Till startsidan


Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009

 • Nettoomsättningen minskade med 47 procent till 306 mkr (580).
 • Rörelseresultatet minskade till -0,8 mkr (27,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,9 mkr (22,1).
 • Rörelsemarginalen uppgick till -0,2 procent (4,8).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,0 mkr (15,1), vilket motsvarar -0:83 kronor (2:50) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick till -17,8 mkr (-0,5). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick motsvarande kassaflöde till -53,1 mkr (-4,8).
 • Stabilare och något förbättrad efterfrågan på småhusmarknaden i Sverige.

pdfUtskriftsformat

 

Resultat i korthet            
  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
  2009 2008 2009 2008 sep-08 2008
Nettoomsättning, mkr 165,9 329,5 305,6 579,8 714,4 988,6
Rörelseresultat, mkr -5,7 14,8 -0,8 27,8 8,5 37,1
Rörelsemarginal, % -3,4 4,5 -0,2 4,8 1,2 3,8
Resultat efter finansiella poster, mkr -7,5 11,8 -4,9 22,1 -1,8 25,2
Periodens resultat, mkr -6,8 7,8 -5,0 15,1 -1,7 18,4
Resultat per aktie, kronor -1:12 1:30 -0:83 2:50 -0:28 3:04

Forshemkoncernen

Forshem Group AB:s B-aktier är sedan den 23 november 2006 listade på First North. Sedan den 6 mars 2009 är B-aktien listad på segmentet First North Premier.

Forshem Group är genom dotterbolagen Götenehus och Sjödalshus en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernens småhusrörelse består av två verksamhetsområden, Projekt som exploaterar grupphusområden från inköp av mark till försäljning av nyckelfärdigt hus och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda småhus.

Koncernens övriga verksamhet består av Forshem Industri som hanterar de flesta av koncernens gemensamma funktioner som konstruktion, produktion och administration, Forshem Biobränsle som tillverkar bränslebriketter för fastbränsleanläggningar, Forshem Fastighets AB som äger och förvaltar koncernens industriområde i Götene samt garagetillverkaren Mellby Industri AB.

Verksamhetsområden

Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Marknad

Efter flera goda år försvagades den svenska bostadsmarknaden under 2008. Antalet påbörjade bostäder uppgick under 2008 enligt SCB till cirka 22.500 (30.000), varav cirka 10.600 (14.000) var småhus. Under 2009 bedöms småhusbyggandet minska till cirka 6.000 – 7.000 påbörjade bostäder. Det årliga behovet av nya bostäder är idag enligt flera bedömare betydligt högre. Nyproduktionen av bostäder har i Sverige de senaste 20 åren varit relativt låg jämfört med utvecklingen i många andra europeiska länder. Även i förhållande till vad som krävs för att långsiktigt behålla den bostadsstandard vi idag har i landet har nyproduktionen varit låg.

De kraftiga räntesänkningar som Riksbanken genomfört har efter årsskiftet inneburit en ökad aktivitet på småhusmarknaden i Sverige. Efterfrågan på marknaden har de senaste månaderna varit stabilare och något förbättrad.

Den försvagade bostadsmarknaden har påverkat Forshems leveransvolym och orderingång i Sverige under perioden.

Åtgärdsprogram

För att anpassa verksamheten till den svaga marknadsutvecklingen genomförde Forshem under 2008 olika åtgärdsprogram i syfte att minska koncernens kostnader. Under andra halvåret 2008 varslade koncernen om personalreduktioner. Efter genomförda varsel och naturlig avgång har antalet anställda minskat med cirka 80 personer jämfört med antalet anställda under det första halvåret 2008.

Fakturering och resultat

Koncernens nettoomsättning minskade under första halvåret till 305,6 mkr (579,8). Antalet levererade enheter inom koncernens småhusverksamhet minskade och uppgick till 113 (265). Under perioden har Forshem sålt koncernens aktier i GAR-BO AB, som är ett bolag som säljer försäkringar och garantier för nyproduktion av bostäder. Bakgrunden till försäljningen var att ett bud lagts på aktierna i GAR-BO AB, vilket samtliga aktieägare accepterade.

