Till startsidan


Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2008

  • Nettoomsättningen ökade med nio procent och uppgick till 580 mkr (530).
  • Rörelseresultatet uppgick till 27,8 mkr (29,5). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 22,1 mkr (26,8).
  • Rörelsemarginalen minskade till 4,8 procent (5,6). Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 17,6 procent (20,3).
  • Resultatet efter skatt blev 15,1 mkr (19,1), vilket motsvarar 2:50 kronor (3:16) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick till -0,5 mkr (31,2). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick motsvarande kassaflöde till -4,8 mkr (-2,9).

pdfUtskriftsformat

 

Resultat i korthet            
  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
Mkr 2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Nettoomsättning 329,5 282,1 579,8 530,0 1 054,4 1 004,6
Rörelseresultat 14,8 13,9 27,8 29,5 54,9 56,6
Rörelsemarginal, % 4,5 4,9 4,8 5,6 5,2 5,6
Resultat efter finansiella poster, mkr 11,8 12,7 22,1 26,8 45,5 50,2
Resultat efter skatt, mkr 7,8 9,0 15,1 19,1 31,6 35,6
Resultat per aktie, kronor 1:30 1:49 2:50 3:16 5:22 5:88

Forshemkoncernen

Forshem Group AB är genom dotterbolagen Götenehus och Sjödalshus en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernens småhusrörelse består av två verksamhetsområden, Projekt som exploaterar grupphusområden från inköp av mark till försäljning av nyckelfärdigt hus och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda småhus.

Koncernens övriga verksamhet består av Forshem Industri som hanterar de flesta av koncernens gemensamma funktioner som konstruktion, produktion och administration, Forshem Biobränsle som tillverkar bränslebriketter för fastbränsleanläggningar, Forshem Fastighets AB som äger och förvaltar koncernens industriområde i Götene samt garagetillverkaren Mellby Industri AB.

Verksamhetsområden

Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas som primära segment enligt IAS 14 Segmentrapportering.

Marknad

Efter flera goda år har den svenska bostadsmarknaden försvagats under 2008. Oron på de finansiella marknaderna, ökade räntenivåer samt osäkerhet om konjunkturutvecklingen har medfört en avvaktande inställning på marknaden. Priserna på begagnade småhus har däremot ännu inte påverkats nämnvärt av den försämrade marknaden.

Den svagare bostadsmarknaden har påverkat Forshems leveransvolym och orderingång i Sverige under perioden.

Fakturering och resultat

Koncernens nettoomsättning ökade under första halvåret med nio procent och uppgick till 579,8 mkr (530,0). I jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med cirka 75 mkr. Antalet levererade enheter inom koncernens småhusverksamhet minskade och uppgick till 265 (278).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 27,8 mkr (29,5), vilket ger en rörelsemarginal på 4,8 procent (5,6). Rörelsemarginalen påverkas förutom av resultatutvecklingen också av omfattningen på koncernens entreprenadverksamhet där marginalen är lägre än i den övriga verksamheten.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 22,1 mkr (26,8). Resultatet från den tyska verksamheten uppgick till -2,8 mkr (-2,5), men har förbättrats med 1,7 mkr jämfört med andra halvåret 2007.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 15,1 mkr (19,1), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 2:50 kronor (3:16).

Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 17,6 procent (20,3). Räntabiliteten på eget kapital efter skatt uppgick till 26,3 procent (29,6).

Andra kvartalet
Koncernens nettoomsättning ökade under kvartalet med cirka 17 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 330 mkr (282). Antalet levererade enheter ökade med sju procent och uppgick till 140 (131).

Rörelseresultatet för kvartalet ökade till 14,8 mkr (13,9). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,8 mkr (12,7). Rörelsemarginalen minskade till 4,5 procent (4,9).

