Till startsidan


Delårsrapport 1 januari – 31 december 2006

Sammanfattning januari-december 2006

  • Nettoomsättningen ökade med drygt 20 procent och uppgick till 830 mkr (688).
  • Rörelseresultatet förbättrades till 37,0 mkr (25,9). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 34,2 mkr (24,1).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 24,2 mkr (17,2), vilket motsvarar 4:00 kr (2:83) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,7 mkr (11,8). Exklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 35,4 mkr (14,2).
  • Forshems B-aktie listades på First North den 23 november 2006.
  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1:25 kr per aktie.

pdfUtskriftsformat

Allmänt om verksamheten

Forshemkoncernen i sin nuvarande form bildades den 30 juni 2006 genom att Forshem Group förvärvade de bolag som då ingick i Westergyllens affärsområde Bygg/Miljö.

Forshem Group är moderbolag till Götenehus AB, Sjödalshus AB samt produktions- och administrationsbolaget Forshem Industri AB som tillsammans utgör en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Småhusverksamheten består dels av en projektverksamhet som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, dels en verksamhet som marknadsför och bygger enskilda styckehus.

Koncernen består vidare av Forshem Biobränsle AB som tillverkar bränslebriketter för fastbränsleanläggningar och Forshem Fastighets AB som äger och förvaltar koncernens industriområde i Götene.

Förvärvet av småhusrörelsen har skett genom ett koncerninternt förvärv till bokfört värde. Då prissättningen av förvärvet inte är baserat på verkligt värde redovisas förvärvet, i avsaknad av mer specifik vägledning, till historiskt redovisade värden i Westergyllenkoncernen. Redovisningen sker från den första dagen under jämförelseperioden motsvarande den så kallade poolningsmetoden.

Förvärven av Forshem Biobränsle och Forshem Fastighets AB har skett till marknadsvärde och är intagna i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden.

Listning på First North

Vid en extra bolagsstämma i AB Westergyllen den 16 november 2006 beslutades att dela ut Forshem Group AB, enligt den så kallade Lex ASEA, till Westergyllens aktieägare. Den 23 november 2006 listades B-aktierna i Forshem Group på First North. En handelspost i Forshem uppgår till 100 B-aktier. Erik Penser Fondkommission, som var rådgivare i samband med listningen, verkar som "Certified Advisor" samt likviditetsgarant på First North.

Nyemission och aktiesplit

I juni 2006 genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 43,1 mkr. Samtidigt förvärvades Forshem Industri AB, inklusive dotterbolagen Götenehus och Sjödalshus, för motsvarande belopp. I samband med nyemissionen genomfördes också en aktiesplit varvid Forshemaktiens kvotvärde ändrades från 25 kronor till 4 kronor. Antalet aktier i bolaget uppgår efter genomförd split och nyemission till 6.051.000.

Marknad

Efterfrågan på den svenska småhusmarknaden har varit mycket god under 2006. Priserna på begagnade småhus har fortsatt att öka.

Orderingången inom styckehusverksamheten var under året god och cirka tio procent högre än leveransvolymen. Koncernens projektportfölj har successivt byggts upp under de senaste åren. Antalet byggrätter i projektportföljen motsvarade vid periodens slut 470 småhus, vilket var oförändrat sedan förra årsskiftet.

Fakturering och resultat fjärde kvartalet 2006

Koncernens nettoomsättning ökade under fjärde kvartalet med knappt 35 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 261 mkr (194). Antalet levererade enheter ökade under perioden med 18 procent och uppgick till 135 (114).

Rörelseresultatet för kvartalet ökade med 19 procent till 12,3 mkr (10,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,5 mkr (10,0).

Fakturering och resultat januari – december 2006

Koncernens nettoomsättning ökade under 2006 med drygt 20 procent och uppgick till 829,8 mkr (687,5). Antalet levererade enheter ökade under perioden med 18 procent och uppgick till 459 (389).

Rörelseresultatet förbättrades till 37,0 mkr (25,9). Resultatet efter finansiella poster ökade med 42 procent och uppgick till 34,2 mkr (24,1).

Årets resultat efter skatt uppgick till 24,2 mkr (17,2), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 4:00 kronor (2:83).

Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 17,8 procent (16,2). Räntabiliteten på eget kapital efter skatt uppgick till 25,7 procent (20,4).

Investeringar

Under året har 36,0 mkr (0,0) investerats genom förvärv av dotterbolagen Forshem Biobränsle och Forshem Fastighets AB. Koncernens investeringar i byggnader och mark, maskiner och inventarier uppgick till 9,9 mkr (6,2). Cirka 70 procent av dessa avsåg produktionsutrustning.