Rörelseresultatet minskade till -0,8 mkr (27,8), vilket ger en rörelsemarginal på -0,2 procent (4,8). I periodens resultat ingår vinst vid försäljning av aktier i GAR-BO AB på 6,9 mkr och kostnader för uppsagd personal på cirka 4,0 mkr.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,9 mkr (22,1).

Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,0 mkr (15,1), vilket motsvarar ett resultat per aktie på -0:83 kronor (2:50).

Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 2,6 procent (17,6). Räntabiliteten på eget kapital efter skatt uppgick till -1,3 procent (26,3).

Andra kvartalet
Koncernens nettoomsättning minskade under kvartalet med cirka 50 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 166 mkr (330). Antalet leveranser minskade och uppgick till endast 58 enheter (140).

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -5,7 mkr (14,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7,5 mkr (11,8). Rörelsemarginalen minskade till -3,4 procent (4,5).

Utvecklingen per verksamhetsområde

Projekt            
  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008 sep-08 2008
Nettoomsättning 53,9 128,7 84,8 218,9 226,2 360,3
Rörelseresultat -0,5 5,4 0,4 12,4 5,6 17,6
Rörelsemarginal, % -0,9 4,2 0,5 5,7 2,5 4,9

Verksamheten inom Projekt består i huvudsak av marknadsföring och byggnation av gruppbyggda småhus. Projektutveckling av småhus innebär ett åtagande som sträcker sig hela vägen från inköp av råmark till försäljning av nyckelfärdigt hus. De upplåtelseformer som förekommer är äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. Den vanligaste formen är äganderätt. Verksamheten domineras av projekt som innehåller i storleksordningen 10-35 hus. Marknaden för Projekt utgörs i första hand av Skåne, Stor-Stockholmsområdet och Västra Götaland.

Inom Projekt har projektportföljen successivt byggts upp under de senaste åren. Antalet byggrätter i projektportföljen motsvarade vid periodens slut 406 småhus jämfört med 376 vid årsskiftet. Drygt hälften av byggrätterna är belägna i Skåne. Den försvagade bostadsmarknaden har medfört en lägre försäljningstakt för pågående projekt under perioden.

Nettoomsättningen inom verksamhetsområdet uppgick till 84,8 mkr (218,9). Leveransvolymen minskade och uppgick till 22 enheter (79). Rörelseresultatet, som påverkats av den lägre volymen, uppgick till 0,4 mkr (12,4). Rörelsemarginalen minskade till 0,5 procent (5,7). Resultatet har belastats med kostnader för uppsagd personal på cirka 1,0 mkr.

Andra kvartalet
Nettoomsättningen under andra kvartalet minskade till 53,9 mkr (128,7). Rörelseresultatet försämrades och uppgick till -0,5 mkr (5,4). Leveransvolymen uppgick till 12 enheter (44).

Styckehus            
  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008 sep-08 2008
Nettoomsättning 102,4 181,8 202,6 336,8 451,6 585,8
Rörelseresultat -2,5 8,3 -2,2 13,8 0,4 16,4
Rörelsemarginal, % -2,4 4,6 -1,1 4,1 0,1 2,8

Verksamheten inom Styckehus består av marknadsföring och byggnation av enskilda styckehus. Koncernens produkter marknadsförs genom två fristående varumärken, Götenehus och Sjödalshus. Båda varumärkena erbjuder kunderna trygghet, kvalitet, flexibilitet och attraktiv design. Götenehus är profilerad mot en mer modern arkitektur medan Sjödalshus står för en klassisk stil.

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 202,6 mkr (336,8). Leveransvolymen uppgick till 91 enheter (186). Rörelseresultatet minskade till -2,2 mkr (13,8). Rörelsemarginalen uppgick till -1,1 procent (4,1). Resultatet har belastats med kostnader för uppsagd personal på cirka 1,8 mkr.

Andra kvartalet
Nettoomsättningen under andra kvartalet minskade till 102,4 mkr (181,8). Rörelseresultatet minskade och uppgick till -2,5 mkr (8,3). Leveransvolymen uppgick till 46 enheter (96).

Övrigt

Verksamhetsområdet Övrigt består av Forshem Fastighets AB, Forshem Biobränsle, Forshem Industri, Mellby Industri AB och moderbolaget. Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 18,2 mkr (24,1). Rörelseresultatet uppgick till 1,0 mkr (1,6). I resultatet ingår vinst vid försäljning av aktier i GAR-BO AB med 6,9 mkr och kostnader för uppsagd personal på 1,2 mkr.