Utvecklingen per verksamhetsområde

Projekt            
  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
Mkr 2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Nettoomsättning 128,7 118,2 218,9 207,2 408,0 396,3
Rörelseresultat 5,4 8,9 12,4 15,6 29,3 32,5
Rörelsemarginal, % 4,2 7,5 5,7 7,5 7,2 8,2

Verksamheten inom Projekt består i huvudsak av marknadsföring och byggnation av gruppbyggda småhus. Projektutveckling av småhus innebär ett åtagande som sträcker sig hela vägen från inköp av råmark till försäljning av nyckelfärdigt hus. De upplåtelseformer som förekommer är äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. Den vanligaste formen är äganderätt. Verksamheten domineras av projekt som innehåller i storleksordningen 10-35 hus. Marknaden för Projekt utgörs i första hand av Skåne, Stor-Stockholmsområdet och Västra Götaland.

Inom Projekt har projektportföljen successivt byggts upp under de senaste åren. Antalet byggrätter i projektportföljen motsvarade vid periodens slut 429 småhus jämfört med 471 vid årsskiftet. Drygt hälften av byggrätterna är belägna i Skåne. Den för tillfället försvagade bostadsmarknaden har medfört en något lägre försäljningstakt för pågående projekt.

Nettoomsättningen inom verksamhetsområdet uppgick till 218,9 mkr (207,2). Leveransvolymen uppgick till 79 enheter (91). Rörelseresultatet uppgick till 12,4 mkr (15,6). Rörelsemarginalen uppgick till 5,7 procent (7,5).

Andra kvartalet
Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade till 128,7 mkr (118,2). Rörelseresultatet försämrades och uppgick till 5,4 mkr (8,9). Leveransvolymen uppgick till 44 enheter (42).

 

Styckehus            
  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
Mkr 2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Nettoomsättning 181,8 161,2 336,8 318,8 608,0 590,0
Rörelseresultat 8,3 7,1 13,8 14,8 21,6 22,6
Rörelsemarginal, % 4,6 4,4 4,1 4,6 3,6 3,8

Verksamheten inom Styckehus består av marknadsföring och byggnation av enskilda styckehus. Koncernens produkter marknadsförs genom två fristående varumärken, Götenehus och Sjödalshus. Båda varumärkena erbjuder kunderna trygghet, kvalitet, flexibilitet och attraktiv design. Götenehus är profilerad mot en mer modern arkitektur medan Sjödalshus står för en klassisk stil.

Utvecklingen på den svenska marknaden har varit god under de senaste åren. Osäkerhet om den framtida utvecklingen i landet har inneburit att marknaden under 2008 varit avvaktande, vilket medfört en svagare orderingång.

Nettoomsättningen uppgick till 336,8 mkr (318,8). Leveransvolymen uppgick till 186 enheter (187). Rörelseresultatet uppgick till 13,8 mkr (14,8). Rörelsemarginalen uppgick till 4,1 procent (4,6). Den tyska verksamheten har påverkat områdets rörelseresultat med -2,8 mkr (-2,5).

Andra kvartalet
Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med knappt 13 procent och uppgick till 181,8 mkr (161,2). Rörelseresultatet ökade och uppgick till 8,3 mkr (7,1). Leveransvolymen uppgick till 96 enheter (89).

Övrigt

Verksamhetsområdet Övrigt består av Forshem Fastighets AB, Forshem Biobränsle, Forshem Industri, Mellby Industri AB och moderbolaget. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 24,1 mkr (4,0). Rörelseresultatet uppgick till 1,6 mkr (-0,9). Det under oktober 2007 förvärvade Mellby Industri ingår inte i jämförelseårets siffror. Verksamheten inom Mellby Industri är påverkad av säsongsvariationer, där det första kvartalet resultatmässigt är det sämsta.

Exploateringsfastigheter

Forshems exploateringsfastigheter består dels av visningshus, dels av obebyggd exploateringsmark för verksamhetsområdena Projekt och Styckehus.

Koncernens exploateringsfastigheter per den 30 juni 2008 bestod av cirka 360 (400) byggrätter för projektverksamheten, cirka 100 (100) byggrätter för enskilda styckehus samt sju visningshus. Utöver detta hade koncernen 70 (49) byggrätter inom projektverksamheten som redovisats som pågående projekt. Dessa byggrätter ingår i projekt som startats upp men där husleverans ännu ej har skett.

