Till startsidan


Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2008

  • Nettoomsättningen uppgick till 250 mkr (248).
  • Rörelseresultatet försämrades och uppgick till 13,0 mkr (15,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,3 mkr (14,1).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 5,2 procent (6,3). Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 17,1 procent (18,7).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 7,3 mkr (10,1), vilket motsvarar 1:20 kronor (1:66) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick till 8,0 mkr (37,6). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick motsvarande kassaflöde till -45,0 mkr (-3,0).

pdfUtskriftsformat

 

Resultat i korthet        
  Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec
  2008 2007 2007/2008 2007
Nettoomsättning, mkr 250,3 247,9 1.007,0 1.004,6
Rörelseresultat, mkr 13,0 15,6 54,0 56,6
Rörelsemarginal, % 5,2 6,3 5,4 5,6
Resultat efter finansiella poster, mkr 10,3 14,1 46,4 50,2
Periodens resultat, mkr 7,3 10,1 32,8 35,6
Resultat per aktie, kronor 1:20 1:66 5:42 5:88

Forshemkoncernen

Forshem Group AB är genom dotterbolagen Götenehus och Sjödalshus en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernens småhusrörelse består av två verksamhetsområden, Projekt som exploaterar grupphusområden från inköp av mark till försäljning av nyckelfärdigt hus och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda småhus.

Koncernens övriga verksamhet består av Forshem Industri som hanterar de flesta av koncernens gemensamma funktioner som konstruktion, produktion och administration, Forshem Biobränsle som tillverkar bränslebriketter för fastbränsleanläggningar, Forshem Fastighets AB som äger och förvaltar koncernens industriområde i Götene samt garagetillverkaren Mellby Industri AB.

Verksamhetsområden

Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas som primära segment enligt IAS 14 Segmentrapportering.

Marknad

Efterfrågan på den svenska småhusmarknaden har de senaste åren varit god. Under 2007 ökade priserna på begagnade småhus med elva procent på riksnivå enligt SCB. Prisutvecklingen planade ut under slutet av 2007.

Antalet påbörjade bostäder uppgick under 2007 enligt SCB till cirka 30.000 (45.000), varav cirka 14.000 (13.500) var småhus. Det årliga behovet av nya bostäder är idag enligt flera bedömare betydligt högre.

Den internationella oron på de finansiella marknaderna under slutet av 2007 och fram till nu har medfört en avvaktande inställning på marknaden. Detta har fått som följd att aktiviteten på den svenska bostadsmarknaden för tillfället har mattats av något.

Den svagare marknaden har påverkat Forshems leveransvolym och orderingång i Sverige under perioden. Utvecklingen på den tyska marknaden har däremot varit något bättre under perioden jämfört med samma period förra året.

Fakturering och resultat

Koncernens nettoomsättning ökade under perioden med 1,0 procent och uppgick till 250,3 mkr (247,9). I jämförbara enheter var nettoomsättningen oförändrad. Antalet levererade enheter inom koncernens småhusverksamhet minskade och uppgick till 125 (147).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 13,0 mkr (15,6), vilket ger en rörelsemarginal på 5,2 procent (6,3). Resultatet och rörelsemarginalen har påverkats av att det var färre antal arbetsdagar under perioden jämfört med föregående år.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,3 mkr (14,1). Resultatet från den tyska verksamheten uppgick till -1,2 mkr (-0,9) men har förbättrats med 0,6 mkr jämfört med sista kvartalet 2007.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,3 mkr (10,1), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 1:20 kronor (1:66).

Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 17,1 procent (18,7). Räntabiliteten på eget kapital efter skatt uppgick till 27,0 procent (26,1).

Utvecklingen per verksamhetsområde

Projekt        
  Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec
Mkr 2008 2007 2007/2008 2007
Nettoomsättning 90,2 89,0 397,5 396,3
Rörelseresultat 7,0 6,7 32,8 32,5
Rörelsemarginal, % 7,8 7,5 8,3 8,2

Verksamheten inom Projekt består i huvudsak av marknadsföring och byggnation av gruppbyggda småhus. Projektutveckling av småhus innebär ett åtagande som sträcker sig hela vägen från inköp av råmark till försäljning av nyckelfärdigt hus. De upplåtelseformer som förekommer är äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. Den vanligaste formen är äganderätt. Verksamheten domineras av projekt som innehåller i storleksordningen 10-35 hus. Marknaden för Projekt utgörs i första hand av Skåne, Stor-Stockholmsområdet och Västra Götaland.