Exploateringsfastigheter

Forshems exploateringsfastigheter består dels av visningshus och färdiga projekt som byggs i egen regi, dels av obebyggd exploateringsmark för verksamhetsområdena Projekt och Styckehus.

Koncernens exploateringsfastigheter per den 30 juni 2009 bestod av cirka 380 byggrätter för projektverksamheten, cirka 85 byggrätter för enskilda styckehus samt sju visningshus. Utöver detta har koncernen cirka 25 byggrätter inom projektverksamheten som redovisats som pågående projekt. Dessa byggrätter ingår i projekt som startats upp men där husleverans ännu ej har skett.

Nettoinvesteringarna i exploateringsmark uppgick under perioden till 28,6 mkr. Antalet projekt som byggs i egen regi har ökat under perioden. Det totala innehavet i exploateringsfastigheter uppgick till 282,7 mkr jämfört med 254,1 mkr vid årsskiftet. Mot bakgrund av den nu något stabilare marknaden bedöms att koncernens innehav i exploateringsfastigheter kommer att minska under andra halvåret.

Innehavet av exploateringsfastigheter utgör en förutsättning för utvecklingen av Forshems verksamhetsområde Projekt.

Investeringar

Koncernens investeringar i byggnader och mark, maskiner och inventarier uppgick till 0,9 mkr (2,1).

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick vid periodens slut till 583,8 mkr (576,3). Den enskilt största tillgångsposten var exploateringsfastigheter som uppgick till 282,7 mkr (254,1). Det egna riskbärande kapitalet uppgick till 141,9 mkr (146,8), vilket motsvarade 24,3 procent (25,5) av balansomslutningen. Soliditeten uppgick till 22,0 procent (23,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter, som i regel finansieras med långfristiga krediter, uppgick till -17,8 mkr (-0,5). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -53,1 mkr (-4,8). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -51,9 mkr (-6,9).

Likviditeten var vid utgången av perioden god. Likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick till 68,9 mkr jämfört med 103,6 vid årsskiftet.

Nettolåneskulden uppgick till 265,1 mkr (213,1). Den huvudsakliga orsaken till att nettolåneskulden har ökat är att andelen projekt som byggs i egen regi har ökat.

Under perioden har den del av koncernens krediter, cirka 22 mkr, som omfattas av kreditavtal varit föremål för omförhandling. Efter omförhandlingen har koncernen inte längre några krediter som är villkorade av utfallet på vissa nyckeltal. Koncernens långfristiga finansiering bedöms som tryggad.

Personal

Vid periodens slut hade koncernen 219 heltidsanställda (276). Medelantalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 229 personer (275).  

Moderbolaget

Moderbolaget handlägger förutom centrala ledningsfrågor även koncernstödjande verksamheter såsom finansiering och ekonomisk kontroll.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,0 mkr (2,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 24,1 mkr (17,1). I resultatet ingår utdelningar från dotterbolag med 25,1 mkr (18,5).

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 61,3 procent (42,7). Moderbolagets likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick till 64,6 mkr (95,7).

Redovisningsprinciper

Forshem tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport har för koncernen upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering och Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering RFR 2.2, Redovisning för juridiska personer. Ett antal ändringar av befintliga standarder, nya tolkningar samt en ny standard (IFRS 8) har trätt i kraft per 1 januari 2009. För Forshems vidkommande har följande standarder och tolkningar som trätt i kraft per 1 januari 2009 bedömts vara relevanta för utformningen av den finansiella rapporten samt dess redovisningsprinciper.
 • IAS 1, Utformning av finansiella rapporter
  Denna rapport innebär att koncernens resultaträkning utökas med övriga poster i totalresultat. Dessa poster redovisades tidigare direkt i eget kapital. Som en konsekvens utgår dessa poster i förändringen av koncernens eget kapital. Förändringen innebär inte att någon ny information redovisas eller några förändringar av nyckeltal. En annan förändring är att nya benämningar på de finansiella rapporterna kan användas. Detta är dock inte tvingande. Forshem har valt att behålla de gamla benämningarna.
 • IFRS 8, Rörelsesegment
  Denna standard har som utgångspunkt att segmentsupplysningar skall presenteras utifrån ledningens perspektiv. Forshems segmentsinformation har redan tidigare utgått ifrån den interna rapporteringen. Detta får till följd att Forshems segmentsindelning inte förändras jämfört med vad som tidigare presenterats i enlighet med IAS 14.