Det totala innehavet i exploateringsfastigheter minskade under perioden med 15,9 mkr och uppgick till 233,2 mkr jämfört med 249,1 vid årsskiftet.

Innehavet av exploateringsfastigheter utgör en väsentlig förutsättning för utvecklingen av Forshems verksamhetsområde Projekt.

Investeringar

Koncernens investeringar i byggnader och mark, maskiner och inventarier uppgick till 2,1 mkr (4,3).

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick vid periodens slut till 617,1 mkr jämför med 614,0 mkr vid årsskiftet. Den enskilt största tillgångsposten var exploateringsfastigheter som första halvåret minskade med 15,9 mkr och uppgick till 233,2 mkr (249,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter, som i regel finansieras med långfristiga krediter, uppgick till -0,5 mkr (31,2). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -4,8 mkr (-2,9). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -6,9 mkr (-7,2).

Likviditeten var vid utgången av perioden god. Likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick till 121,7 mkr jämfört med 122,6 mkr vid årsskiftet.

Nettolåneskulden uppgick till 169,5 mkr (149,1). Ökningen av nettolåneskulden är till största del hänförlig till att flera tomtområden som förvärvades under slutet av 2007 har tillträtts.

Det egna riskbärande kapitalet uppgick till 142,3 mkr (139,1), vilket motsvarade 23,1 procent (22,6) av balansomslutningen. Soliditeten uppgick till 21,0 procent (20,7).

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 276 personer (262).

Moderbolaget

Moderbolaget handlägger förutom centrala ledningsfrågor även koncernstödjande verksamheter såsom finansiering och ekonomisk kontroll.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 17,1 mkr (49,9). I resultatet ingår utdelningar från dotterbolag med 18,5 mkr (50,8).

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 38,2 procent (37,7). Moderbolagets likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick till 117,1 mkr jämfört med 107,6 vid årsskiftet.

Redovisningsprinciper

Forshem tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. För en beskrivning av koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2007.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Forshem är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför koncernens kontroll, men som kan ha inverkan på koncernens resultat. En sådan riskfaktor i dagens ekonomiska läge kan vara kunders förutsättningar för finansiering. Detta kan medföra en ökad risk för osäkerhet i koncernens kundfordringar. För utförligare beskrivning av koncernens riskfaktorer och finansiella risker hänvisas till årsredovisningen för 2007.

Utsikter inför 2008

Kortsiktigt är marknaden för nyproduktion av småhus svårbedömd. Den svagare bostadsmarknaden bedöms till viss del påverka Forshems verksamhet under 2008.

Trots att byggandet av bostäder i Sverige har ökat de senaste åren har nyproduktionen ändå varit relativt låg i förhållande till vad som borde byggas för att bibehålla nuvarande bostadsstandard. Bedömningen är därför att den underliggande efterfrågan på bostäder, och då framförallt på markbostäder i form av småhus, långsiktigt kommer att vara god i Sverige.

Revision

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Ekonomisk information 2008

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2008 lämnas den 29 oktober 2008.
Bokslutskommuniké helåret 2008 lämnas i februari 2009.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.


Götene den 26 augusti 2008
Forshem Group AB (publ)

Sture Öster Nils-Erik Danielsson Lennart Mårtensson
Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot
 
Ulf Runmarker Maria Rosell Mats Holmquist
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot
 
Mikael Björk Tobias Forslund Claes Hansson
Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör/
styrelseledamot


För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@forshem.com


Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Forshem Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2008 klockan 08.00 CET.

