Till startsidan


Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2008

  • Nettoomsättningen uppgick till 989 mkr (1.005).
  • Rörelseresultatet minskade med 35 procent och uppgick till 37,1 mkr (56,6). Resultatet efter finansiella poster nästan halverades och uppgick till 25,2 mkr (50,2).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 3,8 procent (5,6). Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 10,3 procent (19,0). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 14,1 procent (31,6).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 18,4 mkr (35,6), vilket motsvarar 3:04 kronor (5:88) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick till -13,0 mkr (37,6). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick motsvarande kassaflöde till -43,7 mkr (-31,8).
  • Styrelsen förslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2008.

pdfUtskriftsformat

 

Resultat i korthet        
  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
  2008 2007 2008 2007
Nettoomsättning, mkr 215,6 274,7 988,6 1.004,6
Rörelseresultat, mkr 3,5 18,9 37,1 56,6
Rörelsemarginal, % 1,6 6,9 3,8 5,6
Resultat efter finansiella poster, mkr 0,2 16,6 25,2 50,2
Periodens resultat, mkr 0,8 11,7 18,4 35,6
Resultat per aktie, kronor 0:13 1:93 3:04 5:88

Forshemkoncernen

Forshemkoncernen i sin nuvarande form bildades den 30 juni 2006 genom att Forshem Group förvärvade de bolag som då ingick i Westergyllens affärsområde Bygg/Miljö. Forshems B-aktier är sedan den 23 november 2006 listade på First North.

Forshem Group är genom dotterbolagen Götenehus och Sjödalshus en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernens småhusrörelse består av två verksamhetsområden, Projekt som exploaterar grupphusområden från inköp av mark till försäljning av nyckelfärdigt hus och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda småhus.

Koncernens övriga verksamhet består av Forshem Industri som hanterar de flesta av koncernens gemensamma funktioner som konstruktion, produktion och administration, Forshem Biobränsle som tillverkar bränslebriketter för fastbränsleanläggningar, Forshem Fastighets AB som äger och förvaltar koncernens industriområde i Götene samt garagetillverkaren Mellby Industri AB som förvärvades i oktober 2007.

Verksamhetsområden

Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas som primära segment enligt IAS 14 Segmentrapportering.

Marknad

Efter flera goda år försvagades den svenska bostadsmarknaden under 2008. Oron på de finansiella marknaderna, stigande räntenivåer samt den försämrade konjunkturutvecklingen medförde en avvaktande inställning på marknaden under våren och sommaren. Under andra halvåret 2008 försvagades marknaden för nyproducerade småhus kraftigt.

Den under året successivt försvagade bostadsmarknaden har påverkat Forshems leveransvolym och orderingång i Sverige under perioden.

Antalet påbörjade bostäder uppgick under 2008 enligt SCB till cirka 22.500 (30.000), varav cirka 10.600 (14.000) var småhus. Det årliga behovet av nya bostäder är idag enligt flera bedömare betydligt högre. Nyproduktionen av bostäder har i Sverige de senaste 20 åren varit relativt låg jämfört med utvecklingen i många andra europeiska länder. Även i förhållande till vad som krävs för att långsiktigt behålla den bostadsstandard vi idag har i landet har nyproduktionen varit låg.

Åtgärdsprogram

För att anpassa verksamheten till den svaga marknadsutvecklingen har Forshem genomfört olika åtgärdsprogram i syfte att minska koncernens kostnader. Under andra halvåret 2008 varslade koncernen om personalreduktioner. Efter genomförda varsel och naturlig avgång kommer antalet anställda att minska med cirka 80 personer jämfört med antalet anställda under det första halvåret 2008. Merparten av personalreduktionen kommer att vara genomförd under februari månad 2009. Därefter kommer antalet anställda i koncernen att uppgå till 220 personer.

I december 2008 fattades beslut om att samordna Götenehus och Sjödalshus respektive huvudkontor. Samordningen innebär att Sjödalshus kontor flyttas till koncernens huvudanläggning i Götene. Samordningen, som beräknas vara genomförd under första kvartalet 2009, kommer att innebära lägre totala centrala kostnader för Götenehus och Sjödalshus samt en ökad närhet till gemensamma funktioner som produktion och administration. Götenehus och Sjödalshus kommer däremot även i fortsättningen att vara separata egna varumärken med egna marknadsavdelningar.