I övrigt tillämpar Forshem samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Forshem är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför koncernens kontroll, men som kan ha inverkan på koncernens resultat. En sådan riskfaktor i dagens ekonomiska läge kan vara kunders förutsättningar för finansiering. Detta kan medföra en ökad risk för osäkerhet i koncernens kundfordringar. För utförligare beskrivning av koncernens riskfaktorer och finansiella risker hänvisas till årsredovisningen för 2008.

Utsikter

Byggandet av småhus i Sverige har från mitten av 1990-talet och fram till 2007 successivt ökat från en extremt låg nivå. Under 2008 minskade däremot antalet påbörjade småhus. Trots ökningen de senaste tio åren har nyproduktionen ändå varit relativt låg i förhållande till vad som borde byggas för att bibehålla nuvarande bostadsstandard. Även jämfört med bostadsbyggandet i övriga Europa har nyproduktionen i Sverige varit relativt lågt de senaste åren. Vakansgraden i kommunernas bostadsbestånd är generellt sett mycket låg. Antalet nyproducerade hyresrätter har minskat de senaste åren och bedöms bli lågt även de närmaste åren. De långsiktiga förutsättningarna för nyproduktion av markbostäder i form av småhus bedöms därför vara goda.

Marknaden för nyproduktion av småhus har de senaste 12 månaderna däremot varit svag. Den finansiella oron och den försämrade konjunkturen påverkade orderingången negativt under 2008. Riksbanken har vid flera tillfällen det senaste året sänkt styrräntan, vilket också påverkat bostadsräntorna i samma riktning. Det sjunkande ränteläget har inneburit ökade aktiviteter på småhusmarknaden under 2009. De senaste månadernas något positivare bedömningar om konjunkturutvecklingen har tillsammans med den lägre räntenivån medfört ökade aktiviteter samt en stabilare och något förbättrad efterfrågan på den svenska småhusmarknaden.

Antalet påbörjade småhus bedöms under 2009 uppgå till endast cirka 6.000 - 7.000 enheter (10.600). Under 2010 bedöms antalet påbörjade småhus öka och bli något högre än i år.

Som en konsekvens av den försämrade marknaden kommer Forshems leveransvolym för helåret 2009 att bli betydligt lägre än förra året. Under året har antalet projekt i egen regi ökat, vilket medfört att koncernens innehav i exploateringsfastigheter ökat. Mot bakgrund av den nu något stabilare utvecklingen på marknaden görs bedömningen att koncernens kapitalbindning i exploateringsfastigheter kommer att minska under andra halvåret.   

Revision

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.


Ekonomisk information 2009

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2009 lämnas den 5 november 2009.
Bokslutskommuniké för helåret 2009 lämnas den 26 februari 2010.


Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.


Götene den 25 augusti 2009
Forshem Group AB (publ)

Sture Öster Lennart Mårtensson Nils-Erik Danielsson
Ordförande Vice ordförande Styrelseledamot
 
Ulf Runmarker Maria Rosell Mats Holmquist
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot
 
Mikael Björk Tobias Forslund Claes Hansson
Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör/
styrelseledamot


För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@forshem.com


Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Forshem Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2009 klockan 08.00 CET.


KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008 2008/09 2008
Nettoomsättning 165,9 329,5 305,6 579,8 714,4 988,6
Kostnad för sålda varor -145,7 -277,2 -258,6 -482,7 -603,9 -828,0
Bruttoresultat 20,2 52,3 47,0 97,1 110,5 160,6
Försäljningskostnader -20,6 -30,7 -43,0 -55,5 -88,0 -100,5
Administrationskostnader -6,0 -7,0 -12,1 -13,9 -23,9 -25,7
Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,7 0,2 7,3 0,1 9,9 2,7
Rörelseresultat -5,7 14,8 -0,8 27,8 8,5 37,1
Finansiella intäkter 0,2 0,6 0,3 1,1 1,6 2,4
Finansiella kostnader -2,0 -3,6 -4,4 -6,8 -11,9 -14,3
Resultat efter finansiella poster -7,5 11,8 -4,9 22,1 -1,8 25,2
Skatter 0,7 -4,0 -0,1 -7,0 0,1 -6,8
Resultat efter skatt -6,8 7,8 -5,0 15,1 -1,7 18,4
Övrigt totalresultat            
Omräkningsdifferenser 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Summa totalresultat -6,7 7,9 -5,0 15,2 -1,7 18,5
             
