Till startsidan


Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2009

 • Nettoomsättningen minskade med 44 procent till 140 mkr (250).
 • Rörelseresultatet minskade till 4,9 mkr (13,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,6 mkr (10,3).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,5 procent (5,2). Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 7,6 procent (17,1). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9,6 procent (27,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,8 mkr (7,3), vilket motsvarar 0:29 kronor (1:20) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick till 0,8 mkr (8,0). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick motsvarande kassaflöde till -20,2 mkr (-45,0).
 • Ökad aktivitet på småhusmarknaden i Sverige.

pdfUtskriftsformat

 

Resultat i korthet        
  Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec
  2009 2008 sep-08 2008
Nettoomsättning, mkr 139,7 250,3 878,0 988,6
Rörelseresultat, mkr 4,9 13,0 29,0 37,1
Rörelsemarginal, % 3,5 5,2 3,3 3,8
Resultat efter finansiella poster, mkr 2,6 10,3 17,5 25,2
Resultat efter skatt, mkr 1,8 7,3 12,9 18,4
Resultat per aktie, kronor 0:29 1:20 2:14 3:04

Forshemkoncernen

Forshem Group AB:s B-aktier är sedan den 23 november 2006 listade på First North. Sedan den 6 mars 2009 är B-aktien listad på segmentet First North Premier.

Forshem Group är genom dotterbolagen Götenehus och Sjödalshus en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernens småhusrörelse består av två verksamhetsområden, Projekt som exploaterar grupphusområden från inköp av mark till försäljning av nyckelfärdigt hus och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda småhus.

Koncernens övriga verksamhet består av Forshem Industri som hanterar de flesta av koncernens gemensamma funktioner som konstruktion, produktion och administration, Forshem Biobränsle som tillverkar bränslebriketter för fastbränsleanläggningar, Forshem Fastighets AB som äger och förvaltar koncernens industriområde i Götene samt garagetillverkaren Mellby Industri AB.

Verksamhetsområden

Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Marknad

Efter flera goda år försvagades den svenska bostadsmarknaden under 2008. Antalet påbörjade bostäder uppgick under 2008 enligt SCB till cirka 22.500 (30.000), varav cirka 10.600 (14.000) var småhus. Under 2009 bedöms småhusbyggandet minska till cirka 6.000 – 7.000 påbörjade bostäder. Det årliga behovet av nya bostäder är idag enligt flera bedömare betydligt högre. Nyproduktionen av bostäder har i Sverige de senaste 20 åren varit relativt låg jämfört med utvecklingen i många andra europeiska länder. Även i förhållande till vad som krävs för att långsiktigt behålla den bostadsstandard vi idag har i landet har nyproduktionen varit låg.

De kraftiga räntesänkningar som Riksbanken genomfört har efter årsskiftet inneburit en ökad aktivitet på småhusmarknaden i Sverige.

Den försvagade bostadsmarknaden har påverkat Forshems leveransvolym och orderingång i Sverige under perioden.

Åtgärdsprogram

För att anpassa verksamheten till den svaga marknadsutvecklingen genomförde Forshem under 2008 olika åtgärdsprogram i syfte att minska koncernens kostnader. Under andra halvåret 2008 varslade koncernen om personalreduktioner. Efter genomförda varsel och naturlig avgång har antalet anställda minskat med cirka 80 personer jämfört med antalet anställda under det första halvåret 2008. Merparten av personalreduktionen är nu genomförd.

Fakturering och resultat

Koncernens nettoomsättning minskade under perioden till 139,7 mkr (250,3). Antalet levererade enheter inom koncernens småhusverksamhet minskade och uppgick till 55 (125). Under perioden har avtal träffats om att sälja koncernens aktier i GAR-BO AB, som är ett bolag som säljer försäkringar och garantier för nyproduktion av bostäder. Bakgrunden till försäljningen är att ett bud har lagts på aktierna i GAR-BO AB, vilket samtliga aktieägare har accepterat.

Rörelseresultatet minskade till 4,9 mkr (13,0), vilket ger en rörelsemarginal på 3,5 procent (5,2). I periodens resultat ingår vinst vid försäljning av aktier i GAR-BO AB på 6,4 mkr och kostnader för uppsagd personal på cirka 4,0 mkr.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,6 mkr (10,3).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,8 mkr (7,3), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0:29 kronor (1:20).

Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 7,6 procent (17,1). Räntabiliteten på eget kapital efter skatt uppgick till 9,6 procent (27,0)

Utvecklingen per verksamhetsområde

Projekt        
  Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec
Mkr 2009 2008 2008/09 2008
Nettoomsättning 30,9 90,2 301,0 360,3
Rörelseresultat 0,9 7,0 11,5 17,6
Rörelsemarginal, % 3,0 7,8 3,8 4,9

Verksamheten inom Projekt består i huvudsak av marknadsföring och byggnation av gruppbyggda småhus. Projektutveckling av småhus innebär ett åtagande som sträcker sig hela vägen från inköp av råmark till försäljning av nyckelfärdigt hus. De upplåtelseformer som förekommer är äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. Den vanligaste formen är äganderätt. Verksamheten domineras av projekt som innehåller i storleksordningen 10-35 hus. Marknaden för Projekt utgörs i första hand av Skåne, Stor-Stockholmsområdet och Västra Götaland.

Inom Projekt har projektportföljen successivt byggts upp under de senaste åren. Antalet byggrätter i projektportföljen motsvarade vid periodens slut 388 småhus jämfört med 398 vid årsskiftet. Drygt hälften av byggrätterna är belägna i Skåne. Den försvagade bostadsmarknaden har medfört en lägre försäljningstakt för pågående projekt under perioden.

Nettoomsättningen inom verksamhetsområdet uppgick till 30,9 mkr (90,2). Leveransvolymen minskade och uppgick till 10 enheter (35). Rörelseresultatet, som påverkats av den lägre volymen, uppgick till 0,9 mkr (7,0). Rörelsemarginalen minskade till 3,0 procent (7,8). Resultatet har belastats med kostnader för uppsagd personal med 0,2 mkr.

Styckehus        
  Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec
Mkr 2009 2008 2008/09 2008
Nettoomsättning 100,2 155,0 531,0 585,8
Rörelseresultat 0,3 5,5 11,2 16,4
Rörelsemarginal, % 0,3 3,5 2,1 2,8

Verksamheten inom Styckehus består av marknadsföring och byggnation av enskilda styckehus. Koncernens produkter marknadsförs genom två fristående varumärken, Götenehus och Sjödalshus. Båda varumärkena erbjuder kunderna trygghet, kvalitet, flexibilitet och attraktiv design. Götenehus är profilerad mot en mer modern arkitektur medan Sjödalshus står för en klassisk stil.

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 100,2 mkr (155,0). Leveransvolymen halverades och uppgick till 45 enheter (90). Rörelseresultatet minskade till 0,3 mkr (5,5). Rörelsemarginalen uppgick till 0,3 procent (3,5). Resultatet har belastats med kostnader för uppsagd personal på cirka 2,5 mkr.

Övrigt

Verksamhetsområdet Övrigt består av Forshem Fastighets AB, Forshem Biobränsle, Forshem Industri, Mellby Industri AB och moderbolaget. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 8,6 mkr (5,1). Rörelseresultatet uppgick till 3,7 mkr (0,5). I resultatet ingår vinst vid försäljning av aktier i GAR-BO AB med 6,4 mkr och kostnader för uppsagd personal på 1,3 mkr.

Exploateringsfastigheter

Forshems exploateringsfastigheter består dels av visningshus och färdiga projekt som byggs i egen regi, dels av obebyggd exploateringsmark för verksamhetsområdena Projekt och Styckehus.

Koncernens exploateringsfastigheter per 31 mars 2009 bestod av cirka 350 byggrätter för projektverksamheten, cirka 85 byggrätter för enskilda styckehus samt sju visningshus. Utöver detta har koncernen cirka 35 byggrätter inom projektverksamheten som redovisats som pågående projekt. Dessa byggrätter ingår i projekt som startats upp men där husleverans ännu ej har skett.

Nettoinvesteringarna i exploateringsmark uppgick under året till 0,7 mkr (21,7). Antalet projekt som byggs i egen regi har ökat under perioden. Det totala innehavet i exploateringsfastigheter uppgick till 272,9 mkr jämfört med 254,1 mkr vid årsskiftet.

Innehavet av exploateringsfastigheter utgör en förutsättning för utvecklingen av Forshems verksamhetsområde Projekt.

Investeringar

Koncernens investeringar i byggnader och mark, maskiner och inventarier uppgick till 0,5 mkr (1,2).

