Till startsidan


Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2007

  • Nettoomsättningen ökade med drygt 20 procent och uppgick till 1.005 mkr (830).
  • Rörelseresultatet ökade med 53 procent och uppgick till 56,6 mkr (37,0). Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 50,2 mkr (34,2).
  • Rörelsemarginalen förbättrades till 5,6 procent (4,5). Räntabiliteten på sysselsatt kapital ökade till 19,0 procent (17,8). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 31,6 procent (25,7).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 35,6 mkr (24,2), vilket motsvarar 5:88 kronor (4:00) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick till 37,6 mkr (46,4). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick motsvarande kassaflöde till -31,8 mkr (-8,7).
  • Forshem förvärvade i oktober 2007 Mellby Industri AB, en av Sveriges största fristående tillverkare av monteringsfärdiga garage.
  • Styrelsen föreslår att den ordinarie utdelningen höjs till 1:50 kronor (1:25). Styrelsen föreslår även en extrautdelning med 0:50 kronor per aktie.

pdfUtskriftsformat


Resultat i korthet        
  Okt-dec
2007
Okt-dec
2006
Jan-dec
2007
Jan-dec
2006
Nettoomsättning, mkr 274,7 261,1 1.004,6 829,8
Rörelseresultat, mkr 18,9 12,3 56,6 37,0
Rörelsemarginal, % 6,9 4,7 5,6 4,5
Resultat efter finansiella poster, mkr 16,6 11,5 50,2 34,2
Periodens resultat, mkr 11,7 8,2 35,6 24,2
Resultat per aktie, kronor 1:93 1:34 5:88 4:00

Forshemkoncernen

Forshemkoncernen i sin nuvarande form bildades den 30 juni 2006 genom att Forshem Group förvärvade de bolag som då ingick i Westergyllens affärsområde Bygg/Miljö. Forshems B-aktier är sedan den 23 november 2006 listade på First North.

Forshem Group är genom dotterbolagen Götenehus och Sjödalshus en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernens småhusrörelse består av två verksamhetsområden, Projekt som exploaterar grupphusområden från inköp av mark till försäljning av nyckelfärdigt hus och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda småhus.

Koncernens övriga verksamhet består av Forshem Industri som hanterar de flesta av koncernens gemensamma funktioner som konstruktion, produktion och administration, Forshem Biobränsle som tillverkar bränslebriketter för fastbränsleanläggningar, Forshem Fastighets AB som äger och förvaltar koncernens industriområde i Götene samt garagetillverkaren Mellby Industri AB som förvärvades i oktober 2007.

Verksamhetsområden

Forshem har valt att från och med verksamhetsåret 2007 redovisa verksamhetsområdena Projekt, Styckehus och Övrigt som primära segment enligt IAS 14 Segmentrapportering.

Marknad

Efterfrågan på den svenska småhusmarknaden har det senaste året varit god. Under 2007 ökade priserna på begagnade småhus med elva procent på riksnivå enligt SCB. Prisutvecklingen planade ut under slutet av året. Under sista kvartalet 2007 var prisförändringarna marginella.

Den goda utvecklingen på den svenska byggmarknaden har medfört ökande materialpriser och resursknapphet när det gäller personal och entreprenörer.

Antalet påbörjade bostäder uppgick under 2007 enligt SCB till cirka 30.000 (45.000), varav cirka 14.000 (13.500) var småhus. Det årliga behovet av nya bostäder är idag enligt flera bedömare betydligt högre. Nyproduktionen av bostäder har i Sverige de senaste 20 åren varit relativt låg jämfört med utvecklingen i många andra europeiska länder. Även i förhållande till vad som krävs för att långsiktigt behålla den bostadsstandard vi idag har i landet har nyproduktionen varit låg.

Forshems leveransvolym och orderingång i Sverige har under året ökat mer än marknaden. Orderingången på styckehus i Sverige har varit högre än förra året och också högre än årets leveransvolym. Projektportföljen har utvecklats väl under året. Utvecklingen på den tyska marknaden har däremot varit svag under perioden.

Utökad produktionskapacitet

Koncernen har under året investerat cirka 4 mkr i utbyggd produktionskapacitet vid anläggningen i Götene. Utbyggnaden har ökat den totala produktionskapaciteten med cirka 15 procent.