Inom Projekt har projektportföljen successivt byggts upp under de senaste åren. Antalet bygg-rätter i projektportföljen motsvarade vid periodens slut 462 småhus jämfört med 471 vid årsskiftet. Målsättningen är fortfarande att projektverksamheten ska växa och under de närmaste åren nå en leveransvolym på cirka 300 enheter per år från nuvarande nivå om cirka 180 enheter. Drygt hälften av byggrätterna är belägna i Skåne. Den för tillfället försvagade bostadsmarknaden har medfört en något lägre försäljningstakt för pågående projekt.

Nettoomsättningen inom verksamhetsområdet uppgick till 90,2 mkr (89,0). Leveransvolymen uppgick till 35 enheter (49). Rörelseresultatet uppgick till 7,0 mkr (6,7). Rörelsemarginalen ökade till 7,8 procent (7,5).

 

Styckehus        
  Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec
Mkr 2008 2007 2007/2008 2007
Nettoomsättning 155,0 157,6 587,4 590,0
Rörelseresultat 5,5 7,7 20,4 22,6
Rörelsemarginal, % 3,5 4,9 3,5 3,8

Verksamheten inom Styckehus består av marknadsföring och byggnation av enskilda styckehus. Koncernens produkter marknadsförs genom två fristående varumärken, Götenehus och Sjödalshus. Båda varumärkena erbjuder kunderna trygghet, kvalitet, flexibilitet och attraktiv design. Götenehus är profilerad mot en mer modern arkitektur medan Sjödalshus står för en klassisk stil.

Utvecklingen på den svenska marknaden har varit god under de senaste åren. Den senaste tidens finansiella oro har inneburit att marknaden sedan i december 2007 varit avvaktande, vilket medfört en svagare orderingång.

Nettoomsättningen uppgick till 155,0 mkr (157,6). Leveransvolymen uppgick till 90 enheter (98). Rörelseresultatet uppgick till 5,5 mkr (7,7). Rörelsemarginalen uppgick till 3,5 procent (4,9). Den tyska verksamheten har påverkat områdets rörelseresultat med -1,2 mkr (-0,9).

Övrigt

Verksamhetsområdet Övrigt består av Forshem Fastighets AB, Forshem Biobränsle, Forshem Industri, Mellby Industri AB och moderbolaget. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 5,1 mkr (1,3). Rörelseresultatet uppgick till 0,5 mkr (1,2). Det under oktober 2007 förvärvade Mellby Industri ingår inte i jämförelseårets siffror. Verksamheten inom Mellby Industri är påverkad av säsongsvariationer, där det första kvartalet resultatmässigt är det sämsta.

Exploateringsfastigheter

Forshems exploateringsfastigheter består dels av visningshus, dels av obebyggd exploateringsmark för verksamhetsområdena Projekt och Styckehus.

Koncernens exploateringsfastigheter per den 31 mars 2008 bestod av cirka 410 (390) byggrätter för projektverksamheten, cirka 100 (100) byggrätter för enskilda styckehus, en tomt avsedd för framtida visningshus samt åtta visningshus. Utöver detta hade koncernen cirka 50 (80) byggrätter inom projektverksamheten som redovisats som pågående projekt. Dessa byggrätter ingår i projekt som startats upp men där husleverans ännu ej har skett.

Nettoinvesteringarna i exploateringsfastigheter uppgick under perioden till 21,7 mkr (40,9). Det totala innehavet uppgick till 270,8 mkr jämfört med 249,1 vid årsskiftet.

Innehavet av exploateringsfastigheter utgör en väsentlig förutsättning för utvecklingen av Forshems verksamhetsområde Projekt.

Investeringar

Koncernens investeringar i byggnader och mark, maskiner och inventarier uppgick till 1,2 mkr (1,8).

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick vid periodens slut till 619,7 mkr jämför med 614,0 mkr vid årsskiftet. Den enskilt största tillgångsposten var exploateringsfastigheter som första kvartalet ökade med 21,7 mkr och uppgick till 270,8 mkr (249,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter, som i regel finansieras med långfristiga krediter, uppgick till 8,0 mkr (37,6). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -45,0 mkr (-3,0). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -46,2 mkr (-4,8).

Likviditeten var vid utgången av perioden god. Likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick till 102,1 mkr jämfört med 122,6 mkr vid årsskiftet.

Nettolåneskulden uppgick till 196,0 mkr (149,1). Ökningen av nettolåneskulden är till största del hänförlig till att flera tomtområden som förvärvades under slutet av 2007 har tillträtts.

Det egna riskbärande kapitalet uppgick till 146,4 mkr (139,1), vilket motsvarade 23,6 procent (22,6) av balansomslutningen. Soliditeten uppgick till 21,6 procent (20,7).

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 275 personer (262).

Moderbolaget

Moderbolaget handlägger förutom centrala ledningsfrågor även koncernstödjande verksamheter såsom finansiering och ekonomisk kontroll.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1,0 mkr (1,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,6 mkr (-0,2).