Avskrivningar som belastat resultatet 1,9 1,8 3,8 3,5 2,7 2,4
             
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) -1:12 1:30 -0:83 2:50 -0:28 3:04
             
Utestående antal aktier vid periodens slut (tusental) 6 051 6 051 6 051 6 051 6 051 6 051
             
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning (tusental) 6 051 6 051 6 051 6 051 6 051 6 051

 

NETTOOMSÄTTNING PER VERKSAMHETSOMRÅDEN
  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008 2008/09 2008
Projekt 53,9 128,7 84,8 218,9 226,2 360,3
Styckehus 102,4 181,8 202,6 336,8 451,6 585,8
Övrigt 9,6 19,0 18,2 24,1 36,6 42,5
Summa 165,9 329,5 305,6 579,8 714,4 988,6
 
RÖRELSERESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDEN
  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008 2008/09 2008
Projekt -0,5 5,4 0,4 12,4 5,6 17,6
Styckehus -2,5 8,3 -2,2 13,8 0,4 16,4
Övrigt -2,7 1,1 1,0 1,6 2,5 3,1
Summa -5,7 14,8 -0,8 27,8 8,5 37,1

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Mkr 2009-06-30 2008-06-30 2008-12-31
Tillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar 27,4 27,4 27,4
Materiella anläggningstillgångar 68,9 71,3 71,8
Finansiella anläggningstillgångar 0,5 0,8 0,8
Exploateringsfastigheter 282,7 233,2 254,1
Övriga omsättningstillgångar 175,4 202,7 158,6
Kassa och bank 28,9 81,7 63,6
Summa tillgångar 583,8 617,1 576,3
       
Eget kapital och skulder      
Eget kapital 128,2 129,9 133,2
Långfristiga skulder 304,5 259,9 286,2
Kortfristiga skulder 151,1 227,3 156,9
Summa eget kapital och skulder 583,8 617,1 576,3

 

KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG
  Jan-jun Jan-jun Jan-dec
Mkr 2009 2008 2008
Resultat efter finansnetto -4,9 22,1 25,2
Justeringsposter -2,6 5,3 11,3
Betald skatt 5,2 -7,6 -15,4
Förändring av rörelsekapital hänförligt
till exploateringsfastigheter
-35,3 -4,3 -30,7
Förändring av övrigt rörelsekapital -15,5 -20,3 -34,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten -53,1 -4,8 -43,7
Investeringar i övriga anläggningstillgångar -0,9 -2,1 -6,4
Försäljning av anläggningstillgångar 2,1 0,0 0,3
Återstår efter anläggningsinvesteringar -51,9 -6,9 -49,8
Förändring av räntebärande lån 17,2 18,1 42,2
Utdelning - -12,1 -12,1
Årets kassaflöde -34,7 -0,9 -19,7
Likvida medel vid årets början 63,6 82,6 82,6
Kursdifferenser i likvida medel 0,0 0,0 0,7
Likvida medel vid periodens slut 28,9 81,7 63,6

 

FÖRÄNDRINGAR AV KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
Mkr Aktie-
kapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Balanserad
vinst
Totalt
eget kapital
Ingående eget kaptial 2008-01-01 24,2 19,0 83,6 126,8
Periodens totalresultat     18,5 18,5
Utdelning     -12,1 -12,1
Utgående eget kapital 2008-12-31 24,2 19,0 90,0 133,2
Periodens totalresultat     -5,0 -5,0
Utgående eget kapital 2009-06-30 24,2 19,0 85,0 128,2

 