Finansiell ställning och likviditet

Balansomslutningen i Forshemkoncernen uppgick vid periodens slut till 453,1 mkr (326,3). Den enskilt största tillgångsposten var exploateringsfastigheter som under året ökade med knappt 44 mkr och uppgick till 146,0 mkr (102,3). Den ökade balansomslutningen är i övrigt hänförlig till förvärven av Forshem Biobränsle och Forshem Fastighets AB samt större fordringar på grund av den högre leveransvolymen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,7 mkr (11,8). Exklusive ökningen av exploateringsfastigheter, som i regel finansieras med långfristiga krediter, uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 35,4 mkr (14,2). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -49,0 mkr (5,6). Exklusive företagsförvärv uppgick kassaflödet efter investeringar till -16,1 mkr (5,6).

Likviditeten var vid utgången av perioden god. Likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick vid årsskiftet till 109,4 mkr (80,2). Ökningen av likvida medel är i stort hänförlig till ökad checkkredit.

Nettolåneskulden uppgick till 75,0 mkr (7,2).

Det egna riskbärande kapitalet uppgick till 105,5 mkr (93,3), vilket motsvarade 23,3 procent (28,6) av balansomslutningen. Soliditeten uppgick till 21,8 procent (27,5).

Personal

Vid försäljning och leverans av ett småhus tar det i regel cirka 18-24 månader från bolagets första kontakt med kunden till det att huset är färdiglevererat och slutbesiktigat. En bra kontakt och ett gott samarbete mellan koncernens medarbetare och kunden är en mycket viktig del i möjligheterna att nå framgång. Forshemkoncernen bedriver därför ett aktivt arbete när det gäller kompetensutveckling av personalen inom service, kundvård och kvalitet. Det övergripande målet är en nöjd kund och att det ska vara noll fel på varje slutbesiktning.

Vid årets slut hade koncernen 255 heltidsanställda (227). Medelantalet anställda i koncernen var under året 252 personer (242). Av medelantalet anställda var 86 procent män och 14 procent kvinnor. Genomsnittsåldern i koncernen under 2006 uppgick till 46,6 år. Genomsnittsålder fördelat på män och kvinnor uppgick till 47 respektive 44 år. Personalomsättningen under förra året uppgick till 6,5 procent.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 1:25 kr per aktie. Den totala utdelningssumman uppgår enligt förslaget till 7,6 mkr. Som avstämningsdag föreslår styrelsen den 11 maj 2007. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen utbetalas från VPC den 16 maj 2007.

Moderbolaget

Moderbolaget handlägger förutom centrala ledningsfrågor även koncernstödjande verksamheter såsom finansiering och ekonomisk kontroll.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,6 mkr (0,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,7 mkr (0,0).

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 20,1 procent. Moderbolagets likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick till 103,9 mkr (0,0).

Redovisningsprinciper

Denna rapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och RR 31.

Forshem bedriver i huvudsak verksamhet inom endast en rörelsegren, tillverkning och marknadsföring av småhus. Koncernen bedriver verksamhet inom Sverige och Tyskland. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i Sverige. Verksamheten i Tyskland uppgår till mindre än tio procent av koncernens nettoomsättning och resultat. Någon finansiell information uppdelad på segment är därför inte upprättad. I övrigt hänvisas till de redovisningsprinciper som framgår av prospektet inför listningen av Forshems aktier på First North.

Utsikter inför 2007

Marknadsförutsättningarna under 2007 bedöms i nuvarande konjunkturläge som goda.

Årsstämma

Årsstämma hålls i Götene tisdagen den 8 maj 2007.

Valberedning

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2007 är att lämna förslag på styrelseledamöter samt arvoden till styrelsen och revisorerna.

Valberedningen inför årsstämman 2007 består av Bo Nilsson, Lars Runmarker och Sture Öster som representanter för de största aktieägarna och Ingemar Johansson som representant för de mindre aktieägarna.

Årsredovisning

Forshems årsredovisning beräknas vara klar i slutet av mars 2007 och kommer att finnas tillgänglig på företaget. Den kommer samtidigt att skickas ut till aktieägarna.

Ekonomisk information 2007

Delårsrapport för första kvartalet 2007 lämnas den 8 maj 2007.
Delårsrapport för det andra kvartalet 2007 lämnas den 23 augusti 2007.
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2007 lämnas den 31 oktober 2007.