Förvärv av Mellby Industri AB

Forshem Group AB förvärvade 2007-10-22 Mellby Industri AB, som är en av Sveriges största fristående tillverkare av monteringsfärdiga garage. Bolaget tillverkar olika typer av garage och liknande mindre byggnader. Verksamheten bedrivs i egna lokaler i Stora Mellby, Alingsås kommun. Antalet anställda är 22 personer.

Den totala köpeskillingen för förvärvet uppgick till 23,5 mkr och har erlagts kontant. Förvärvet är delvis lånefinansierat.

Mellbys verksamhet är påverkat av säsongsvariationer. Under början av året är beläggningen på grund av vintern normalt låg. Förvärvet av Mellby har under 2007 påverkat koncernens nettoomsättning med 8,9 mkr. Om förvärvet hade gjorts i början av året hade nettoomsättningen påverkats med 32,4 mkr. Från förvärvstidpunkten har bolaget bidragit med 1,8 mkr till koncernens resultat före skatt. Om bolaget hade förvärvats i början av 2007 hade koncernens resultat före skatt påverkats med -0,2 mkr. Mellbys resultat under 2007 har påverkats av kostnader av engångskaraktär om cirka 3,4 mkr. När det gäller förvärvsanalys och förvärvets effekt på koncernens kassaflöde hänvisas till Forshems delårsrapport för det tredje kvartalet 2007.

Forshems avsikt är att utveckla och öka verksamheten i Mellby Industri. Tillgången till Forshemkoncernens säljkårer och nätverk av byggentreprenörer bedöms på sikt skapa goda förutsättningar för ökad tillväxt i Mellby Industri. Möjligheter till synergieffekter mellan Forshem och Mellby Industri bedöms också finnas inom inköp och produktion.

Fakturering och resultat

Koncernens nettoomsättning ökade under 2007 med drygt 20 procent och uppgick till 1.004,6 mkr (829,8). Antalet levererade enheter ökade under året med 16 procent och uppgick till 531 (459).

Rörelseresultatet förbättrades till 56,6 mkr (37,0), vilket ger en rörelsemarginal på 5,6 procent (4,5). Rörelsemarginalen påverkas förutom av resultatutvecklingen också av omfattningen på koncernens entreprenadverksamhet där marginalen är lägre än i den övriga verksamheten.

Resultatet efter finansiella poster ökade med 46 procent och uppgick till 50,2 mkr (34,2). Den tyska verksamheten har påverkat årets resultat efter finansiella poster med -7,1 mkr (-1,3).

Årets resultat efter skatt uppgick till 35,6 mkr (24,2), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 5:88 kronor (4:00).

Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 19,0 procent (17,8). Räntabiliteten på eget kapital efter skatt uppgick till 31,6 procent (25,7).

Fjärde kvartalet
Koncernens nettoomsättning ökade under fjärde kvartalet med fem procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 275 mkr (261). Antalet levererade enheter ökade med drygt 16 procent och uppgick till 157 enheter (135).

Rörelseresultatet för kvartalet ökade med 54 procent och uppgick till 18,9 mkr (12,3). Resultatet efter finansiella poster ökade med 44 procent till 16,6 mkr (11,5). Rörelsemarginalen uppgick till 6,9 procent (4,7).

Utvecklingen per verksamhetsområde

Projekt        
 
Mkr
Okt-dec
2007
Okt-dec
2006
Jan-dec
2007
Jan-dec
2006
Nettoomsättning 107,8 111,5 396,3 294,5
Rörelseresultat 9,8 7,0 32,5 18,3
Rörelsemarginal, % 9,1 6,3 8,2 6,2

Verksamheten inom Projekt består i huvudsak av marknadsföring och byggnation av gruppbyggda småhus. Projektutveckling av småhus innebär ett åtagande som sträcker sig hela vägen från inköp av råmark till försäljning av nyckelfärdigt hus. De upplåtelseformer som förekommer är äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. Den vanligaste formen är äganderätt. Verksamheten domineras av projekt som innehåller i storleksordningen 10-35 hus. Marknaden för Projekt utgörs i första hand av Skåne, Stor-Stockholmsområdet och Västra Götaland.

Inom Projekt har projektportföljen successivt byggts upp under de senaste åren. Antalet bygg-rätter i projektportföljen motsvarade vid periodens slut 471 småhus jämfört med 470 vid samma tid förra året. Målsättningen är att projektverksamheten ska fortsätta att växa och under de närmaste åren nå en leveransvolym på cirka 300 enheter. Drygt hälften av byggrätterna är belägna i Skåne.