KVARTALSVÄRDEN KONCERNEN
  2009 2008 2007
Mkr Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Nettoomsättning 165,9 139,7 215,6 193,2 329,5 250,3 274,7 199,9 282,1 247,9
Kostnad för sålda varor -145,7 -112,9 -183,2 -162,1 -277,2 -205,5 -220,6 -164,5 -234,6 -202,0
Bruttoresultat 20,2 26,8 32,4 31,1 52,3 44,8 54,1 35,4 47,5 45,9
Försäljning och
adm.kostnader
-26,6 -28,5 -30,6 -26,2 -37,7 -31,7 -35,7 -27,2 -33,6 -30,6
Övriga rörelseposter 0,7 6,6 1,7 0,9 0,2 -0,1 0,5 0,0 0,0 0,3
Rörelseresultat -5,7 4,9 3,5 5,8 14,8 13,0 18,9 8,2 13,9 15,6
Finansnetto -1,8 -2,3 -3,3 -2,9 -3,0 -2,7 -2,3 -1,4 -1,2 -1,5
Resultat efter
finansiella poster
-7,5 2,6 0,2 2,9 11,8 10,3 16,6 6,8 12,7 14,1
Skatter 0,7 -0,8 0,6 -0,4 -4,0 -3,0 -4,9 -2,0 -3,7 -4,0
Resultat efter skatt -6,8 1,8 0,8 2,5 7,8 7,3 11,7 4,8 9,0 10,1

 

NYCKELTAL
    Jan-jun Jan-jun Jan-dec
    2009 2008 2008
Rörelsemarginal % -0,2 4,8 3,8
Räntabilitet på sysselsatt kapital *) % 2,6 17,6 10,3
Räntabilitet på eget kapital *) % -1,3 26,3 14,1
Andel riskbärande kapital % 24,3 23,1 25,5
Soliditet % 22,0 21,0 23,1
Räntetäckningsgrad ggr -0,1 4,3 2,8
Nettolåneskuld Mkr 265,1 169,5 213,1
Investeringar exkl aktier Mkr 0,9 2,1 6,4
Medelantalet anställda   229 276 300
Eget kapital per aktie kr 21:18 21:46 22:00
*) Nyckeltalen har i förekommande fall omräknats till rullande 12-månadersvärden.

 

DEFINITIONER NYCKELTAL  
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Eget riskbärande kapital Summan av redovisat eget kapital, minoritetsintresse och uppskjuten skatteskuld.
Andel riskbärande kapital Eget riskbärande kapital i procent av balansomslutningen.
Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutning.
Räntabilitet på sysselsatt kapital     Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Sysselsatt kapital Totalt kapital enligt balansräkningen minskat med inte räntebärande skulder och inte räntebärande avsättningar.
Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Räntetäckningsgrad Rörelseresultat exklusive resultatandelar i intressebolag ökat med finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.
Nettolåneskuld Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Apr-mar Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008 2008/09 2008
Nettoomsättning 1,0 1,1 2,0 2,1 3,7 3,8
Kostnad för sålda varor - -   - - -
Bruttoresultat 1,0 1,1 2,0 2,1 3,7 3,8
Administrationskostnader -1,3 -1,5 -2,6 -2,8 -5,1 -5,3
Rörelseresultat -0,3 -0,4 -0,6 -0,7 -1,4 -1,5
Resultat från andelar i koncernbolag 25,1 18,5 25,1 18,5 25,1 18,5
Finansiella intäkter 0,0 0,5 0,1 1,0 0,8 1,7
Finansiella kostnader -0,2 -0,9 -0,5 -1,7 -1,9 -3,1
Resultat efter finansiella poster 24,6 17,7 24,1 17,1 22,6 15,6
Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Resultat efter skatt 24,6 17,7 24,1 17,1 23,4 16,4

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Mkr 2009-06-30 2008-06-30 2008-12-31
Tillgångar      
Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0
Finansiella anläggningstillgångar 161,1 161,1 161,1
Omsättningstillgångar 4,9 0,9 0,1
Kassa och bank 24,6 77,1 55,7
Summa tillgångar 190,6 239,1 216,9
       
Eget kapital och skulder      
Eget kapital 116,8 91,3 92,7
Långfristiga skulder 9,6 11,2 10,4
Kortfristiga skulder 64,2 136,6 113,8
Summa eget kapital och skulder 190,6 239,1 216,9

pdfUtskriftsformat


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com