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
Mkr 2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Nettoomsättning 329,5 282,1 579,8 530,0 1 054,4 1 004,6
Kostnad för sålda varor -277,2 -234,6 -482,7 -436,6 -867,8 -821,7
Bruttoresultat 52,3 47,5 97,1 93,4 186,6 182,9
Försäljningskostnader -30,7 -27,4 -55,5 -51,8 -105,0 -101,3
Administrationskostnader -7,0 -6,2 -13,9 -12,4 -27,3 -25,8
Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,2 0,0 0,1 0,3 0,6 0,8
Rörelseresultat 14,8 13,9 27,8 29,5 54,9 56,6
Finansiella intäkter 0,6 0,4 1,1 0,7 1,9 1,5
Finansiella kostnader -3,6 -1,6 -6,8 -3,4 -11,3 -7,9
Resultat efter finansiella poster 11,8 12,7 22,1 26,8 45,5 50,2
Skatter -4,0 -3,7 -7,0 -7,7 -13,9 -14,6
Resultat efter skatt 7,8 9,0 15,1 19,1 31,6 35,6
             
Avskrivningar som belastat resultatet 1,8 1,6 3,5 3,1 7,0 6,6
             
Resultat per aktie (kr) 1:30 1:49 2:50 3:16 5:22 5:88
Antal aktier (tusen) 6 051 6 051 6 051 6 051 6 051 6 051

 

NETTOOMSÄTTNING PER VERKSAMHETSGREN
  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
Mkr 2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Projekt 128,7 118,2 218,9 207,2 408,0 396,3
Styckehus 181,8 161,2 336,8 318,8 608,0 590,0
Övrigt 19,0 2,7 24,1 4,0 38,4 18,3
Summa 329,5 282,1 579,8 530,0 1 054,4 1 004,6

 

RÖRELSERESULTAT PER VERKSAMHETSGREN
  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
Mkr 2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Projekt 5,4 8,9 12,4 15,6 29,3 32,5
Styckehus 8,3 7,1 13,8 14,8 21,6 22,6
Övrigt 1,1 -2,1 1,6 -0,9 4,0 1,5
Summa 14,8 13,9 27,8 29,5 54,9 56,6

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Mkr 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31
Tillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar 27,4 10,1 27,4
Materiella anläggningstillgångar 71,3 63,8 72,8
Finansiella anläggningstillgångar 0,8 0,8 0,8
Exploateringsfastigheter 233,2 185,8 249,1
Övriga omsättningstillgångar 202,7 201,3 181,3
Kassa och bank 81,7 62,6 82,6
Summa tillgångar 617,1 524,4 614,0
       
Eget kapital och skulder      
Eget kapital 129,9 110,3 126,8
Långfristiga skulder 259,9 158,1 239,8
Kortfristiga skulder 227,3 256,0 247,4
Summa eget kapital och skulder 617,1 524,4 614,0

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
  Jan-jun Jan-jun Jan-dec
Mkr 2008 2007 2007
Resultat efter finansnetto 22,1 26,8 50,2
Justeringsposter 5,3 4,4 10,0
Betald skatt -7,6 -5,0 -6,6
Förändring av rörelsekapital hänförligt      
till exploateringsfastigheter -4,3 -34,1 -69,4
Förändring av övrigt rörelsekapital -20,3 5,0 -16,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,8 -2,9 -31,8
Investering i dotterbolag - - -20,4
Investeringar i övriga anläggningstillgångar -2,1 -4,3 -11,8
Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,1
Återstår efter anläggningsinvesteringar -6,9 -7,2 -63,9
Förändring av räntebärande lån 18,1 -2,2 74,4
Utdelning -12,1 -7,5 -7,5
Årets kassaflöde -0,9 -16,9 3,0
Likvida medel vid årets början 82,6 79,4 79,4
Kursdifferenser i likvida medel 0,0 0,1 0,2
Likvida medel vid årets slut 81,7 62,6 82,6

 

FÖRÄNDRINGAR AV KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
  Jan-jun Jan-jun Jan-dec
Mkr 2008 2007 2007
Ingående eget kapital 126,8 98,7 98,7
Omräkningsdifferenser 0,1 0,0 0,0
Utdelning -12,1 -7,5 -7,5
Årets resultat 15,1 19,1 35,6
Utgående eget kapital 129,9 110,3 126,8

 