Nettoomsättningen inom verksamhetsområdet ökade 34 procent och uppgick till 396,3 mkr (294,5). Leveransvolymen ökade med 28 procent och uppgick till 170 enheter (132). Rörelseresultatet nästan fördubblades och uppgick till 32,5 mkr (18,3). Rörelsemarginalen ökade med två procentenheter till 8,2 procent (6,2).

Fjärde kvartalet
Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 107,8 mkr (111,5). Leveransvolymen ökade med 27 procent till 61 enheter (48). Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 9,8 mkr (7,0).

Styckehus        
 
Mkr
Okt-dec
2007
Okt-dec
2006
Jan-dec
2007
Jan-dec
2006
Nettoomsättning 154,5 145,8 590,0 531,4
Rörelseresultat 5,2 4,5 22,6 18,2
Rörelsemarginal, % 3,4 3,1 3,8 3,4

Verksamheten inom Styckehus består av marknadsföring och byggnation av enskilda styckehus. Koncernens produkter marknadsförs genom två fristående varumärken, Götenehus och Sjödalshus. Båda varumärkena erbjuder kunderna trygghet, kvalitet, flexibilitet och attraktiv design. Götenehus är profilerad mot en mer modern arkitektur medan Sjödalshus står för en klassisk stil.

Utvecklingen på den svenska marknaden har varit god under perioden. Verksamheten i Tyskland, som utgör cirka tio procent av Styckehus, har däremot haft en svag utveckling.

Den samlade orderingången inom Styckehus var i nivå med förra året.

Nettoomsättningen ökade under perioden med 11 procent och uppgick till 590,0 mkr (531,4). Leveransvolymen ökade med tio procent och uppgick till 361 enheter (327). Rörelseresultatet ökade till 22,6 mkr (18,2). Rörelsemarginalen uppgick till 3,8 procent (3,4). Den tyska verksamheten har påverkat områdets rörelseresultat med -7,0 mkr (-1,2).

Fjärde kvartalet
Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet med sex procent till 154,5 mkr (145,8). Leveransvolymen under kvartalet ökade med tio procent och uppgick till 96 enheter (87). Rörelseresultatet förbättrades med 15 procent och uppgick till 5,2 mkr (4,5)

Övrigt

Verksamhetsområdet Övrigt består av Forshem Fastighets AB, Forshem Biobränsle, Forshem Industri, moderbolaget samt det under fjärde kvartalet 2007 förvärvade Mellby Industri. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 18,3 mkr (3,9). Rörelseresultatet uppgick till 1,5 mkr (0,5).

Fjärde kvartalet
Genom förvärvet av Mellby Industri ökade nettoomsättningen under det fjärde kvartalet till 12,4 mkr (3,8). Rörelseresultatet förbättrades till 3,9 mkr (0,8). Mellby har påverkat resultatet med 1,8 mkr.

Exploateringsfastigheter

Forshems exploateringsfastigheter består dels av visningshus, dels av obebyggd exploateringsmark för verksamhetsområdena Projekt och Styckehus.

Vid årsskiftet bestod koncernens exploateringsfastigheter av cirka 390 byggrätter för projektverksamheten, cirka 100 byggrätter för enskilda styckehus, fem tomter avsedda för framtida visningshus samt fem visningshus. Utöver detta hade koncernen cirka 80 byggrätter inom projektverksamheten som redovisats som pågående projekt. Dessa byggrätter ingår i projekt som startats upp men där husleverans ännu ej har skett.

Nettoinvesteringarna i exploateringsfastigheter uppgick under året till 103,1 mkr (43,7). De största förvärven under 2007 var ett större markområde för projektverksamheten i Åkarp, Skåne om 27,2 mkr, ett markområde avsett för exklusiv projektutveckling i Saltsjöbaden om 16,0 mkr samt ett markområde för styckehus på Ekerö om 24 mkr. Det totala innehavet uppgick vid årsskiftet till 249,1 mkr (146,0).

Innehavet av exploateringsfastigheter utgör en förutsättning för utvecklingen av Forshems verksamhetsområde Projekt.

