Till startsidan


Årsstämma Forshem Group AB den 7 maj 2008

På årsstämman i Forshem Group AB den 7 maj 2008 fastställdes styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2007 ska utgå med sammanlagt 2:00 kronor per aktie, varav 1:50 kronor är ordinarie utdelning och 0:50 kronor är extrautdelning. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 12 maj 2008. Utdelningen beräknas att utbetalas från VPC torsdagen den 15 maj 2008.

VD Claes Hansson informerade om utvecklingen 2007 samt redovisade den under dagen lämnade kvartalsrapporten gällande januari – mars 2008.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Lennart Mårtensson, Ulf Runmarker och Sture Öster samt nyvaldes Maria Rosell och Mats Holmquist. Till styrelsesuppleant omvaldes Bo Nilsson. Till revisor för tiden intill slutet av bolagsstämman 2012 omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Björn Grundvall som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar VD samt övriga personer (f.n. 8 st) i koncernens ledningsgrupp.

Årsstämman beslutade att valberedning, som skall lägga fram förslag för beslut på årsstämma, skall bestå av styrelsens ordförande och en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna.


Götene den 8 maj 2008
Forshem Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Forshem Group, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com