sep Juli-sep Jan-sep Jan-sep Okt/sep Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008 2008/09 2008
Projekt -1,9 2,5 -1,5 14,9 1,2 17,6
Styckehus -10,4 1,5 -12,6 15,3 -11,5 16,4
Övrigt 1,7 1,8 2,7 3,4 2,4 3,1
Summa -10,6 5,8 -11,4 33,6 -7,9 37,1


KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Mkr 2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31
Tillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar 27,4 27,4 27,4
Materiella anläggningstillgångar 67,3 70,3 71,8
Finansiella anläggningstillgångar 0,5 0,8 0,8
Exploateringsfastigheter 250,4 237,5 254,1
Övriga omsättningstillgångar 163,5 196,4 158,6
Kassa och bank 21,3 42,8 63,6
Summa tillgångar 530,4 575,2 576,3
       
Eget kapital och skulder      
Eget kapital 122,5 132,4 133,2
Långfristiga skulder 271,8 246,9 286,2
Kortfristiga skulder 136,1 195,9 156,9
Summa eget kapital och skulder 530,4 575,2 576,3

 

KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG
  Juli-sep Juli-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008 2008
Resultat efter finansnetto -12,0 2,9 -16,9 25,0 25,2
Justeringsposter 10,2 2,0 7,6 7,3 11,3
Betald skatt -0,2 -4,9 5,0 -12,5 -15,4
Förändring av rörelsekapital hänförligt          
till exploateringsfastigheter 30,4 -6,7 -4,9 -11,0 -30,7
Förändring av övrigt rörelsekapital -3,6 -18,7 -19,1 -39,0 -34,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,8 -25,4 -28,3 -30,2 -43,7
Investeringar i övriga anläggningstillgångar -0,2 -0,9 -1,1 -3,0 -6,4
Försäljning av anläggningstillgångar 2,6 0,7 4,7 0,7 0,3
Återstår efter anläggningsinvesteringar 27,2 -25,6 -24,7 -32,5 -49,8
Förändring av räntebärande lån -34,7 -13,4 -17,5 4,7 42,2
Utdelning - - - -12,1 -12,1
Årets kassaflöde -7,5 -39,0 -42,2 -39,9 -19,7
Likvida medel vid periodens början 28,9 81,7 63,6 82,6 82,6
Kursdifferenser i likvida medel -0,1 0,1 -0,1 0,1 0,7
Likvida medel vid periodens slut 21,3 42,8 21,3 42,8 63,6

 

FÖRÄNDRINGAR AV KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
Mkr Aktie-
kapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Balanserad
vinst
Totalt
eget
kapital
Ingående eget kaptial 2008-01-01 24,2 19,0 83,6 126,8
Periodens totalresultat     18,5 18,5
Utdelning     -12,1 -12,1
Utgående eget kapital 2008-12-31 24,2 19,0 90,0 133,2
Periodens totalresultat     -10,7 -10,7
Utgående eget kapital 2009-09-30 24,2 19,0 79,3 122,5

 

KVARTALSVÄRDEN KONCERNEN
  2009 2008 2007
Mkr Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Nettoomsättning 151,5 165,9 139,7 215,6 193,2 329,5 250,3 274,7 199,9 282,1 247,9
Kostnad för sålda varor -141,1 -145,7 -112,9 -183,2 -162,1 -277,2 -205,5 -220,6 -164,5 -234,6 -202,0
Bruttoresultat 10,4 20,2 26,8 32,4 31,1 52,3 44,8 54,1 35,4 47,5 45,9
Försäljning och
adm.kostnader
-21,2 -26,6 -28,5 -30,6 -26,2 -37,7 -31,7 -35,7 -27,2 -33,6 -30,6
Övriga rörelseposter 0,2 0,7 6,6 1,7 0,9 0,2 -0,1 0,5 0,0 0,0 0,3
Rörelseresultat -10,6 -5,7 4,9 3,5 5,8 14,8 13,0 18,9 8,2 13,9 15,6
Finansnetto -1,4 -1,8 -2,3 -3,3 -2,9 -3,0 -2,7 -2,3 -1,4 -1,2 -1,5
Resultat efter
finansiella poster
-12,0 -7,5 2,6 0,2 2,9 11,8 10,3 16,6 6,8 12,7 14,1
Skatter 6,1 0,7 -0,8 0,6 -0,4 -4,0 -3,0 -4,9 -2,0 -3,7 -4,0
Resultat efter skatt -5,9 -6,8 1,8 0,8 2,5 7,8 7,3 11,7 4,8 9,0 10,1

 

NYCKELTAL
    Jan-sep Jan-sep Jan-dec
    2009 2008 2008
Rörelsemarginal % -2,5 4,3 3,8
Räntabilitet på sysselsatt kapital *) % -1,8 16,3 10,3
Räntabilitet på eget kapital *) % -8,0 23,7 14,1
Andel riskbärande kapital % 24,5 25,2 25,5
Soliditet % 23,1 23,0 23,1
Räntetäckningsgrad ggr -1,8 3,4 2,8
Nettolåneskuld Mkr 238,1 195,6 213,1
Investeringar exkl aktier Mkr 1,1 3,0 6,4
Medelantalet anställda   226 275 300
Eget kapital per aktie kr 20:24 21:88 22:00
*) Nyckeltalen har i förekommande fall omräknats till rullande 12-månadersvärden.

 

DEFINITIONER NYCKELTAL  
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Eget riskbärande kapital Summan av redovisat eget kapital, minoritetsintresse och uppskjuten skatteskuld.
Andel riskbärande kapital Eget riskbärande kapital i procent av balansomslutningen.
Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutning.
Räntabilitet på sysselsatt kapital     Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Sysselsatt kapital Totalt kapital enligt balansräkningen minskat med inte räntebärande skulder och inte räntebärande avsättningar.
Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Räntetäckningsgrad Rörelseresultat exklusive resultatandelar i intressebolag ökat med finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.
Nettolåneskuld Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
  Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008 2008/09 2008
Nettoomsättning 0,7 0,7 2,7 2,8 3,7 3,8
Kostnad för sålda varor - -   - - -
Bruttoresultat 0,7 0,7 2,7 2,8 3,7 3,8
Administrationskostnader -1,2 -1,0 -3,8 -3,8 -5,3 -5,3
Rörelseresultat -0,5 -0,3 -1,1 -1,0 -1,6 -1,5
Resultat från andelar i koncernbolag 0,0 0,0 25,1 18,5 25,1 18,5
Finansiella intäkter 0,1 0,4 0,2 1,4 0,5 1,7
Finansiella kostnader 0,0 -0,8 -0,5 -2,5 -1,1 -3,1
Resultat efter finansiella poster -0,4 -0,7 23,7 16,4 22,9 15,6
Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Resultat efter skatt -0,4 -0,7 23,7 16,4 23,7 16,4

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Mkr 2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31
Tillgångar      
Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0
Finansiella anläggningstillgångar 161,1 161,1 161,1
Omsättningstillgångar 7,6 1,6 0,1
Kassa och bank 18,1 31,3 55,7
Summa tillgångar 186,8 194,0 216,9
       
Eget kapital och skulder      
Eget kapital 116,4 90,6 92,7
Långfristiga skulder 0,0 10,8 10,4
Kortfristiga skulder 70,4 92,6 113,8
Summa eget kapital och skulder 186,8 194,0 216,9

pdfUtskriftsformat

Granskningsrapport

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Forshem Group AB (publ) per 30 september 2009 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Göteborg den 4 november 2009

Ernst & Young AB
Björn Grundvall - Auktoriserad revisor

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com