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 41,7 procent (37,7). Moderbolagets likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick till 83,9 mkr jämfört med 107,6 vid årsskiftet.

Redovisningsprinciper

Forshem tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. För en beskrivning av koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2007.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Forshem är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför koncernens kontroll, men som kan ha inverkan på koncernens resultat. För utförligare beskrivning av koncernens riskfaktorer och finansiella risker hänvisas till årsredovisningen för 2007.

Utsikter inför 2008

Kortsiktigt är marknaden för nyproduktion av småhus svårbedömd. Det är troligt att marknaden kommer att plana ut under 2008, vilket gör att det kan bli svårt att nå koncernens mål att växa med 15 procent under 2008.

Trots att byggandet av bostäder i Sverige har ökat de senaste åren har nyproduktionen ändå varit relativt låg i förhållande till vad som borde byggas för att bibehålla nuvarande bostadsstandard. Vi gör därför bedömningen att den underliggande efterfrågan på bostäder, och då framförallt på markbostäder i form av småhus, långsiktigt kommer att vara god i Sverige.


Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Ekonomisk information 2008

Delårsrapport för det andra kvartalet 2008 lämnas den 27 augusti 2008.
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2008 lämnas den 29 oktober 2008.


Götene den 7 maj 2008
Forshem Group AB (publ)

Claes Hansson
VD och koncernchef


För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@forshem.com


Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Forshem Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2008 klockan 12.00 CET.

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
  Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec
Mkr 2008 2007 2007/08 2007
Nettoomsättning 250,3 247,9 1 007,0 1 004,6
Kostnad för sålda varor -205,5 -202,0 -825,2 -821,7
Bruttoresultat 44,8 45,9 181,8 182,9
Försäljningskostnader -24,8 -24,4 -101,7 -101,3
Administrationskostnader -6,9 -6,2 -26,5 -25,8
Övriga rörelseintäkter/kostnader -0,1 0,3 0,4 0,8
Rörelseresultat 13,0 15,6 54,0 56,6
Finansiella intäkter 0,5 0,3 1,7 1,5
Finansiella kostnader -3,2 -1,8 -9,3 -7,9
Resultat efter finansiella poster 10,3 14,1 46,4 50,2
Skatter -3,0 -4,0 -13,6 -14,6
Resultat efter skatt 7,3 10,1 32,8 35,6
         
Avskrivningar som belastat resultatet 1,7 1,5 6,8 6,6
         
Resultat per aktie (kr) 1:20 1:66 5:42 5:88
Antal aktier (tusen) 6 051 6 051 6 051 6 051

 

NETTOOMSÄTTNING PER VERKSAMHETSGREN
  Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec
Mkr 2008 2007 2007/08 2007
Projekt 90,2 89,0 397,5 396,3
Styckehus 155,0 157,6 587,4 590,0
Övrigt 5,1 1,3 22,1 18,3
Summa 250,3 247,9 1 007,0 1 004,6

 

RÖRELSERESULTAT PER VERKSAMHETSGREN
  Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec
Mkr 2008 2007 2007/08 2007
Projekt 7,0 6,7 32,8 32,5
Styckehus 5,5 7,7 20,4 22,6
Övrigt 0,5 1,2 0,8 1,5
Summa 13,0 15,6 54,0 56,6

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Mkr 2008-03-31 2007-03-31 2007-12-31
Tillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar 27,4 10,1 27,4
Materiella anläggningstillgångar 72,3 63,0 72,8
Finansiella anläggningstillgångar 0,8 0,8 0,8
Exploateringsfastigheter 270,8 186,9 249,1
Övriga omsättningstillgångar 186,3 183,2 181,3
Kassa och bank 62,1 70,9 82,6
Summa tillgångar 619,7 514,9 614,0
       
Eget kapital och skulder      
Eget kapital 134,1 108,8 126,8
Långfristiga skulder 266,7 155,9 239,8
Kortfristiga skulder 218,9 250,2 247,4
Summa eget kapital och skulder 619,7 514,9 614,0

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
  Jan-mar Jan-mar Jan-dec
Mkr 2008 2007 2007
Resultat efter finansnetto 10,3 14,1 50,2
Justeringsposter 2,8 2,2 10,0
Betald skatt -3,9 -3,9 -6,6
Förändring av rörelsekapital hänförligt
till exploateringsfastigheter
-53,0 -40,6 -69,4
Förändring av övrigt rörelsekapital -1,2 25,2 -16,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -45,0 -3,0 -31,8
Investering i dotterbolag - - -20,4
Investeringar i övriga anläggningstillgångar -1,2 -1,8 -11,8
Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,1
Återstår efter anläggningsinvesteringar -46,2 -4,8 -63,9
Förändring av räntebärande lån 25,8 -3,8 74,4
Utdelning - - -7,5
Årets kassaflöde -20,4 -8,6 3,0
Likvida medel vid årets början 82,6 79,4 79,4
Kursdifferenser i likvida medel -0,1 0,1 0,2
Likvida medel vid årets slut 62,1 70,9 82,6

