Till startsidan


Delårsrapport 1 januari – 30 september 2008

  • Nettoomsättningen ökade med sex procent och uppgick till 773  mkr (730).
  • Rörelseresultatet uppgick till 33,6  mkr (37,7). Resultatet efter finansiella poster minskade till 25,0  mkr (33,6).
  • Rörelsemarginalen minskade till 4,3 procent (5,2). Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 16,3 procent (20,4).
  • Resultatet efter skatt blev 17,6  mkr (23,9), vilket motsvarar 2:91 kronor (3:95) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick till -19,2  mkr (20,6). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick motsvarande kassaflöde till -30,2  mkr (-44,7).

pdfUtskriftsformat

 

Resultat i korthet            
  Juli-sep Juli-sep Jan-sep Jan-sep Okt/sept Jan-dec
  2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Nettoomsättning,  mkr 193,2 199,9 773,0 729,9 1 047,7 1 004,6
Rörelseresultat,  mkr 5,8 8,2 33,6 37,7 52,5 56,6
Rörelsemarginal, % 3,0 4,1 4,3 5,2 4,9 5,6
Resultat efter finansiella poster,  mkr 2,9 6,8 25,0 33,6 41,6 50,2
Resultat efter skatt,  mkr 2,5 4,8 17,6 23,9 29,3 35,6
Resultat per aktie, kronor 0:42 0:79 2:91 3:95 4:84 5:88

Forshemkoncernen

Forshem Group AB är genom dotterbolagen Götenehus och Sjödalshus en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernens småhusrörelse består av två verksamhetsområden, Projekt som exploaterar grupphusområden från inköp av mark till försäljning av nyckelfärdigt hus och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda småhus.

Koncernens övriga verksamhet består av Forshem Industri som hanterar de flesta av koncernens gemensamma funktioner som konstruktion, produktion och administration, Forshem Biobränsle som tillverkar bränslebriketter för fastbränsleanläggningar, Forshem Fastighets AB som äger och förvaltar koncernens industriområde i Götene samt garagetillverkaren Mellby Industri AB.

Verksamhetsområden

Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas som primära segment enligt IAS 14 Segmentrapportering.

Marknad

Efter flera goda år har den svenska bostadsmarknaden försvagats under 2008. Oron på de finansiella marknaderna, ökade räntenivåer samt den försämrade konjunkturutvecklingen har medfört en avvaktande inställning på marknaden.

Den svagare bostadsmarknaden har påverkat Forshems leveransvolym och orderingång i Sverige under perioden.

Åtgärdsprogram

För att anpassa verksamheten till den svaga marknadsutvecklingen genomför Forshem ett åtgärdsprogram i syfte att minska koncernens kostnader. I september lades ett varsel om personalreduktioner. Efter genomfört varsel och annan naturlig avgång som pensioneringar och liknande kommer antalet anställda att minska med ca 35 personer jämfört med antalet under det första halvåret. Merparten av personalreduktionen kommer att vara genomförd vid årsskiftet.

Fakturering och resultat

Koncernens nettoomsättning ökade under de tre första kvartalen med sex procent och uppgick till 773,0  mkr (729,9). I jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med cirka 17  mkr. Antalet levererade enheter inom koncernens småhusverksamhet minskade och uppgick till 343 (374).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 33,6  mkr (37,7), vilket ger en rörelsemarginal på 4,3 procent (5,2). Rörelsemarginalen påverkas förutom av resultatutvecklingen också av omfattningen på koncernens entreprenadverksamhet där marginalen är lägre än i den övriga verksamheten.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 25,0  mkr (33,6). Resultatet från den tyska verksamheten uppgick till -3,5  mkr (-5,2).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,6  mkr (23,9), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 2:91 kronor (3:95).

Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 16,3 procent (20,4). Räntabiliteten på eget kapital efter skatt uppgick till 23,7 procent (31,2).

Tredje kvartalet
Det tredje kvartalet innehåller semesterperioden, vilket innebär att kvartalet endast omfattar knappt två månaders produktion.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 193  mkr (200). Antalet levererade enheter minskade och uppgick till 78 (96).

Rörelseresultatet för kvartalet minskade till 5,8  mkr (8,2). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,9  mkr (6,8). Rörelsemarginalen minskade till 3,0 procent (4,1).

