Till startsidan


Årsstämma Forshem Group AB 2009

På årsstämman i Forshem Group AB den 5 maj 2009 fastställdes styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2008.

VD Claes Hansson informerade om utvecklingen 2008 samt redovisade den under dagen lämnade kvartalsrapporten gällande januari – mars 2009.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Mats Holmquist, Lennart Mårtensson, Maria Rosell, Ulf Runmarker och Sture Öster. Till styrelsesuppleant omvaldes Bo Nilsson.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar VD samt övriga personer (f.n. 8 st) i koncernens ledningsgrupp.

Årsstämman beslutade att valberedning, som skall lägga fram förslag för beslut på årsstämma, skall bestå av styrelsens ordförande och en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna.


Götene den 6 maj 2009
Forshem Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Forshem Group, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com