Till startsidan


Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2007

  • Nettoomsättningen ökade med 35 procent och uppgick till 248 mkr (183).
  • Rörelseresultatet förbättrades till 15,6 mkr (10,7). Resultatet efter finansiella poster ökade med 38 procent och uppgick till 14,1 mkr (10,2).
  • Rörelsemarginalen förbättrades till 6,3 procent (5,9).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 10,1 mkr (7,3), vilket motsvarar 1:66 kronor (1:21) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick till 37,9 mkr (29,8). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick motsvarande kassaflöde till -3,0 mkr (-7,7).
  • Koncernens produktionskapacitet kommer att byggas ut under hösten 2007.

pdfUtskriftsformat

 
 
Mkr
Jan-mars
2007
Jan-mars
2006
Jan-dec
2006
Nettoomsättning 247,9 182,7 829,8
Rörelseresultat 15,6 10,7 37,0
Rörelsemarginal, % 6,3 5,9 4,5
Resultat efter finansiella poster 14,1 10,2 34,2
Periodens resultat 10,1 7,3 24,2
Resultat per aktie, kronor 1:66 1:21 4:00

Forshemkoncernen

Forshemkoncernen i sin nuvarande form bildades den 30 juni 2006 genom att Forshem Group förvärvade de bolag som då ingick i Westergyllens affärsområde Bygg/Miljö. Forshems B-aktier är sedan den 23 november 2006 listade på First North.

Forshem Group är genom dotterbolagen Götenehus och Sjödalshus en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernens småhusrörelse består av två verksamhetsområden, Projekt som exploaterar grupphusområden från inköp av mark till försäljning av nyckelfärdigt hus och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda styckehus.

Koncernens övriga verksamhet består av Forshem Industri som hanterar de flesta av koncernens gemensamma funktioner som konstruktion, produktion och administration, Forshem Biobränsle som tillverkar bränslebriketter för fastbränsleanläggningar och Forshem Fastighets AB som äger och förvaltar koncernens industriområde i Götene.

Forshem har valt att från och med verksamhetsåret 2007 redovisa verksamhetsområdena Projekt, Styckehus och Övrigt som primära segment enligt IAS 14 Segmentrapportering.

Marknad

Efterfrågan på den svenska småhusmarknaden har varit fortsatt mycket god under 2007. Priserna på begagnade småhus ökade enligt SCB med drygt en procent under det första kvartalet 2007. Under den senaste 12-månadersperioden har huspriserna på riksnivå ökat med åtta procent.

Inom Forshem har både tillförseln av nya byggrätter till projektportföljen och orderingången på styckehus under första kvartalet varit större än leveransvolymen.

Utökad produktionskapacitet

Som en följd av den goda orderingången samt den växande projektportföljen har Forshem beslutat att investera cirka 2,5 mkr i utbyggd produktionskapacitet vid anläggningen i Götene. Utbyggnaden beräknas vara klar under hösten 2007 och bedöms öka den totala produktionskapaciteten från dagens nivå med 10-15 procent.

Fakturering och resultat

Koncernens nettoomsättning ökade under kvartalet med cirka 35 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 248 mkr (183). Antalet levererade enheter ökade med 20 procent och uppgick till 147 (123).

Rörelseresultatet för kvartalet förbättrades till 15,6 mkr (10,7). Resultatet efter finansiella poster ökade med 38 procent och uppgick till 14,1 mkr (10,2). Rörelsemarginalen ökade till 6,3 procent (5,9).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,1 mkr (7,3), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 1:66 kronor (1:21).

Utvecklingen per verksamhetsområde

Projekt      
 
Mkr
Jan-mars
2007
Jan-mars
2006
Jan-dec
2006
Nettoomsättning 89,0 58,2 294,5
Rörelseresultat 6,7 4,4 18,3
Rörelsemarginal, % 7,6 7,6 6,2

Verksamheten inom Projekt består i huvudsak av marknadsföring och byggnation av gruppbyggda småhus. Projektutveckling av småhus innebär ett åtagande som sträcker sig hela vägen från inköp av råmark till försäljning av nyckelfärdigt hus. De upplåtelseformer som förekommer är äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. Den vanligaste formen är äganderätt. Verksamheten domineras av projekt som innehåller i storleksordningen 10-35 hus. Marknaden för Projekt utgörs i första hand av sydvästra Skåne, Storstockholmsområdet och Västra Götaland.

Inom Projekt har projektportföljen successivt byggts upp under de senaste åren. Antalet byggrätter i projektportföljen motsvarade vid periodens slut 489 småhus jämfört med 470 vid årsskiftet. Drygt hälften av byggrätterna är belägna i Skåne. Under perioden har bland annat ett större markområde i Åkarp, Skåne omfattande 68 byggrätter förvärvats.