Investeringar

Under året har 23,5 mkr investerats genom förvärv av dotterbolaget Mellby Industri AB. Koncernens investeringar i byggnader och mark, maskiner och inventarier uppgick till 11,8 mkr (9,9). Knappt 70 procent av dessa avsåg produktionsutrustning.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick vid periodens slut till 614,0 mkr (453,1). Den enskilt största tillgångsposten var exploateringsfastigheter som under året ökade med drygt 103 mkr och uppgick till 249,1 mkr (146,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter, som i regel finansieras med långfristiga krediter, uppgick till 37,6 mkr (46,4). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -31,8 mkr (-8,7). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -63,9 mkr (-49,0). Exklusive företagsförvärv uppgick kassaflödet efter investeringar till -43,5 mkr (-16,1).

Likviditeten var vid utgången av perioden god. Likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick vid årsskiftet till 122,6 mkr (109,4). Ökningen av likvida medel är i stort hänförlig till ökad checkkredit.

Nettolåneskulden uppgick till 149,1 mkr (75,0). Förvärvet av Mellby Industri och det ökade innehavet av exploateringsfastigheter är orsaken till att nettolåneskulden har ökat.

Det egna riskbärande kapitalet uppgick till 139,1 mkr (105,5), vilket motsvarade 22,6 procent (23,3) av balansomslutningen. Soliditeten uppgick till 20,7 procent (21,8).

Personal

Vid årets slut hade koncernen 281 heltidsanställda (255). Medelantalet anställda i koncernen uppgick under året till 275 personer (252). Av medelantalet anställda var 86 procent män och 14 procent kvinnor. Genomsnittsåldern i koncernen uppgick till 46,1 år. Genomsnittsåldern fördelat på män och kvinnor uppgick till 46,3 respektive 44,8 år.

Personalomsättningen under förra året uppgick till 10,6 procent (6,5). Den ökade personalomsättningen är hänförlig till den under 2007 mycket goda byggkonjunkturen, vilket har ökat rörligheten på arbetsmarknaden.

Moderbolaget

Moderbolaget handlägger förutom centrala ledningsfrågor även koncernstödjande verksamheter såsom finansiering och ekonomisk kontroll.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 3,8 mkr (0,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 48,4 mkr (-0,7). I resultatet ingår koncerninterna utdelningar på 50,8 mkr (0).

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 37,7 procent (20,1). Moderbolagets likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick till 107,6 mkr (103,9).

Utdelning

Koncernen hade en mycket god tillväxt under verksamhetsåret 2007. Resultatet förbättrades med knappt 50 procent. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen årsstämman att den ordinarie utdelningen för verksamhetsåret 2007 höjs till 1:50 kronor per aktie (1:25). Styrelsen föreslår även en extrautdelning med 0:50 kronor per aktie. Den totala aktieutdelningen uppgår enligt förslaget till 12,1 mkr (7,5), vilket motsvarar 34,0 procent (31,3) av koncernens resultat efter skatt.

Styrelsens förslag till avstämningsdag är den 12 maj 2008. Om årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen utbetalas från VPC den 15 maj 2008.

Redovisningsprinciper

Forshem tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna bokslutskommuniké och delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering och RR 31 från Redovisningsrådet.

Förutom att koncernens verksamhetsområden från och med 2007 redovisas som segment överensstämmer redovisningsprinciperna i moderbolaget och koncernen med dem som är använda i den senaste årsredovisningen.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Utsikter inför 2008

Vid ingången av 2008 var orderstocken för styckehus i Sverige god och cirka fem procent högre än motsvarande period 2007. Orderstocken för den tyska marknaden var däremot något svagare. Antalet byggrätter i projektportföljen uppgick vid ingången av 2008 till 471, vilket var i nivå med förra året.

Under 2007 och början av 2008 har Riksbanken successivt höjt styrräntan i Sverige. Den internationella oron på de finansiella marknaderna under slutet av 2007 och början av 2008 påverkar också aktiviteten på bostadsmarknaden i Sverige. Detta kan leda till en avvaktande inställning på marknaden, vilket tillfälligt kan innebära att efterfrågan på nyproducerade småhus bromsas upp något. Den underliggande efterfrågan på bostäder, och då framförallt på markbostäder i form av småhus, bedöms däremot långsiktigt vara god i Sverige.

Ägarförhållanden

Antalet aktier i bolaget uppgår till 6.051.000. Aktierna är uppdelade på 1.099.740 A-aktier och 4.951.260 B-aktier. Förutom att A-aktierna berättigar till en röst och B-aktierna till en tiondels röst finns ingen skillnad i de olika aktieseriernas rätt i bolaget.