Fakturering och resultat

Koncernens nettoomsättning under 2008 uppgick till 988,6 mkr (1.004,6). Antalet levererade enheter minskade under året med 19 procent och uppgick till 430 (531).

Rörelseresultatet minskade till 37,1 mkr (56,6), vilket ger en rörelsemarginal på 3,8 procent (5,6). Rörelsemarginalen påverkas förutom av resultatutvecklingen också av omfattningen på koncernens entreprenadverksamhet där marginalen är lägre än i den övriga verksamheten.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 25,2 mkr (50,2). Den tyska verksamheten har påverkat årets resultat efter finansiella poster med -2,7 mkr (-7,1).

Den försvagade småhusmarknaden har medfört att resultatet har belastats med reserveringar och nedskrivningar på fordringar och exploateringsfastigheter på 6,0 mkr (1,5). Under året har koncernen dessutom ökat exponeringen gentemot en samarbetspartner. Vid årsskiftet uppgick den bokförda fordran på samarbetspartnern till cirka 18 mkr. Fordran är till största del säkerställd med pantbrev, företagsinteckning och aktier.

Årets resultat efter skatt uppgick till 18,4 mkr (35,6), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 3:04 kronor (5:88).

Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 10,3 procent (19,0). Räntabiliteten på eget kapital efter skatt uppgick till 14,1 procent (31,6)

Fjärde kvartalet
Koncernens nettoomsättning minskade under fjärde kvartalet med drygt 20 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 216 mkr (275). Antalet levererade enheter uppgick till 87 enheter (157).

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 3,5 mkr (18,9). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,2 mkr (16,6). Rörelsemarginalen uppgick till 1,6 procent (6,9).

Utvecklingen per verksamhetsområde

Projekt        
  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2008 2007 2008 2007
Nettoomsättning 70,2 107,8 360,3 396,3
Rörelseresultat 2,7 9,8 17,6 32,5
Rörelsemarginal, % 3,8 9,1 4,9 8,2

Verksamheten inom Projekt består i huvudsak av marknadsföring och byggnation av gruppbyggda småhus. Projektutveckling av småhus innebär ett åtagande som sträcker sig hela vägen från inköp av råmark till försäljning av nyckelfärdigt hus. De upplåtelseformer som förekommer är äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. Den vanligaste formen är äganderätt. Verksamheten domineras av projekt som innehåller i storleksordningen 10-35 hus. Marknaden för Projekt utgörs i första hand av Skåne, Stor-Stockholmsområdet och Västra Götaland.

Inom Projekt har projektportföljen successivt byggts upp under de senaste åren. Antalet byggrätter i projektportföljen motsvarade vid periodens slut 398 småhus jämfört med 471 vid samma tid förra året. Drygt hälften av byggrätterna är belägna i Skåne. Den finansiella oron och konjunkturförsvagningen har inneburit en försvagad bostadsmarknad och medfört en lägre försäljningstakt för pågående projekt under året.

Nettoomsättningen inom verksamhetsområdet minskade under året och uppgick till 360,3 mkr (396,3). Leveransvolymen minskade med cirka 30 procent och uppgick till 120 enheter (170). Rörelseresultatet, som påverkats av den lägre volymen, uppgick till 17,6 mkr (32,5). Rörelsemarginalen minskade till 4,9 procent (8,2).

Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 70,2 mkr (107,8). Leveransvolymen minskade med drygt 60 procent till 24 enheter (61). Rörelseresultatet uppgick till 2,7 mkr (9,8).

Styckehus        
  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2008 2007 2008 2007
Nettoomsättning 138,3 154,5 585,8 590,0
Rörelseresultat 1,1 5,2 16,4 22,6
Rörelsemarginal, % 0,8 3,4 2,8 3,8

Verksamheten inom Styckehus består av marknadsföring och byggnation av enskilda styckehus. Koncernens produkter marknadsförs genom två fristående varumärken, Götenehus och Sjödalshus. Båda varumärkena erbjuder kunderna trygghet, kvalitet, flexibilitet och attraktiv design. Götenehus är profilerad mot en mer modern arkitektur medan Sjödalshus står för en klassisk stil.