Utvecklingen per verksamhetsområde

Projekt
  Juli-sep Juli-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
 mkr 2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Nettoomsättning 71,2 81,3 290,1 288,5 397,9 396,3
Rörelseresultat 2,5 7,1 14,9 22,7 24,7 32,5
Rörelsemarginal, % 3,5 8,7 5,1 7,9 6,2 8,2

Verksamheten inom Projekt består i huvudsak av marknadsföring och byggnation av gruppbyggda småhus. Projektutveckling av småhus innebär ett åtagande som sträcker sig hela vägen från inköp av råmark till försäljning av nyckelfärdigt hus. De upplåtelseformer som förekommer är äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. Den vanligaste formen är äganderätt. Verksamheten domineras av projekt som innehåller i storleksordningen 10-35 hus. Marknaden för Projekt utgörs i första hand av Skåne, Stor-Stockholmsområdet och Västra Götaland.

Inom Projekt har projektportföljen successivt byggts upp under de senaste åren. Antalet byggrätter i projektportföljen motsvarade vid periodens slut 422 småhus jämfört med 471 vid årsskiftet. Drygt hälften av byggrätterna är belägna i Skåne. Den finansiella oron och konjunkturförsvagningen har inneburit en försvagad bostadsmarknad och medfört en lägre försäljningstakt för pågående projekt.

Nettoomsättningen inom verksamhetsområdet uppgick till 290,1  mkr (288,5). Leveransvolymen uppgick till 96 enheter (109). Rörelseresultatet uppgick till 14,9  mkr (22,7). Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 procent (7,9).

Tredje kvartalet
Nettoomsättningen under tredje kvartalet minskade och uppgick till 71,2  mkr (81,3). Rörelseresultatet försämrades och uppgick till 2,5  mkr (7,1). Leveransvolymen uppgick till 17 enheter (18).

Styckehus
  Juli-sep Juli-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
 mkr 2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Nettoomsättning 110,7 116,7 447,5 435,5 602,0 590,0
Rörelseresultat 1,5 2,6 15,3 17,4 20,5 22,6
Rörelsemarginal, % 1,3 2,2 3,4 4,0 3,4 3,8

Verksamheten inom Styckehus består av marknadsföring och byggnation av enskilda styckehus. Koncernens produkter marknadsförs genom två fristående varumärken, Götenehus och Sjödalshus. Båda varumärkena erbjuder kunderna trygghet, kvalitet, flexibilitet och attraktiv design. Götenehus är profilerad mot en mer modern arkitektur medan Sjödalshus står för en klassisk stil.

Utvecklingen på den svenska marknaden har varit god under de senaste åren. Den finansiella oron har inneburit att marknaden under 2008 varit avvaktande, vilket medfört en svagare orderingång.

Nettoomsättningen uppgick till 447,5  mkr (435,5). Leveransvolymen uppgick till 247 enheter (265). Rörelseresultatet uppgick till 15,3  mkr (17,4). Rörelsemarginalen uppgick till 3,4 procent (4,0). Den tyska verksamheten har påverkat områdets rörelseresultat med -3,5  mkr (-5,1).

Tredje kvartalet
Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 110,7  mkr (116,7). Rörelseresultatet minskade till 1,5  mkr (2,6). Leveransvolymen minskade och uppgick till 61 enheter (78).

Övrigt

Verksamhetsområdet Övrigt består av Forshem Fastighets AB, Forshem Biobränsle, Forshem Industri, Mellby Industri AB och moderbolaget. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 35,4  mkr (5,9). Rörelseresultatet uppgick till 3,4  mkr (-2,4). Det under oktober 2007 förvärvade Mellby Industri har påverkat resultatet med 2,8  mkr (-).

Exploateringsfastigheter

Forshems exploateringsfastigheter består dels av visningshus, dels av obebyggd exploateringsmark för verksamhetsområdena Projekt och Styckehus.

Koncernens exploateringsfastigheter per den 30 september 2008 bestod av 364 (418) byggrätter för projektverksamheten, cirka 100 (100) byggrätter för enskilda styckehus samt åtta visningshus. Utöver detta hade koncernen 58 (53) byggrätter inom projektverksamheten som redovisats som pågående projekt. Dessa byggrätter ingår i projekt som startats upp men där husleverans ännu ej har skett.

Det totala innehavet i exploateringsfastigheter minskade under perioden med 11,6  mkr och uppgick till 237,5  mkr jämfört med 249,1  mkr vid årsskiftet. En intern värdering av det totala innehavet av exploateringsfastigheter har genomförts. Bedömningen är att det samlade marknadsvärdet överstiger det bokförda värdet.