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick vid periodens slut till 589,7 mkr (576,3). Den enskilt största tillgångsposten var exploateringsfastigheter som uppgick till 272,9 mkr (254,1). Det egna riskbärande kapitalet uppgick till 148,6 mkr (146,8), vilket motsvarade 25,2 procent (25,5) av balansomslutningen. Soliditeten uppgick till 22,9 procent (23,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter, som i regel finansieras med långfristiga krediter, uppgick till 0,8 mkr (8,0). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -20,2 mkr (-45,0). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -20,7 mkr (-46,2).

Likviditeten var vid utgången av perioden god. Likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick till 94,2 mkr jämfört med 103,6 vid årsskiftet.

Nettolåneskulden uppgick till 233,7 mkr (213,1). Den huvudsakliga orsaken till att nettolåneskulden har ökat är att andelen projekt som byggs i egen regi har ökat.

Under perioden har den del av koncernens krediter, cirka 22 mkr, som omfattas av kreditavtal varit föremål för omförhandling. Efter omförhandlingen har koncernen inte längre några krediter som är villkorade av utfallet på vissa nyckeltal. Koncernens långfristiga finansiering bedöms som tryggad.

Personal

Vid periodens slut hade koncernen 230 heltidsanställda (268). Medelantalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 235 personer (275).

Moderbolaget

Moderbolaget handlägger förutom centrala ledningsfrågor även koncernstödjande verksamheter såsom finansiering och ekonomisk kontroll.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1,0 mkr (1,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,5 mkr (-0,6).

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 44,1 procent (42,7). Moderbolagets likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick till 87,7 mkr (95,7).

Redovisningsprinciper

Forshem tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport har för koncernen upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering och Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering RFR 2.2, Redovisning för juridiska personer. Ett antal ändringar av befintliga standarder, nya tolkningar samt en ny standard (IFRS 8) har trätt i kraft per 1 januari 2009. För Forshems vidkommande har följande standarder och tolkningar som trätt i kraft per 1 januari 2009 bedömts vara relevanta för utformningen av den finansiella rapporten samt dess redovisningsprinciper.
 • IAS 1, Utformning av finansiella rapporter.
  Denna rapport innebär att koncernens resultaträkning utökas med övriga poster i totalresultat. Dessa poster redovisades tidigare direkt i eget kapital. Som en konsekvens utgår dessa poster i förändringen av koncernens eget kapital. Förändringen innebär inte att någon ny information redovisas eller några förändringar av nyckeltal. En annan förändring är att nya benämningar på de finansiella rapporterna kan användas. Detta är dock inte tvingande. Forshem har valt att behålla de gamla benämningarna.
 • IFRS 8, Rörelsesegment
  Denna standard har som utgångspunkt att segmentsupplysningar skall presenteras utifrån ledningens perspektiv. Forshems segmentsinformation har redan tidigare utgått ifrån den interna rapporteringen. Detta får till följd att Forshems segmentsindelning inte förändras jämfört med vad som tidigare presenterats i enlighet med IAS 14.

I övrigt tillämpar Forshem samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen.
Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Forshem är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför koncernens kontroll, men som kan ha inverkan på koncernens resultat. En sådan riskfaktor i dagens ekonomiska läge kan vara kunders förutsättningar för finansiering. Detta kan medföra en ökad risk för osäkerhet i koncernens kundfordringar. För utförligare beskrivning av koncernens riskfaktorer och finansiella risker hänvisas till årsredovisningen för 2008.

Utsikter

Marknaden för nyproduktion av småhus är svårbedömd. Den finansiella oron och den försämrade konjunkturen påverkade orderingången negativt under 2008. Riksbanken har vid flera tillfällen de senaste sex månaderna sänkt styrräntan, vilket också påverkat bostadsräntorna i samma riktning. Det sjunkande ränteläget har inneburit ökade aktiviteter på småhusmarknaden under inledningen av 2009. Forshems leveransvolym under 2009 bedöms bli betydligt lägre än förra året.

Byggandet av småhus i Sverige har från mitten av 1990-talet och fram till 2007 successivt ökat från en extremt låg nivå. Under 2008 minskade däremot antalet påbörjade småhus. Trots ökningen de senaste tio åren har nyproduktionen ändå varit relativt låg i förhållande till vad som borde byggas för att bibehålla nuvarande bostadsstandard. Även jämfört med bostadsbyggandet i övriga Europa har nyproduktionen i Sverige varit relativt lågt de senaste åren. Vakansgraden i kommunernas bostadsbestånd är generellt sett låg. Antalet nyproducerade hyresrätter bedöms minska de närmaste åren. De långsiktiga förutsättningarna för nyproduktion av markbostäder i form av småhus bedöms därför vara goda.