Nettoomsättning inom Projekt ökade med drygt 50 % och uppgick till 89,0 mkr (58,2). Rörelseresultatet förbättrades till 6,7 mkr (4,4). Rörelsemarginalen uppgick till 7,6 procent (7,6). Leveransvolymen i antal enheter ökade med 25 procent och uppgick till 49 enheter (39).

Styckehus      
 
Mkr
Jan-mars
2007
Jan-mars
2006
Jan-dec
2006
Nettoomsättning 157,6 125,0 531,4
Rörelseresultat 7,7 5,5 18,2
Rörelsemarginal, % 4,9 4,4 3,4

Verksamheten inom Styckehus består av marknadsföring och byggnation av enskilda styckehus. Koncernens produkter marknadsförs genom två fristående varumärken, Götenehus och Sjödalshus. Båda varumärkena erbjuder kunderna trygghet, kvalitet, flexibilitet och attraktiv design. Götenehus är profilerad mot en mer modern arkitektur medan Sjödalshus står för en klassisk stil.

Orderingången under perioden var god och cirka 15 procent högre än leveransvolymen.

Nettoomsättningen inom Styckehus ökade under perioden med 26 procent och uppgick till 157,6 mkr (125,0). Rörelseresultatet ökade till 7,7 mkr (5,5). Rörelsemarginalen uppgick till 4,9 procent (4,4). Leveransvolymen i antal enheter ökade med 14 procent och uppgick till 98 enheter (84).

Övrigt
Verksamhetsområdet Övrigt består av Forshem Fastighets AB, Forshem Biobränsle, Forshem Industri och moderbolaget. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 1,3 mkr (-0,5). Rörelseresultatet uppgick till 1,2 mkr (0,8).

Investeringar

Koncernens investeringar i byggnader, mark, maskiner och inventarier uppgick till 1,8 mkr (1,2).

Finansiell ställning och likviditet

Balansomslutningen i Forshemkoncernen, som har ökat med cirka 62 mkr sedan årsskiftet, uppgick till 514,9 mkr (453,1). Den enskilt största tillgångsposten var exploateringsfastigheter som under året ökade med cirka 41 mkr och uppgick till 186,9 mkr (146,0). Ökningen är i övrigt hänförlig till den högre leveransvolymen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,0 mkr (-7,7). Exklusive ökningen av exploateringsfastigheter, som i regel finansieras med långfristiga krediter, uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 37,9 mkr (29,8). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -4,8 mkr (-8,9).

Likviditeten var vid utgången av perioden god. Likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick till 100,9 mkr jämfört med 109,4 mkr vid årsskiftet.

Nettolåneskulden uppgick till 80,3 mkr (75,0).

Det egna riskbärande kapitalet uppgick till 115,6 mkr (105,4), vilket motsvarade 22,5 procent (23,3) av balansomslutningen. Soliditeten uppgick till 21,1 procent (21,8).

Personal

Medelantalet anställda uppgick under perioden till 260 personer (252).

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1,0 mkr (0,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,2 mkr (0,0).

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 21,2 procent jämfört med 20,1 vid årsskiftet. Moderbolagets likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick till 91,6 mkr (103,9).

Redovisningsprinciper

Forshem tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering och RR 31 från Redovisningsrådet.

Förutom att koncernens verksamhetsområden från och med 2007 redovisas som segment överensstämmer redovisningspriciperna i moderbolaget och koncernen med dem som är använda i den senaste årsredovisningen.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utsikter inför 2007

Marknadsförutsättningarna under 2007 bedöms i nuvarande konjunkturläge som goda. Den tidigare aviserade målsättningen att växa med minst 15 procent under 2007 står fast.

Ekonomisk information 2007

Delårsrapport för andra kvartalet 2007 lämnas den 23 augusti 2007.
Delårsrapport för det tredje kvartalet lämnas den 31 oktober 2007.


Götene den 8 maj 2007

Claes Hansson
VD och koncernchef


För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@forshem.com

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
 
Mkr
Jan-mars
2007
Jan-mars
2006
Jan-dec
2006
Nettoomsättning 247,9 182,7 829,8
Kostnad för sålda varor -202,0 -142,3 -671,6
Bruttoresultat 45,9 40,4 158,2
Försäljningskostnader -24,4 -24,7 -99,1
Administrationskostnader -6,2 -5,0 -22,2
Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,3 0,0 0,1
Rörelseresultat 15,6 10,7 37,0
Finansiella intäkter 0,3 0,2 1,3
Finansiella kostnader -1,8 -0,7 -4,1
Resultat efter finansiella poster 14,1 10,2 34,2
Skatter -4,0 -2,9 -10,0
Resultat efter skatt 10,1 7,3 24,2
       