Götene den 27 februari 2007
Forshem Group AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@forshem.com

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
 
Mkr
Okt-dec
2006
Okt-dec
2005
Jan-dec
2006
Jan-dec
2005
Nettoomsättning 261,1 194,5 829,8 687,5
Kostnad för sålda varor -214,5 -154,0 -671,6 -558,6
Bruttoresultat 46,6 40,5 158,2 128,9
Försäljningskostnader -26,7 -24,8 -99,1 -85,4
Administrationskostnader -7,6 -5,9 -22,2 -18,3
Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,0 0,5 0,1 0,7
Rörelseresultat 12,3 10,3 37,0 25,9
Finansiella intäkter 0,5 0,2 1,3 0,8
Finansiella kostnader -1,3 -0,5 -4,1 -2,6
Resultat efter finansiella poster 11,5 10,0 34,2 24,1
Skatter -3,3 -2,9 -10,0 -6,9
Resultat efter skatt 8,2 7,1 24,2 17,2
 
Avskrivningar som belastat resultatet 1,7 1,2 5,8 4,7
 
Resultat per aktie (kr) 1:34 1:17 4:00 2:83
Antal aktier (tusen) 6 051 6 051 6 051 6 051
 

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Mkr 2006-12-31 2005-12-31
Tillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 10,1 2,7
Materiella anläggningstillgångar 62,7 20,8
Finansiella anläggningstillgångar 0,8 0,9
Övriga omsättningstillgångar 300,1 221,7
Kassa och bank inkl koncernkonto 79,4 80,2
Summa tillgångar 453,1 326,3
 
Eget kapital och skulder    
Eget kapital 98,7 89,7
Långfristiga skulder 158,6 88,9
Kortfristiga skulder 195,8 147,7
Summa eget kapital och skulder 453,1 326,3
 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
 
Mkr
Jan-dec
2006
Jan-dec
2005
Resultat efter finansnetto 34,2 24,0
Justeringsposter 8,3 8,6
Betald skatt -9,0 -5,5
Förändring av rörelsekapital -42,2 -15,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,7 11,8
Investering i dotterbolag -32,9 -
Investeringar i övriga anläggningstillgångar -9,7 -6,5
Försäljning av anläggningstillgångar 2,3 0,3
Återstår efter anläggningsinvesteringar -49,0 5,6
Förändring av räntebärande lån 63,4 12,0
Utdelning -15,0 -5,0
Årets kassaflöde -0,6 12,6
Likvida medel vid årets början 80,2 67,5
Kursdifferenser i likvida medel -0,2 0,1
Likvida medel vid periodens slut 79,4 80,2
 

NYCKELTAL
    Jan-dec
2006
Jan-dec
2005
Rörelsemarginal % 4,5 3,8
Räntabilitet på sysselsatt kapital % 17,8 16,2
Räntabilitet på eget kapital % 25,7 20,4
Andel riskbärande kapital % 23,3 28,6
Soliditet % 21,8 27,5
Nettolåneskuld Mkr 75,0 7,2
Investeringar exkl aktier Mkr 9,9 6,2
Antal anställda vid periodens slut   255 227
Antal årsanställda   252 242
Eget kapital per aktie kr 16:32 14:83
 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERNEN
Mkr 2006 2005
Ingående balans 89,7 77,5
Omräkningsdifferenser -0,2 0,0
Utdelning -15,0 -5,0
Årets resultat 24,2 17,2
Utgående eget kapital 98,7 89,7
 

KVARTALSVÄRDEN KONCERNEN
 
Mkr
Kv 4
2006
Kv 3
2006
Kv 2
2006
Kv 1
2006
Kv 4
2005
Kv 3
2005
Kv 2
2005
Kv 1
2005
Nettoomsättning 261,1 165,4 220,6 182,7 194,5 137,3 205,0 150,7
Kostnad för sålda varor -214,5 -135,1 -179,7 -142,3 -154,0 -110,0 -170,6 -124,0
Bruttoresultat 46,6 30,3 40,9 40,4 40,5 27,3 34,4 26,7
Förs.- och adm.kostnader -34,3 -26,1 -31,2 -29,7 -30,7 -21,1 -27,8 -24,1
Övriga rörelseposter 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 0,1
Rörelseresultat 12,3 4,3 9,7 10,7 10,3 6,2 6,7 2,7
Finansnetto -0,8 -0,9 -0,6 -0,5 -0,3 -0,5 -0,6 -0,4
Resultat efter finansiella poster 11,5 3,4 9,1 10,2 10,0 5,7 6,1 2,3
Skatter -3,3 -1,2 -2,6 -2,9 -2,9 -1,6 -1,7 -0,7
Resultat efter skatt 8,2 2,2 6,5 7,3 7,1 4,1 4,4 1,6

pdfUtskriftsformat


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com