Götene den 5 maj 2009
Forshem Group AB (publ)

Claes Hansson
VD och koncernchef


Ekonomisk information 2009

Delårsrapport för det andra kvartalet 2009 lämnas den 26 augusti 2009.
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2009 lämnas den 5 november 2009.


För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@forshem.com


Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Forshem Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2009 klockan 13.00 CET.


KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
  Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec
Mkr 2009 2008 2008/09 2008
Nettoomsättning 139,7 250,3 878,0 988,6
Kostnad för sålda varor -112,9 -205,5 -735,4 -828,0
Bruttoresultat 26,8 44,8 142,6 160,6
Försäljningskostnader -22,4 -24,8 -98,1 -100,5
Administrationskostnader -6,1 -6,9 -24,9 -25,7
Övriga rörelseintäkter/kostnader 6,6 -0,1 9,4 2,7
Rörelseresultat 4,9 13,0 29,0 37,1
Finansiella intäkter 0,1 0,5 2,0 2,4
Finansiella kostnader -2,4 -3,2 -13,5 -14,3
Resultat efter finansiella poster 2,6 10,3 17,5 25,2
Skatter -0,8 -3,0 -4,6 -6,8
Resultat efter skatt 1,8 7,3 12,9 18,4
Övrigt totalresultat        
Omräkningsdifferenser -0,1 0,0 0,0 0,1
Summa totalresultat 1,7 7,3 12,9 18,5
         
Avskrivningar som belastat resultatet 1,9 1,7 7,4 7,2
         
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) 0:29 1:20 2:14 3:04
         
Utestående antal aktier vid periodens slut (tusental) 6 051 6 051 6 051 6 051
Genomsnittligt antal aktier före och efter
utspädning (tusental)
6 051 6 051 6 051 6 051

 

NETTOOMSÄTTNING PER VERKSAMHETSOMRÅDEN
  Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec
Mkr 2009 2008 2008/09 2008
Projekt 30,9 90,2 301,0 360,3
Styckehus 100,2 155,0 531,0 585,8
Övrigt 8,6 5,1 46,0 42,5
Summa 139,7 250,3 878,0 988,6
 
RÖRELSERESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDEN
  Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec
Mkr 2009 2008 2008/09 2008
Projekt 0,9 7,0 11,5 17,6
Styckehus 0,3 5,5 11,2 16,4
Övrigt 3,7 0,5 6,3 3,1
Summa 4,9 13,0 29,0 37,1

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Mkr 2009-03-31 2008-03-31 2008-12-31
Tillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar 27,4 27,4 27,4
Materiella anläggningstillgångar 70,4 72,3 71,8
Finansiella anläggningstillgångar 0,5 0,8 0,8
Exploateringsfastigheter 272,9 270,8 254,1
Övriga omsättningstillgångar 164,3 186,3 158,6
Kassa och bank 54,2 62,1 63,6
Summa tillgångar 589,7 619,7 576,3
       
Eget kapital och skulder      
Eget kapital 134,9 134,1 133,2
Långfristiga skulder 298,2 266,7 286,2
Kortfristiga skulder 156,6 218,9 156,9
Summa eget kapital och skulder 589,7 619,7 576,3

 

KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG
  Jan-mar Jan-mar Jan-dec
Mkr 2009 2008 2008
Resultat efter finansnetto 2,6 10,3 25,2
Justeringsposter -4,4 2,8 11,3
Betald skatt -1,7 -3,9 -15,4
Förändring av rörelsekapital hänförligt
till exploateringsfastigheter
-21,0 -53,0 -30,7
Förändring av övrigt rörelsekapital 4,3 -1,2 -34,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten -20,2 -45,0 -43,7
Investeringar i övriga anläggningstillgångar -0,5 -1,2 -6,4
Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,3
Återstår efter anläggningsinvesteringar -20,7 -46,2 -49,8
Förändring av räntebärande lån 11,3 25,8 42,2
Utdelning - - -12,1
Årets kassaflöde -9,4 -20,4 -19,7
Likvida medel vid årets början 63,6 82,6 82,6
Kursdifferenser i likvida medel 0,0 -0,1 0,7
Likvida medel vid periodens slut 54,2 62,1 63,6

 

