Till startsidan


Delårsrapport januari – september 2006

  • Nettoomsättningen proforma uppgick till 577 MSEK (502).
  • Rörelseresultatet proforma ökade till 26,7 MSEK (17,9). Resultatet efter finansiella poster proforma uppgick till 23,8 MSEK (15,4).
  • Resultatet efter skatt proforma uppgick till 16,7 MSEK (11,0), vilket motsvarar 2,76 SEK (1,82) per aktie.
  • Forshems aktier föreslås delas ut till Westergyllens aktieägare.
  • Forshem har ansökt om handel av bolagets B-aktier på First North.

pdfUtskriftsformat

Allmänt om verksamheten

Forshemkoncernen i sin nuvarande form bildades den 30 juni 2006 genom att Forshem Group förvärvade de bolag som då ingick i Westergyllens affärsområde Bygg/Miljö.

Forshem Group är moderbolag till Götenehus AB, Sjödalshus AB samt produktions och administrationsbolaget Forshem Industri AB som tillsammans utgör en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Småhusverksamheten består dels av en projektverksamhet som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, dels en verksamhet som marknadsför och bygger enskilda styckehus.

Koncernen består vidare av Forshem Biobränsle som tillverkar bränslebriketter för fastbränsleanläggningar och Forshem Fastighets AB som äger och förvaltar koncernens industriområde i Götene.

Förvärvet av småhusverksamheten har skett genom ett koncerninternt förvärv till bokfört värde.

Förvärven av Forshem Biobränsle och Forshem Fastighets AB har skett till marknadsvärde. Den sammanlagda köpeskillingen för dessa bolag uppgick till 36,0 MSEK. Värdet av de förvärvade tillgångarna uppgick till totalt 52,0 MSEK, varav 7,0 MSEK avsåg goodwill hänförlig till Forshem Biobränsle. De förvärvade skulderna uppgick till 16,0 MSEK.

För att ge en rättvisande bild av den nuvarande koncernens omsättning och resultat har en resultaträkning proforma upprättats för perioden och för jämförelseperioden.

Listning på First North

Styrelsen i AB Westergyllen har beslutat att en extra bolagsstämma ska sammankallas i november 2006 för att fatta beslut om att dela ut Forshem Group AB, enligt den så kallade Lex ASEA, till Westergyllens aktieägare. Avsikten är att Forshems B-aktier efter utdelningen ska listas på First North.

Ett prospekt avseende utdelningen kommer att presenteras i månadsskiftet oktober/november 2006. Listningen beräknas ske i november 2006. Erik Penser Fondkommission har utsetts till finansiell rådgivare.

Fakturering och resultat tredje kvartalet 2006

Koncernens nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet 2006 till 165 MSEK jämfört med 139 MSEK proforma för motsvarande period förra året.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 4,3 MSEK (6,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,4 MSEK (5,6).

Resultatet har påverkats av att leveransvolymen under kvartalet blev lägre än förväntat samtidigt som flera marknadsaktiviteter har genomförts. Volymen har förutom semestermånaden också påverkats av att ett flertal utleveranser av både projekt och styckehus blivit försenade. Det ökade byggandet i landet har medfört att handläggningstiderna i kommunerna har ökat när det gäller bygglovsansökningar, detaljplaneändringar m m.

Fakturering och resultat januari – september 2006 proforma

Koncernens nettoomsättning proforma uppgick under perioden till 577 MSEK (502). Antalet levererade enheter ökade under perioden med 17 procent och uppgick till 324 (276).

Rörelseresultatet ökade kraftigt och uppgick till 26,7 MSEK (17,9). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23,8 MSEK (15,4).

Marknad

Efterfrågan på den svenska småhusmarknaden har varit mycket god under 2006. Priserna på begagnade småhus har fortsatt att öka.

Orderingången inom styckehusverksamheten var under hela niomånadersperioden god och i nivå med leveransvolymen. Antalet byggrätter i projektportföljen motsvarade vid periodens slut 500 småhus, vilket var en ökning med 30 enheter sedan årsskiftet.

Investeringar

Investeringarna för de bolag som nu ingår i Forshemkoncernen uppgick under hela niomånadersperioden till 8,6 MSEK. Cirka 80 procent av dessa avsåg produktionsutrustning.

Finansiell ställning och likviditet

Balansomslutningen i Forshemkoncernen uppgick vid periodens slut till 455,3 MSEK. Den enskilt största tillgångsposten var exploateringsfastigheter som uppgick till 158,5 MSEK. Likviditeten var vid utgången av perioden god. Likvida medel inklusive koncernkonto uppgick till 88,4 MSEK och motsvarade knappt 20 procent av de totala tillgångarna.

Nettolåneskulden uppgick till 73,0 MSEK.

Det egna riskbärande kapitalet uppgick till 94,7 MSEK, vilket motsvarade 20,8 procent av balansomslutningen. Soliditeten uppgick till 19,9 procent.

Personal

Vid periodens slut hade koncernen 252 heltidsanställda. Medelantalet anställda proforma uppgick till 247.