Innehavet av exploateringsfastigheter utgör en väsentlig förutsättning för utvecklingen av Forshems verksamhetsområde Projekt.

Investeringar

Koncernens investeringar i byggnader och mark, maskiner och inventarier uppgick till 3,0  mkr (7,3).

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick vid periodens slut till 575,2  mkr jämför med 614,0  mkr vid årsskiftet. Den enskilt största tillgångsposten var exploateringsfastigheter som uppgick till 237,5  mkr (249,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter, som i regel finansieras med långfristiga krediter, uppgick till -19,2  mkr (20,6). Försämringen är till stor del hänförlig till mer kapital bundet i pågående projekt. Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -30,2  mkr (-44,7). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -32,4  mkr (-52,0).

Likviditeten var vid utgången av perioden god. Likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick till 82,9  mkr jämfört med 122,6  mkr vid årsskiftet.

Nettolåneskulden uppgick till 195,6  mkr (149,1). Ökningen av nettolåneskulden är till största del hänförlig till att flera tomtområden som förvärvades under slutet av 2007 har tillträtts.

Det egna riskbärande kapitalet uppgick till 144,7  mkr (139,1), vilket motsvarade 25,2 procent (22,6) av balansomslutningen. Soliditeten uppgick till 23,0 procent (20,7).

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 275 personer (264).

Moderbolaget

Moderbolaget handlägger förutom centrala ledningsfrågor även koncernstödjande verksamheter såsom finansiering och ekonomisk kontroll.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,8  mkr (2,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 16,4  mkr (49,3). I resultatet ingår utdelningar från dotterbolag med 18,5  mkr (50,8).

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 46,7 procent (37,7). Moderbolagets likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick till 71,3  mkr jämfört med 107,6 vid årsskiftet.

Redovisningsprinciper

Forshem tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. För en beskrivning av koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2007.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Forshem är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför koncernens kontroll, men som kan ha inverkan på koncernens resultat. En sådan riskfaktor i dagens ekonomiska läge kan vara kunders förutsättningar för finansiering. Detta kan medföra en ökad risk för osäkerhet i koncernens kundfordringar. För utförligare beskrivning av koncernens riskfaktorer och finansiella risker hänvisas till årsredovisningen för 2007.

Utsikter

Kortsiktigt är marknaden för nyproduktion av småhus mycket svårbedömd. Den finansiella oron och den försämrade konjunkturen kommer att påverka leveransvolymen negativt under det sista kvartalet 2008.

Den svagare orderingången under året bedöms medföra en betydligt lägre beläggning under 2009.

Trots att byggandet av bostäder i Sverige har ökat de senaste åren har nyproduktionen ändå varit relativt låg i förhållande till vad som borde byggas för att bibehålla nuvarande bostadsstandard. Även jämfört med bostadsbyggandet i övriga Europa har nyproduktionen i Sverige varit relativt lågt de senaste åren. Vakansgraden i kommunernas bostadsbestånd är generellt liten. Antalet nyproducerade hyresrätter bedöms minska de närmaste åren. De långsiktiga förutsättningarna för nyproduktion av markbostäder i form av småhus bedöms därför vara goda.

Revision

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Årsstämma

Årsstämma hålls den 5 maj 2009 i Götene.

Ekonomisk information

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 lämnas den 25 februari 2009.
Delårsrapport för första kvartalet 2009 lämnas den 5 maj 2009.
Delårsrapport för det andra kvartalet 2009 lämnas den 26 augusti 2009.
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2009 lämnas den 5 november 2009.


Götene den 28 oktober 2008
Forshem Group AB (publ)


Claes Hansson
VD och koncernchef


För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@forshem.com


Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Forshem Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2008 klockan 08.00 CET.