Marknaden för styckebyggda småhus i Sverige försvagades successivt under 2008. Den sämre marknaden har påverkat leveransvolymen under andra halvåret. Verksamheten i Tyskland, som utgör cirka tio procent av Styckehus, har däremot haft en relativt god utveckling.

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 585,8 mkr (590,0). Leveransvolymen minskade med 14 procent och uppgick till 310 enheter (361). Rörelseresultatet minskade till 16,4 mkr (22,6). Rörelsemarginalen uppgick till 2,8 procent (3,8). Den tyska verksamheten har påverkat områdets rörelseresultat med -3,0 mkr (-7,0).

Fjärde kvartalet
Nettoomsättningen minskade under fjärde kvartalet och uppgick till 138,3 mkr (154,5). Leveransvolymen under kvartalet uppgick till 63 enheter (96). Rörelseresultatet uppgick till 1,1 mkr (5,2).

Övrigt

Verksamhetsområdet Övrigt består av Forshem Fastighets AB, Forshem Biobränsle, Forshem Industri, Mellby Industri AB och moderbolaget. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 42,5 mkr (18,3). Rörelseresultatet uppgick till 3,1 mkr (1,5). Det under oktober 2007 förvärvade Mellby Industri har påverkat resultatet med 3,6 mkr (1,8).

Fjärde kvartalet
Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 7,1 mkr (12,4). Rörelseresultatet uppgick till -0,3 mkr (3,9).

Exploateringsfastigheter

Forshems exploateringsfastigheter består dels av visningshus, dels av obebyggd exploateringsmark för verksamhetsområdena Projekt och Styckehus.

Vid årsskiftet bestod koncernens exploateringsfastigheter av cirka 340 byggrätter för projektverksamheten, cirka 90 byggrätter för enskilda styckehus samt sju visningshus. Utöver detta har koncernen cirka 55 byggrätter inom projektverksamheten som redovisats som pågående projekt. Dessa byggrätter ingår i projekt som startats upp men där husleverans ännu ej har skett.

Nettoinvesteringarna i exploateringsfastigheter uppgick under året till 5,1 mkr (103,1). Det totala innehavet i exploateringsfastigheter uppgick vid årsskiftet till 254,2 mkr (249,1). En intern värdering av det totala innehavet av exploateringsfastigheter har genomförts. Marknadsvärdet bedöms överstiga det bokförda värdet.

Innehavet av exploateringsfastigheter utgör en förutsättning för utvecklingen av Forshems verksamhetsområde Projekt.

Investeringar

Koncernens investeringar i byggnader och mark, maskiner och inventarier uppgick till 6,4 mkr (11,8). Drygt 75 procent av dessa avsåg produktionsutrustning.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick vid periodens slut till 576,3 mkr (614,0). Den enskilt största tillgångsposten var exploateringsfastigheter som uppgick till 254,1 mkr (249,1). Det egna riskbärande kapitalet uppgick till 146,8 mkr (139,1), vilket motsvarade 25,5 procent (22,6) av balansomslutningen. Soliditeten uppgick till 23,1 procent (20,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter, som i regel finansieras med långfristiga krediter, uppgick till -13,0 mkr (37,6). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -43,7 mkr (-31,8). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -49,8 mkr (-63,9). Exklusive företagsförvärv uppgick kassaflödet efter investeringar till -49,8 mkr (-43,5).

Likviditeten var vid utgången av perioden god. Likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick vid årsskiftet till 103,6 mkr (122,6).

Nettolåneskulden uppgick till 213,1 mkr (149,1). Under året har flera av de exploateringsfastigheter som förvärvades under 2007 tillträtts. Detta tillsammans med en ökad andel projekt som byggts i egen regi är den huvudsakliga orsaken till att nettolåneskulden har ökat.