Antalet aktieägare uppgick 2007-12-31 till 1.428. De största aktieägarna vid årsskiftet var Sture Öster inklusive familj och bolag med ett innehav om 24,6 % av rösterna, Lars Runmarker inklusive familj med ett innehav om 19,9 % av rösterna och Bo Nilsson inklusive familj med ett innehav av 17,2 % av rösterna.

Årsstämma

Årsstämma hålls i Götene den 7 maj 2008.

Valberedning

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2008 är att lämna förslag på styrelseledamöter samt arvoden till styrelsen och revisorerna.

Valberedningen inför årsstämman 2008 består av Bo Nilsson, Lars Runmarker och Sture Öster som representanter för de största aktieägarna och Ingemar Johansson som representant för de mindre aktieägarna.

Årsredovisning

Forshems årsredovisning beräknas vara klar i början av april 2008 och kommer att finnas tillgänglig på företaget. Den kommer samtidigt att skickas ut till aktieägarna.

Götene den 27 februari 2008

Forshem Group AB (publ)
Styrelsen

Ekonomisk information 2008

Delårsrapport för det första kvartalet 2008 den 7 maj 2008.
Delårsrapport för det andra kvartalet 2008 lämnas den 27 augusti 2008.
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2008 lämnas den 29 oktober 2008.


För ytterligare information kontakta
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@forshem.com


Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Forshem Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2008 klockan 08.00 CET.

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2007 2006 2007 2006
Nettoomsättning 274,7 261,1 1 004,6 829,8
Kostnad för sålda varor -220,6 -214,5 -821,7 -671,6
Bruttoresultat 54,1 46,6 182,9 158,2
Försäljningskostnader -28,8 -26,6 -101,3 -99,1
Administrationskostnader -6,9 -7,7 -25,8 -22,2
Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,5 0,0 0,8 0,1
Rörelseresultat 18,9 12.3 56,6 37,0
Finansiella intäkter 0,7 0.6 1,5 1,3
Finansiella kostnader -3,0 -1.4 -7,9 -4,1
Resultat efter finansiella poster 16,6 11.5 50,2 34,2
Skatter -4,9 -3,3 -14,6 -10,0
Resultat efter skatt 11,7 8,2 35,6 24,2
         
Avskrivningar som belastat resultatet 1,8 1,7 6,6 5,8
         
Resultat per aktie (kr) 1:93 1:34 5:88 4:00
Antal aktier (tusen) 6 051 6 051 6 051 6 051

NETTOOMSÄTTNING PER VERKSAMHETSGREN
  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2007 2006 2007 2006
Projekt 107,8 111,5 396,3 294,5
Styckehus 154,5 145,8 590,0 531,4
Övrigt 12,4 3,8 18,3 3,9
Summa 274,7 261,1 1 004,6 829,8
         
RÖRELSERESULTAT PER VERKSAMHETSGREN
  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2007 2006 2007 2006
Projekt 9,8 7,0 32,5 18,3
Styckehus 5,2 4,5 22,6 18,2
Övrigt 3,9 0,8 1,5 0,5
Summa 18,9 12,3 56,6 37,0

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Mkr 2007-12-31 2006-12-31
Tillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 27,4 10,1
Materiella anläggningstillgångar 72,8 62,7
Finansiella anläggningstillgångar 0,8 0,8
Exploateringsfastigheter 249,1 146,0
Övriga omsättningstillgångar 181,3 154,1
Kassa och bank 82,6 79,4
Summa tillgångar 614,0 453,1
     
Eget kapital och skulder    
Eget kapital 126,8 98,7
Långfristiga skulder 239,8 158,6
Kortfristiga skulder 247,4 195,8
Summa eget kapital och skulder 614,0 453,1

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
  Jan-dec Jan-dec
Mkr 2007 2006
Resultat efter finansnetto 50,2 34,2
Justeringsposter 10,0 8,3
Betald skatt -6,6 -9,0
Förändring av rörelsekapital hänförligt    
till exploateringsfastigheter -69,4 -55,1
Förändring av övrigt rörelsekapital -16,0 12,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten -31,8 -8,7
Investering i dotterbolag -20,4 -32,9
Investeringar i övriga anläggningstillgångar -11,8 -9,7
Försäljning av anläggningstillgångar 0,1 2,3
Återstår efter anläggningsinvesteringar -63,9 -49,0
Förändring av räntebärande lån 74,4 63,4
Utdelning -7,5 -15,0
Årets kassaflöde 3,0 -0,6
Likvida medel vid årets början 79,4 80,2
Kursdifferenser i likvida medel 0,2 -0,2
Likvida medel vid årets slut 82,6 79,4