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
  Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept Okt/sept Jan-dec
 mkr 2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Nettoomsättning 193,2 199,9 773,0 729,9 1 047,7 1 004,6
Kostnad för sålda varor -162,1 -164,5 -644,8 -601,1 -865,4 -821,7
Bruttoresultat 31,1 35,4 128,2 128,8 182,3 182,9
Försäljningskostnader -21,1 -20,7 -76,6 -72,5 -105,4 -101,3
Administrationskostnader -5,1 -6,5 -19,0 -18,9 -25,9 -25,8
Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,9 0,0 1,0 0,3 1,5 0,8
Rörelseresultat 5,8 8,2 33,6 37,7 52,5 56,6
Finansiella intäkter 0,6 0,1 1,7 0,8 2,4 1,5
Finansiella kostnader -3,5 -1,5 -10,3 -4,9 -13,3 -7,9
Resultat efter finansiella poster 2,9 6,8 25,0 33,6 41,6 50,2
Skatter -0,4 -2,0 -7,4 -9,7 -12,3 -14,6
Resultat efter skatt 2,5 4,8 17,6 23,9 29,3 35,6
             
Avskrivningar som belastat resultatet 1,8 1,7 5,3 4,8 7,1 6,6
             
Resultat per aktie (kr) 0:42 0:79 2:91 3:95 4:84 5:88
Medelantal aktier (tusen) 6 051 6 051 6 051 6 051 6 051 6 051
Antal aktier vid periodens slut (tusen) 6 051 6 051 6 051 6 051 6 051 6 051

 

NETTOOMSÄTTNING PER VERKSAMHETSGREN
  Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept Okt/sept Jan-dec
 mkr 2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Projekt 71,2 81,3 290,1 288,5 397,9 396,3
Styckehus 110,7 116,7 447,5 435,5 602,0 590,0
Övrigt 11,3 1,9 35,4 5,9 47,8 18,3
Summa 193,2 199,9 773,0 729,9 1 047,7 1 004,6
 

 

RÖRELSERESULTAT PER VERKSAMHETSGREN
  Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept Okt/sept Jan-dec
 mkr 2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Projekt 2,5 7,1 14,9 22,7 24,7 32,5
Styckehus 1,5 2,6 15,3 17,4 20,5 22,6
Övrigt 1,8 -1,5 3,4 -2,4 7,3 1,5
Summa 5,8 8,2 33,6 37,7 52,5 56,6

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
 mkr 2008-09-30 2007-09-30 2007-12-31
Tillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar 27,4 10,1 27,4
Materiella anläggningstillgångar 70,3 65,2 72,8
Finansiella anläggningstillgångar 0,8 0,8 0,8
Exploateringsfastigheter 237,5 225,4 249,1
Övriga omsättningstillgångar 196,4 217,1 181,3
Kassa och bank 42,8 50,6 82,6
Summa tillgångar 575,2 569,2 614,0
       
Eget kapital och skulder      
Eget kapital 132,4 115,1 126,8
Långfristiga skulder 246,9 191,6 239,8
Kortfristiga skulder 195,9 262,5 247,4
Summa eget kapital och skulder 575,2 569,2 614,0

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
Jan-sept Jan-sept Jan-dec
 mkr 2008 2007 2007
Resultat efter finansnetto 25,0 33,6 50,2
Justeringsposter 7,3 6,8 10,0
Betald skatt -12,5 -7,1 -6,6
Förändring av rörelsekapital hänförligt
till exploateringsfastigheter
-11,0 -65,3 -69,4
Förändring av övrigt rörelsekapital -39,0 -12,7 -16,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -30,2 -44,7 -31,8
Investering i dotterbolag - - -20,4
Investeringar i övriga anläggningstillgångar -3,0 -7,3 -11,8
Försäljning av anläggningstillgångar 0,8 0,0 0,1
Återstår efter anläggningsinvesteringar -32,4 -52,0 -63,9
Förändring av räntebärande lån 4,7 30,7 74,4
Utdelning -12,1 -7,5 -7,5
Årets kassaflöde -39,8 -28,8 3,0
Likvida medel vid årets början 82,6 79,4 79,4
Kursdifferenser i likvida medel 0,1 0,0 0,2
Likvida medel vid årets slut 42,9 50,6 82,6

 

FÖRÄNDRINGAR AV KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
  Jan-sept Jan-sept Jan-dec
 mkr 2008 2007 2007
Ingående eget kapital 126,8 98,7 98,7
Omräkningsdifferenser 0,1 0,0 0,0
Utdelning -12,1 -7,5 -7,5
Årets resultat 17,6 23,9 35,6
Utgående eget kapital 132,4 115,1 126,8

 