Mot bakgrund av det åtgärdsprogram som genomförts och aktuella prognoser bedöms koncernens långfristiga finansiering som tryggad.

Personal

Vid årets slut hade koncernen 268 heltidsanställda (281). Medelantalet anställda i koncernen uppgick under året till 300 personer (275). Av medelantalet anställda var 84 procent män och 16 procent kvinnor. Genomsnittsåldern i koncernen uppgick till 48,3 år. Genomsnittsåldern fördelat på män och kvinnor uppgick till 48,4 respektive 45,5 år.

Personalomsättningen under förra året uppgick till 11,7 procent (10,6).

Moderbolaget

Moderbolaget handlägger förutom centrala ledningsfrågor även koncernstödjande verksamheter såsom finansiering och ekonomisk kontroll.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 3,8 mkr (3,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 15,6 mkr (48,4). I resultatet ingår koncerninterna utdelningar på 18,5 mkr (50,8).

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 42,7 procent (37,7). Moderbolagets likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick till 95,7 mkr (107,6).

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning (2:00) skall utgå för verksamhetsåret 2008.

Redovisningsprinciper

Forshem tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna bokslutskommuniké och delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Eftersom moderbolaget är ett bolag inom EU tillämpas bara av EU godkända IFRS. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i årsredovisningen för 2007.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Forshem är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför koncernens kontroll, men som kan ha inverkan på koncernens resultat. En sådan riskfaktor i dagens ekonomiska läge kan vara kunders förutsättningar för finansiering. Detta kan medföra en ökad risk för osäkerhet i koncernens kundfordringar. För utförligare beskrivning av koncernens riskfaktorer och finansiella risker hänvisas till årsredovisningen för 2007.

Utsikter inför 2009

Marknaden för nyproduktion av småhus är mycket svårbedömd. Den finansiella oron och den försämrade konjunkturen har påverkat orderingången negativt under 2008. Den svagare orderingången bedöms medföra en betydligt lägre leveransvolym under 2009. Under slutet av 2008 sänkte Riksbanken styrräntan kraftigt, vilket också påverkade bostadsräntorna i samma riktning. En stabil låg räntenivå bedöms vara en viktig faktor för att efterfrågan på småhusmarknaden skall öka.

Byggandet av småhus i Sverige har från mitten av 1990-talet och fram till 2007 successivt ökat från en extremt låg nivå. Under 2008 minskade däremot antalet påbörjade småhus. Trots ökningen de senaste tio åren har nyproduktionen ändå varit relativt låg i förhållande till vad som borde byggas för att bibehålla nuvarande bostadsstandard. Även jämfört med bostadsbyggandet i övriga Europa har nyproduktionen i Sverige varit relativt lågt de senaste åren. Vakansgraden i kommunernas bostadsbestånd är generellt sett låg. Antalet nyproducerade hyresrätter bedöms minska de närmaste åren. De långsiktiga förutsättningarna för nyproduktion av markbostäder i form av småhus bedöms därför vara goda.

Ägarförhållanden

Antalet aktier i bolaget uppgår till 6.051.000. Aktierna är uppdelade på 1.099.740 A-aktier och 4.951.260 B-aktier. Förutom att A-aktierna berättigar till en röst och B-aktierna till en tiondels röst finns ingen skillnad i de olika aktieseriernas rätt i bolaget.

I bolagsordningen finns bestämmelser om att A-aktier skall hembjudas till övriga A-aktieägare före eventuell försäljning till tredje part. Bolagsordningen anger därtill att A-aktier kan konverteras till B-aktier efter skriftlig framställan till styrelsen.

Antalet aktieägare uppgick 2008-12-31 till 1.255. De största aktieägarna vid årsskiftet var Sture Öster inklusive familj och bolag med ett innehav om 24,5 % av rösterna, Lars Runmarker inklusive familj med ett innehav om 19,9 % av rösterna och Bo Nilsson inklusive familj med ett innehav av 17,2 % av rösterna.

Årsstämma

Årsstämma hålls i Götene den 5 maj 2009.

Valberedning

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2009 är att lämna förslag på styrelseledamöter samt arvoden till styrelsen och revisorerna.

