Till startsidan


Årsstämma Forshem Group AB den 8 maj 2007

På årsstämman i Forshem Group AB den 8 maj 2007 fastställdes styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2006 ska utgå med 1:25 kronor per aktie. Som avstämningsdag bestämdes fredagen den 11 maj 2007. Utdelningen beräknas utbetalas från VPC onsdagen den 16 maj 2007.

VD Claes Hansson informerade om utvecklingen 2006 samt redovisade den under dagen lämnade kvartalsrapporten gällande januari – mars 2007.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Camilla Bender Larson, Kenneth Bergman, Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Lennart Mårtensson, Ulf Runmarker och Sture Öster samt styrelsesuppleanterna Bo Nilsson och Maria Rosell.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar VD samt övriga personer (f.n. 9 st) i koncernens ledningsgrupp.

Årsstämman beslutade att valberedning, som skall lägga fram förslag för beslut på årsstämma, skall bestå av styrelsens ordförande och en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna.


Götene den 8 maj 2007
Forshem Group AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Forshem Group, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com