 

FÖRÄNDRINGAR AV KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
  Jan-mar Jan-mar Jan-dec
Mkr 2008 2007 2007
Ingående eget kapital 126,8 98,7 98,7
Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 0,0
Utdelning 0,0 0,0 -7,5
Årets resultat 7,3 10,1 35,6
Utgående eget kapital 134,1 108,8 126,8

 

KVARTALSVÄRDEN KONCERNEN
  Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Mkr 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006
Nettoomsättning 250,3 274,7 199,9 282,1 247,9 261,1 165,4 220,6 182,7
Kostnad för sålda varor -205,5 -220,6 -164,5 -234,6 -202,0 -214,5 -135,1 -179,7 -142,3
Bruttoresultat 44,8 54,1 35,4 47,5 45,9 46,6 30,3 40,9 40,4
Försäljning och adm. kostnader -31,7 -35,7 -27,2 -33,6 -30,6 -34,3 -26,1 -31,2 -29,7
Övriga rörelseposter -0,1 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0
Rörelseresultat 13,0 18,9 8,2 13,9 15,6 12,3 4,3 9,7 10,7
Finansnetto -2,7 -2,3 -1,4 -1,2 -1,5 -0,8 -0,9 -0,6 -0,5
Resultat efter
finansiella poster
10,3 16,6 6,8 12,7 14,1 11,5 3,4 9,1 10,2
Skatter -3,0 -4,9 -2,0 -3,7 -4,0 -3,3 -1,2 -2,6 -2,9
Resultat efter skatt 7,3 11,7 4,8 9,0 10,1 8,2 2,2 6,5 7,3

 

NYCKELTAL
    Jan-mar Jan-mar Jan-dec
    2008 2007 2007
Rörelsemarginal % 5,2 6,3 5,6
Räntabilitet på sysselsatt kapital % 17,1 18,7 19,0
Räntabilitet på eget kapital % 27,0 26,1 31,6
Andel riskbärande kapital % 23,6 22,5 22,6
Soliditet % 21,6 21,1 20,7
Räntetäckningsgrad ggr 4,2 8,9 7,4
Nettolåneskuld Mkr 196,0 80,3 149,1
Investeringar exkl aktier Mkr 1,3 1,8 11,8
Medelantalet anställda   275 260 275
Eget kapital per aktie kr 22:16 17:98 20:95

 

DEFINITIONER NYCKELTAL
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Eget riskbärande kapital Summan av redovisat eget kapital, minoritetsintresse och uppskjuten skatteskuld.
Andel riskbärande kapital Eget riskbärande kapital i procent av balansomslutningen.
Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutning.
Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader för perioden april 2007 till mars 2008 i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital under samma period.
Sysselsatt kapital Totalt kapital enligt balansräkningen minskat med inte räntebärande skulder och inte räntebärande avsättningar.
Räntabilitet på eget kapital    Resultat perioden april 2007 till mars 2008 i procent av genomsnittligt eget kapital under samma period.
Räntetäckningsgrad Rörelseresultat exklusive resultatandelar i intressebolag ökat med finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.
Nettolåneskuld Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
  Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec
Mkr 2008 2007 2007/08 2007
Nettoomsättning 1,0 1,0 3,8 3,8
Kostnad för sålda varor - - - -
Bruttoresultat 1,0 1,0 3,8 3,8
Administrationskostnader -1,3 -1,2 -5,7 -5,6
Rörelseresultat -0,3 -0,2 -1,9 -1,8
Resultat från andelar i koncernbolag - - 50,8 50,8
Finansiella intäkter 0,5 0,3 1,2 1,0
Finansiella kostnader -0,8 -0,3 -2,1 -1,6
Resultat efter finansiella poster -0,6 -0,2 48,0 48,4
Skatter 0,0 0,0 0,8 0,8
Resultat efter skatt -0,6 -0,2 48,8 49,2

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Mkr 2008-03-31 2007-03-31 2007-12-31
Tillgångar      
Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0
Finansiella anläggningstillgångar 161,1 137,6 161,1
Omsättningstillgångar 0,5 0,3 0,1
Kassa och bank 43,9 61,6 67,6
Summa tillgångar 205,5 199,5 228,8
       
Eget kapital och skulder      
Eget kapital 85,7 42,3 86,3
Långfristiga skulder 11,6 - 12,0
Kortfristiga skulder 108,2 157,2 130,5
Summa eget kapital och skulder 205,5 199,5 228,8

pdfUtskriftsformat


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com