FÖRÄNDRINGAR AV KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
Mkr Aktie-
kapital
Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Totalt eget kapital
Ingående eget kaptial 2008-01-01 24,2 19,0 83,6 126,8
Periodens totalresultat     18,5 18,5
Utdelning     -12,1 -12,1
Utgående eget kapital 2008-12-31 24,2 19,0 90,0 133,2
Periodens totalresultat     1,7 1,7
Utgående eget kapital 2009-03-31 24,2 19,0 91,7 134,9

 

KVARTALSVÄRDEN KONCERNEN
  2009 2008 2007
Mkr Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Nettoomsättning 139,7 215,6 193,2 329,5 250,3 274,7 199,9 282,1 247,9
Kostnad för sålda varor -112,9 -183,2 -162,1 -277,2 -205,5 -220,6 -164,5 -234,6 -202,0
Bruttoresultat 26,8 32,4 31,1 52,3 44,8 54,1 35,4 47,5 45,9
Försäljning och
adm. kostnader
-28,5 -30,6 -26,2 -37,7 -31,7 -35,7 -27,2 -33,6 -30,6
Övriga rörelseposter 6,6 1,7 0,9 0,2 -0,1 0,5 0,0 0,0 0,3
Rörelseresultat 4,9 3,5 5,8 14,8 13,0 18,9 8,2 13,9 15,6
Finansnetto -2,3 -3,3 -2,9 -3,0 -2,7 -2,3 -1,4 -1,2 -1,5
Resultat efter
finansiella poster
2,6 0,2 2,9 11,8 10,3 16,6 6,8 12,7 14,1
Skatter -0,8 0,6 -0,4 -4,0 -3,0 -4,9 -2,0 -3,7 -4,0
Resultat efter skatt 1,8 0,8 2,5 7,8 7,3 11,7 4,8 9,0 10,1

 

NYCKELTAL
    Jan-mar Jan-mar Jan-dec
    2009 2008 2008
Rörelsemarginal % 3,5 5,2 3,8
Räntabilitet på sysselsatt kapital *) % 7,6 17,1 10,3
Räntabilitet på eget kapital *) % 9,6 27,0 14,1
Andel riskbärande kapital % 25,2 23,6 25,5
Soliditet % 22,9 21,6 23,1
Räntetäckningsgrad ggr 2,1 4,2 2,8
Nettolåneskuld Mkr 233,7 196,0 213,1
Investeringar exkl aktier Mkr 0,5 1,3 6,4
Medelantalet anställda   235 275 300
Eget kapital per aktie kr 22:29 22:16 22:00
*) Nyckeltalen har i förekommande fall omräknats till rullande 12-månadersvärden.

 

DEFINITIONER NYCKELTAL  
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Eget riskbärande kapital Summan av redovisat eget kapital, minoritetsintresse och uppskjuten skatteskuld.
Andel riskbärande kapital Eget riskbärande kapital i procent av balansomslutningen.
Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutning.
Räntabilitet på sysselsatt kapital     Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Sysselsatt kapital Totalt kapital enligt balansräkningen minskat med inte räntebärande skulder och inte räntebärande avsättningar.
Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Räntetäckningsgrad Rörelseresultat exklusive resultatandelar i intressebolag ökat med finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.
Nettolåneskuld Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
  Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec
Mkr 2009 2008 2008/09 2008
Nettoomsättning 1,0 1,0 3,8 3,8
Kostnad för sålda varor - - - -
Bruttoresultat 1,0 1,0 3,8 3,8
Administrationskostnader -1,3 -1,3 -5,3 -5,3
Rörelseresultat -0,3 -0,3 -1,5 -1,5
Resultat från andelar i koncernbolag - - 18,5 18,5
Finansiella intäkter 0,1 0,5 1,3 1,7
Finansiella kostnader -0,3 -0,8 -2,6 -3,1
Resultat efter finansiella poster -0,5 -0,6 15,7 15,6
Skatter 0,0 0,0 0,8 0,8
Resultat efter skatt -0,5 -0,6 16,5 16,4

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Mkr 2009-03-31 2008-03-31 2008-12-31
Tillgångar      
Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0
Finansiella anläggningstillgångar 161,1 161,1 161,1
Omsättningstillgångar 0,2 0,5 0,1
Kassa och bank 47,7 43,9 55,7
Summa tillgångar 209,0 205,5 216,9
       
Eget kapital och skulder      
Eget kapital 92,2 85,7 92,7
Långfristiga skulder 10,0 11,6 10,4
Kortfristiga skulder 106,8 108,2 113,8
Summa eget kapital och skulder 209,0 205,5 216,9

pdfUtskriftsformat


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com