FÖRÄNDRINGAR AV KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
Mkr 2007 2006
Ingående eget kapital 98,7 89,7
Omräkningsdifferenser 0,0 -0,2
Utdelning -7,5 -15,0
Årets resultat 35,6 24,2
Utgående eget kapital 126,8 98,7

KVARTALSVÄRDEN KONCERNEN
  Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Mkr 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006
Nettoomsättning 274,7 199,9 282,1 247,9 261,1 165,4 220,6 182,7
Kostnad för sålda varor -220,6 -164,5 -234,6 -202,0 -214,5 -135,1 -179,7 -142,3
Bruttoresultat 54,1 35,4 47,5 45,9 46,6 30,3 40,9 40,4
Försäljning och                
adm.kostnader -35,7 -27,2 -33,6 -30,6 -34,3 -26,1 -31,2 -29,7
Övriga rörelseposter 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0
Rörelseresultat 18,9 8,2 13,9 15,6 12,3 4,3 9,7 10,7
Finansnetto -2,3 -1,4 -1,2 -1,5 -0,8 -0,9 -0,6 -0,5
Resultat efter                
finansiella poster 16,6 6,8 12,7 14,1 11,5 3,4 9,1 10,2
Skatter -4,9 -2,0 -3,7 -4,0 -3,3 -1,2 -2,6 -2,9
Resultat efter skatt 11,7 4,8 9,0 10,1 8,2 2,2 6,5 7,3

NYCKELTAL
    Jan-dec Jan-dec
    2007 2006
Rörelsemarginal % 5,6 4,5
Räntabilitet på sysselsatt kapital % 19,0 17,8
Räntabilitet på eget kapital % 31,6 25,7
Andel riskbärande kapital % 22,6 23,3
Soliditet % 20,7 21,8
Räntetäckningsgrad ggr 7,4 9,4
Nettolåneskuld Mkr 149,1 75,0
Investeringar exkl aktier Mkr 11,8 9,9
Medelantalet anställda   275 252
Eget kapital per aktie kr 20:95 16:32

DEFINITIONER NYCKELTAL
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Eget riskbärande kapital Summan av redovisat eget kapital, minoritetsintresse och uppskjuten skatteskuld.
Andel riskbärande kapital Eget riskbärande kapital i procent av balansomslutningen.
Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutning.
Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Sysselsatt kapital Totalt kapital enligt balansräkningen minskat med inte räntebärande skulder och inte räntebärande avsättningar.
Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Räntetäckningsgrad Rörelseresultat exklusive resultatandelar i intressebolag ökat med finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.
Nettolåneskuld Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2007 2006 2007 2006
Nettoomsättning 1,0 0,6 3,8 0,6
Kostnad för sålda varor - - - -
Bruttoresultat 1,0 0,6 3,8 0,6
Administrationskostnader -1,6 -1,3 -5,6 -1,3
Rörelseresultat -0,6 -0,7 -1,8 -0,7
Resultat från andelar i koncernbolag 0,0 - 50,8 -
Finansiella intäkter 0,4 0,2 1,0 0,2
Finansiella kostnader -0,7 -0,2 -1,6 -0,2
Resultat efter finansiella poster -0,9 -0,7 48,4 -0,7
Skatter 0,0 0,0 0,8 0,0
Resultat efter skatt -0,9 -0,7 49,2 -0,7

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Mkr 2007-12-31 2006-12-31
Tillgångar    
Materiella anläggningstillgångar 0,0 -
Finansiella anläggningstillgångar 161,1 137,6
Omsättningstillgångar 0,1 0,3
Kassa och bank 67,6 73,9
Summa tillgångar 228,8 211,8
     
Eget kapital och skulder    
Eget kapital 86,3 42,5
Långfristiga skulder 12,0 0,0
Kortfristiga skulder 130,5 169,3
Summa eget kapital och skulder 228,8 211,8

pdfUtskriftsformat


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com