Avskrivningar som belastat resultatet 1,5 1,2 5,8
       
Resultat per aktie (kr) 1:66 1:21 4:00
Antal aktier (tusen) 6 051 6 051 6 051

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
       
Mkr 2007-03-31 2006-03-31 2006-12-31
Tillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar 10,1 2,7 10,1
Materiella anläggningstillgångar 63,0 20,9 62,7
Finansiella anläggningstillgångar 0,8 0,9 0,8
Omsättningsfastigheter 186,9 139,8 146,0
Övriga omsättningstillgångar 183,2 120,8 154,1
Kassa och bank inkl koncernkonto 70,9 89,8 79,4
Summa tillgångar 514,9 374,9 453,1
       
Eget kapital och skulder      
Eget kapital 108,8 97,0 98,7
Långfristiga skulder 155,9 108,8 158,6
Kortfristiga skulder 250,2 169,1 195,8
Summa eget kapital och skulder 514,9 374,9 453,1

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
 
Mkr
Jan-mars
2007
Jan-mars
2006
Jan-dec
2006
Resultat efter finansnetto 14,1 10,2 34,2
Justeringsposter 2,2 2,0 8,3
Betald skatt -3,9 -1,4 -9,0
Förändring av rörelsekapital -15,4 -18,5 -42,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,0 -7,7 -8,7
Investering i dotterbolag - - -32,9
Investeringar i övriga anläggningstillgångar -1,8 -1,2 -9,7
Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 2,3
Återstår efter anläggningsinvesteringar -4,8 -8,9 -49,0
Förändring av räntebärande lån -3,8 18,6 63,4
Utdelning - - -15,0
Årets kassaflöde -8,6 9,7 -0,6
Likvida medel vid årets början 79,4 80,1 80,2
Kursdifferenser i likvida medel 0,1 0,0 -0,2
Likvida medel vid periodens slut 70,9 89,8 79,4

NETTOOMSÄTTNING PER VERKSAMHETSGREN
 
Mkr
Jan-mars
2007
Jan-mars
2006
Jan-dec
2006
Projekt 89,0 58,2 294,5
Styckehus 157,6 125,0 531,4
Övrigt 1,3 -0,5 3,9
Summa 247,9 182,7 829,8

RÖRELSERESULTAT PER VERKSAMHETSGREN
 
Mkr
Jan-mars
2007
Jan-mars
2006
Jan-dec
2006
Projekt 6,7 4,4 18,3
Styckehus 7,7 5,5 18,2
Övrigt 1,2 0,8 0,5
Summa 15,6 10,7 37,0

KVARTALSVÄRDEN KONCERNEN
 
Mkr
Kv 1
2007
Kv 4
2006
Kv 3
2006
Kv 2
2006
Kv 1
2006
Kv 4
2005
Kv 3
2005
Kv 2
2005
Kv 1
2005
Nettoomsättning 247,9 261,1 165,4 220,6 182,7 194,5 137,3 205,0 150,7
Kostnad för sålda varor -202,0 -214,5 -135,1 -179,7 -142,3 -154,0 -110,0 -170,6 -124,0
Bruttoresultat 45,9 46,6 30,3 40,9 40,4 40,5 27,3 34,4 26,7
Förs.- och adm.kostnader -30,6 -34,3 -26,1 -31,2 -29,7 -30,7 -21,1 -27,8 -24,1
Övriga rörelseposter 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 0,1
Rörelseresultat 15,6 12,3 4,3 9,7 10,7 10,3 6,2 6,7 2,7
Finansnetto -1,5 -0,8 -0,9 -0,6 -0,5 -0,3 -0,5 -0,6 -0,4
Resultat efter
finansiella poster
14,1 11,5 3,4 9,1 10,2 10,0 5,7 6,1 2,3
Skatter -4,0 -3,3 -1,2 -2,6 -2,9 -2,9 -1,6 -1,7 -0,7
Resultat efter skatt 10,1 8,2 2,2 6,5 7,3 7,1 4,1 4,4 1,6

NYCKELTAL
    Jan-mars
2007
Jan-mars
2006
Jan-dec
2006
Rörelsemarginal % 6,3 5,9 4,5
Andel riskbärande kapital % 22,5 26,8 23,3
Soliditet % 21,1 25,9 21,8
Nettolåneskuld Mkr 80,3 16,7 75,0
Investeringar exkl aktier Mkr 1,8 1,2 9,9
Medelantalet anställda   260 235 252
Eget kapital per aktie kr 17:98 16:04 16:32

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
 
Mkr
Jan-mars
2007
Jan-mars
2006
Jan-dec
2006
Ingående balans 98,7 89,7 89,7
Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 -0,2
Utdelning 0,0 0,0 -15,0
Periodens resultat 10,1 7,3 24,2
Utgående eget kapital 108,8 97,0 98,7

pdfUtskriftsformat


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com