KVARTALSVÄRDEN KONCERNEN
  Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Mkr 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006
Nettoomsättning 329,5 250,3 274,7 199,9 282,1 247,9 261,1 165,4 220,6 182,7
Kostnad för sålda varor -277,2 -205,5 -220,6 -164,5 -234,6 -202,0 -214,5 -135,1 -179,7 -142,3
Bruttoresultat 52,3 44,8 54,1 35,4 47,5 45,9 46,6 30,3 40,9 40,4
Försäljning och
adm.kostnader
-37,7 -31,7 -35,7 -27,2 -33,6 -30,6 -34,3 -26,1 -31,2 -29,7
Övriga rörelseposter 0,2 -0,1 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0
Rörelseresultat 14,8 13,0 18,9 8,2 13,9 15,6 12,3 4,3 9,7 10,7
Finansnetto -3,0 -2,7 -2,3 -1,4 -1,2 -1,5 -0,8 -0,9 -0,6 -0,5
Resultat efter
finansiella poster
11,8 10,3 16,6 6,8 12,7 14,1 11,5 3,4 9,1 10,2
Skatter -4,0 -3,0 -4,9 -2,0 -3,7 -4,0 -3,3 -1,2 -2,6 -2,9
Resultat efter skatt 7,8 7,3 11,7 4,8 9,0 10,1 8,2 2,2 6,5 7,3

 

NYCKELTAL
    Jan-jun Jan-jun Jan-dec
    2008 2007 2007
Rörelsemarginal % 4,8 5,6 5,6
Räntabilitet på sysselsatt kapital % 17,6 20,3 19,0
Räntabilitet på eget kapital % 26,3 29,6 31,6
Andel riskbärande kapital % 23,1 22,3 22,6
Soliditet % 21,0 21,0 20,7
Räntetäckningsgrad ggr 4,3 8,9 7,4
Nettolåneskuld Mkr 169,5 90,9 149,1
Investeringar exkl aktier Mkr 2,1 4,3 11,8
Medelantalet anställda   276 262 275
Eget kapital per aktie kr 21:46 18:23 20:95

 

DEFINITIONER NYCKELTAL
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Eget riskbärande kapital Summan av redovisat eget kapital, minoritetsintresse och uppskjuten skatteskuld.
Andel riskbärande kapital Eget riskbärande kapital i procent av balansomslutningen.
Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutning.
Räntabilitet på sysselsatt kapital      Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader för perioden juli 2007 till juni 2008 i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital under samma period.
Sysselsatt kapital Totalt kapital enligt balansräkningen minskat med inte räntebärande skulder och inte räntebärande avsättningar.
Räntabilitet på eget kapital Resultat perioden juli 2007 till juni 2008 i procent av genomsnittligt eget kapital under samma period.
Räntetäckningsgrad Rörelseresultat exklusive resultatandelar i intressebolag ökat med finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.
Nettolåneskuld Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
Mkr 2008 2007 2008 2007 2007/08 2007
Nettoomsättning 1,1 1,0 2,1 2,0 3,9 3,8
Kostnad för sålda varor - - - - - -
Bruttoresultat 1,1 1,0 2,1 2,0 3,9 3,8
Administrationskostnader -1,5 -1,6 -2,8 -2,8 -5,6 -5,6
Rörelseresultat -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 -1,7 -1,8
Resultat från andelar i koncernbolag 18,5 50,8 18,5 50,8 18,5 50,8
Finansiella intäkter 0,5 0,2 1,0 0,5 1,5 1,0
Finansiella kostnader -0,9 -0,3 -1,7 -0,6 -2,7 -1,6
Resultat efter finansiella poster 17,7 50,1 17,1 49,9 15,6 48,4
Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Resultat efter skatt 17,7 50,1 17,1 49,9 16,4 49,2

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Mkr 2008-06-30 2007-06-30 2007-12-31
Tillgångar      
Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0
Finansiella anläggningstillgångar 161,1 137,6 161,1
Omsättningstillgångar 0,9 0,5 0,1
Kassa och bank 77,1 51,9 67,6
Summa tillgångar 239,1 190,0 228,8
       
Eget kapital och skulder      
Eget kapital 91,3 84,9 86,3
Långfristiga skulder 11,2 - 12,0
Kortfristiga skulder 136,6 105,1 130,5
Summa eget kapital och skulder 239,1 190,0 228,8

pdfUtskriftsformat


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com