Valberedningen inför årsstämman 2009 består av Bo Nilsson, Lars Runmarker och Sture Öster som representanter för de största aktieägarna och Ingemar Johansson som representant för de mindre aktieägarna.

Årsredovisning

Forshems årsredovisning beräknas vara klar i början av april 2009 och kommer att finnas tillgänglig på företaget. Den kommer samtidigt att skickas ut till aktieägarna.


Götene den 25 februari 2009
Forshem Group AB (publ)

Styrelsen


Ekonomisk information 2009

Delårsrapport för det första kvartalet 2009 den 5 maj 2009.
Delårsrapport för det andra kvartalet 2009 lämnas den 26 augusti 2009.
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2009 lämnas den 5 november 2009.


För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@forshem.com


Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Forshem Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2009 klockan 08.00 CET.


KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2008 2007 2008 2007
Nettoomsättning 215,6 274,7 988,6 1 004,6
Kostnad för sålda varor -183,2 -220,6 -828,0 -821,7
Bruttoresultat 32,4 54,1 160,6 182,9
Försäljningskostnader -23,9 -28,8 -100,5 -101,3
Administrationskostnader -6,7 -6,9 -25,7 -25,8
Övriga rörelseintäkter/kostnader 1,7 0,5 2,7 0,8
Rörelseresultat 3,5 18,9 37,1 56,6
Finansiella intäkter 0,7 0,7 2,4 1,5
Finansiella kostnader -4,0 -3,0 -14,3 -7,9
Resultat efter finansiella poster 0,2 16,6 25,2 50,2
Skatter 0,6 -4,9 -6,8 -14,6
Resultat efter skatt 0,8 11,7 18,4 35,6
         
Avskrivningar som belastat resultatet 1,9 1,8 7,2 6,6
         
Resultat per aktie (kr) 0:13 1:93 3:04 5:88
Medelantal aktier (tusen) 6 051 6 051 6 051 6 051
Antal aktier vid periodens slut (tusen) 6 051 6 051 6 051 6 051

 

NETTOOMSÄTTNING PER VERKSAMHETSGREN
  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2008 2007 2008 2007
Projekt 70,2 107,8 360,3 396,3
Styckehus 138,3 154,5 585,8 590,0
Övrigt 7,1 12,4 42,5 18,3
Summa 215,6 274,7 988,6 1 004,6
 
RÖRELSERESULTAT PER VERKSAMHETSGREN
  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2008 2007 2008 2007
Projekt 2,7 9,8 17,6 32,5
Styckehus 1,1 5,2 16,4 22,6
Övrigt -0,3 3,9 3,1 1,5
Summa 3,5 18,9 37,1 56,6

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Mkr 2008-12-31 2007-12-31
Tillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 27,4 27,4
Materiella anläggningstillgångar 71,8 72,8
Finansiella anläggningstillgångar 0,8 0,8
Exploateringsfastigheter 254,1 249,1
Övriga omsättningstillgångar 158,6 181,3
Kassa och bank 63,6 82,6
Summa tillgångar 576,3 614,0
     
Eget kapital och skulder    
Eget kapital 133,2 126,8
Långfristiga skulder 286,2 239,8
Kortfristiga skulder 156,9 247,4
Summa eget kapital och skulder 576,3 614,0
     

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
  Jan-dec Jan-dec
Mkr 2008 2007
Resultat efter finansnetto 25,2 50,2
Justeringsposter 11,3 10,0
Betald skatt -15,4 -6,6
Förändring av rörelsekapital hänförligt    
till exploateringsfastigheter -30,7 -69,4
Förändring av övrigt rörelsekapital -34,1 -16,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -43,7 -31,8
Investering i dotterbolag - -20,4
Investeringar i övriga anläggningstillgångar -6,4 -11,8
Försäljning av anläggningstillgångar 0,3 0,1
Återstår efter anläggningsinvesteringar -49,8 -63,9
Förändring av räntebärande lån 42,2 74,4
Utdelning -12,1 -7,5
Årets kassaflöde -19,7 3,0
Likvida medel vid årets början 82,6 79,4
Kursdifferenser i likvida medel 0,7 0,2
Likvida medel vid årets slut 63,6 82,6