KVARTALSVÄRDEN KONCERNEN
  Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
 mkr 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006
Nettoomsättning 193,2 329,5 250,3 274,7 199,9 282,1 247,9 261,1 165,4 220,6 182,7
Kostnad för sålda varor -162,1 -277,2 -205,5 -220,6 -164,5 -234,6 -202,0 -214,5 -135,1 -179,7 -142,3
Bruttoresultat 31,1 52,3 44,8 54,1 35,4 47,5 45,9 46,6 30,3 40,9 40,4
Försäljning och
adm.kostnader
-26,2 -37,7 -31,7 -35,7 -27,2 -33,6 -30,6 -34,3 -26,1 -31,2 -29,7
Övriga rörelseposter 0,9 0,2 -0,1 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0
Rörelseresultat 5,8 14,8 13,0 18,9 8,2 13,9 15,6 12,3 4,3 9,7 10,7
Finansnetto -2,9 -3,0 -2,7 -2,3 -1,4 -1,2 -1,5 -0,8 -0,9 -0,6 -0,5
Resultat efter
finansiella poster
2,9 11,8 10,3 16,6 6,8 12,7 14,1 11,5 3,4 9,1 10,2
Skatter -0,4 -4,0 -3,0 -4,9 -2,0 -3,7 -4,0 -3,3 -1,2 -2,6 -2,9
Resultat efter skatt 2,5 7,8 7,3 11,7 4,8 9,0 10,1 8,2 2,2 6,5 7,3

 

NYCKELTAL
    Jan-sept Jan-sept Jan-dec
    2008 2007 2007
Rörelsemarginal % 4,3 5,2 5,6
Räntabilitet på sysselsatt kapital % 16,3 20,4 19,0
Räntabilitet på eget kapital % 23,7 31,2 31,6
Andel riskbärande kapital % 25,2 21,4 22,6
Soliditet % 23,0 20,2 20,7
Räntetäckningsgrad ggr 3,4 7,8 7,4
Nettolåneskuld  mkr 195,6 136,4 149,1
Investeringar exkl aktier  mkr 3,0 7,4 11,8
Medelantalet anställda   275 264 275
Eget kapital per aktie kr 21:88 19:02 20:95

 

DEFINITIONER NYCKELTAL
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Eget riskbärande kapital    Summan av redovisat eget kapital, minoritetsintresse och uppskjuten skatteskuld.
Andel riskbärande kapital Eget riskbärande kapital i procent av balansomslutningen.
Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutning.
Räntabilitet på sysselsatt kaptial Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader för perioden oktober 2007 till september 2008 i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital under samma period.
Sysselsatt kapital Totalt kapital enligt balansräkningen minskat med inte räntebärande skulder och inte räntebärande avsättningar.
Räntabilitet på eget kapital Resultat perioden oktober 2007 till september 2008 i procent av genomsnittligt eget kapital under samma period.
Räntetäckningsgrad Rörelseresultat exklusive resultatandelar i intressebolag ökat med finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.
Nettolåneskuld Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
  Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept Okt/sept Jan-dec
 mkr 2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Nettoomsättning 0,7 0,8 2,8 2,8 3,8 3,8
Kostnad för sålda varor - - - - - -
Bruttoresultat 0,7 0,8 2,8 2,8 3,8 3,8
Administrationskostnader -1,0 -1,2 -3,8 -4,0 -5,4 -5,6
Rörelseresultat -0,3 -0,4 -1,0 -1,2 -1,6 -1,8
Resultat från andelar i koncernbolag 18,5 50,8 18,5 50,8 18,5 50,8
Finansiella intäkter 0,4 0,1 1,4 0,6 1,8 1,0
Finansiella kostnader -0,8 -0,3 -2,5 -0,9 -3,2 -1,6
Resultat efter finansiella poster 17,8 50,2 16,4 49,3 15,5 48,4
Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Resultat efter skatt 17,8 50,2 16,4 49,3 16,3 49,2

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
 mkr 2008-09-30 2007-09-30 2007-12-31
Tillgångar      
Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0
Finansiella anläggningstillgångar 161,1 137,6 161,1
Omsättningstillgångar 1,6 0,6 0,1
Kassa och bank 31,3 38,2 67,6
Summa tillgångar 194,0 176,4 228,8
       
Eget kapital och skulder      
Eget kapital 90,6 84,3 86,3
Långfristiga skulder 10,8 - 12,0
Kortfristiga skulder 92,6 92,1 130,5
Summa eget kapital och skulder 194,0 176,4 228,8

pdfUtskriftsformat


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com