 

FÖRÄNDRINGAR AV KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
  Jan-dec Jan-dec
Mkr 2008 2007
Ingående eget kapital 126,8 98,7
Omräkningsdifferenser 0,1 0,0
Utdelning -12,1 -7,5
Årets resultat 18,4 35,6
Utgående eget kapital 133,2 126,8

 

KVARTALSVÄRDEN KONCERNEN
  2008 2007
Mkr Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Nettoomsättning 215,6 193,2 329,5 250,3 274,7 199,9 282,1 247,9
Kostnad för sålda varor -183,2 -162,1 -277,2 -205,5 -220,6 -164,5 -234,6 -202,0
Bruttoresultat 32,4 31,1 52,3 44,8 54,1 35,4 47,5 45,9
Försäljning och
adm.kostnader
-30,6 -26,2 -37,7 -31,7 -35,7 -27,2 -33,6 -30,6
Övriga rörelseposter 1,7 0,9 0,2 -0,1 0,5 0,0 0,0 0,3
Rörelseresultat 3,5 5,8 14,8 13,0 18,9 8,2 13,9 15,6
Finansnetto -3,3 -2,9 -3,0 -2,7 -2,3 -1,4 -1,2 -1,5
Resultat efter
finansiella poster
0,2 2,9 11,8 10,3 16,6 6,8 12,7 14,1
Skatter 0,6 -0,4 -4,0 -3,0 -4,9 -2,0 -3,7 -4,0
Resultat efter skatt 0,8 2,5 7,8 7,3 11,7 4,8 9,0 10,1

 

NYCKELTAL
    Jan-dec Jan-dec
    2008 2007
Rörelsemarginal % 3,8 5,6
Räntabilitet på sysselsatt kapital % 10,3 19,0
Räntabilitet på eget kapital % 14,1 31,6
Andel riskbärande kapital % 25,5 22,6
Soliditet % 23,1 20,7
Räntetäckningsgrad ggr 2,8 7,4
Nettolåneskuld Mkr 213,1 149,1
Investeringar exkl aktier Mkr 6,4 11,8
Medelantalet anställda   300 275
Eget kapital per aktie kr 22:00 20:95

 

DEFINITIONER NYCKELTAL
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Eget riskbärande kapital    Summan av redovisat eget kapital, minoritetsintresse och uppskjuten skatteskuld.
Andel riskbärande kapital Eget riskbärande kapital i procent av balansomslutningen.
Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutning.
Räntabilitet på sysselsatt kaptial Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Sysselsatt kapital Totalt kapital enligt balansräkningen minskat med inte räntebärande skulder och inte räntebärande avsättningar.
Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Räntetäckningsgrad Rörelseresultat exklusive resultatandelar i intressebolag ökat med finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.
Nettolåneskuld Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2008 2007 2008 2007
Nettoomsättning 1,0 1,0 3,8 3,8
Kostnad för sålda varor - - - -
Bruttoresultat 1,0 1,0 3,8 3,8
Administrationskostnader -1,5 -1,6 -5,3 -5,6
Rörelseresultat -0,5 -0,6 -1,5 -1,8
Resultat från andelar i koncernbolag 0,0 0,0 18,5 50,8
Finansiella intäkter 0,3 0,4 1,7 1,0
Finansiella kostnader -0,6 -0,7 -3,1 -1,6
Resultat efter finansiella poster -0,8 -0,9 15,6 48,4
Skatter 0,8 0,0 0,8 0,8
Resultat efter skatt 0,0 -0,9 16,4 49,2

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Mkr 2008-12-31 2007-12-31
Tillgångar    
Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0
Finansiella anläggningstillgångar 161,1 161,1
Omsättningstillgångar 0,1 0,1
Kassa och bank 55,7 67,6
Summa tillgångar 216,9 228,8
     
Eget kapital och skulder    
Eget kapital 92,7 86,3
Långfristiga skulder 10,4 12,0
Kortfristiga skulder 113,8 130,5
Summa eget kapital och skulder 216,9 228,8

pdfUtskriftsformat


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com