Moderbolaget

Moderbolaget har under året ej drivit någon verksamhet. Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 43,2 MSEK. Soliditeten uppgick till 31,4 procent.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering.

Forshem bedriver i huvudsak verksamhet inom endast en rörelsegren, tillverkning och marknadsföring av småhus. Koncernen bedriver verksamhet inom Sverige och Tyskland. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i Sverige. Verksamheten i Tyskland uppgår till mindre än tio procent av koncernens nettoomsättning och resultat. Någon finansiell information uppdelad på segment är därför inte upprättad.

Bedömning för 2006

Resultatet efter finansiella poster proforma uppgick vid periodens slut till 23,8 MSEK. Resultatet proforma för det första kvartalet uppgick till 10,5 MSEK och för det andra kvartalet till 9,9 MSEK. Resultatet för det tredje kvartalet blev på grund av semesterperioden och leveransförskjutningar svagare och uppgick till 3,4 MSEK. Leveransvolymen under årets sista kvartal beräknas bli god. Resultatet efter finansiella poster för det sista kvartalet bedöms bli i nivå med proformaresultatet för årets första kvartal.

Ekonomisk information 2006

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2006 lämnas den 27 februari 2007.

Götene den 17 oktober 2006
Claes Hansson
Verkställande direktör

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
MSEK Juli-sept
2006
Proforma
Juli-sept
2005
Jan-sept
2006
Proforma
Jan-sept
2006
Proforma
Jan-sept
2005
Nettoomsättning 165,4 138,9 165,4 576,7 501,5
Kostnad för sålda varor -135,1 -111,4 -135,1 -463,5 -410,7
Bruttoresultat 30,3 27,5 30,3 113,2 90,8
Försäljningskostnader -22,0 -18,0 -22,0 -72,5 -60,6
Administrationskostnader -4,1 -3,2 -4,1 -14,1 -12,5
Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2
Rörelseresultat 4,3 6,3 4,3 26,7 17,9
Finansiella intäkter 0,2 0,2 0,2 0,7 0,6
Finansiella kostnader -1,1 -0,9 -1,1 -3,6 -3,1
Resultat efter finansiella poster 3,4 5,6 3,4 23,8 15,4
Skatter -1,2 -1,6 -1,2 -7,1 -4,4
Resultat efter skatt 2,2 4,0 2,2 16,7 11,0
 
Avskrivningar som belastat resultatet 1,7 1,4 1,7 4,3 3,9
 
Resultat per aktie (kr) 0:36 0:66 0:36 2:76 1:82
Antal aktier (tusen) 6 051 6 051 6 051 6 051 6 051
Resultat per aktie proforma är beräknat på samma antal aktier som fanns i bolaget per 2006-09-30.
 

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
 
MSEK
 
2006-09-30
Tillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar 9,8
Materiella anläggningstillgångar 62,1
Finansiella anläggningstillgångar 0,8
Övriga omsättningstillgångar 294,2
Kassa och bank inkl koncernkonto 88,4
Summa tillgångar 455,3
 
Eget kapital och skulder  
Eget kapital 90,7
Långfristiga skulder 163,8
Kortfristiga skulder 200,8
Summa eget kapital och skulder 455,3
 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
MSEK Jan-sept
2006
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 2,4
Förändring av rörelsekapital 18,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten 24,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 44,0
Periodens kassaflöde 88,4
Likvida medel vid årets början 0,0
Kursdifferenser i likvida medel 0,0
Likvida medel vid periodens slut 88,4
 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERNEN
 
MSEK
Jan-sept
2006
Ingående balans 0,1
Nyemission 43,1
Omstruktureringseffekt vid koncernens bildande 45,3
Periodens övriga resultat 2,2
Utgående eget kapital 90,7
 

KVARTALSVÄRDEN KONCERNEN
MSEK Kv 3
2006
Proforma
Kv 2
2006
Proforma
Kv 1
2006
Nettoomsättning 165,4 222,9 188,4
Kostnad för sålda varor -135,1 -181,2 -147,2
Bruttoresultat 30,3 41,7 41,2
Förs.- och adm.kostnader -26,1 -30,8 -29,7
Övriga rörelseposter 0,1 0,0 0,0
Rörelseresultat 4,3 10,9 11,5
Finansnetto -0,9 -1,0 -1,0
Resultat efter finansiella poster 3,4 9,9 10,5
Skatter -1,2 -2,8 -3,1
Resultat efter skatt 2,2 7,1 7,4
 

NYCKELTAL
 
MSEK
  Jan-sept
2006
Räntabilitet på sysselsatt kapital, proforma % 15,4
Räntabilitet på eget kapital, proforma % 27,1
Andel riskbärande kapital % 20,8
Soliditet % 19,9
Nettolåneskuld MSEK 73,0
Investeringar exkl aktier, proforma MSEK 8,6
Antal anställda vid periodens slut   252
Medelantalet anställda under perioden, proforma   247
Eget kapital per aktie kr 14:99

 

Granskningsrapport

Till styrelsen i Forshem Group AB
Org.nr. 556313 - 4484

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Forshem Group AB per den 30 september 2006 och den niomåndersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.


Göteborg den 25 oktober 2006
Ernst & Young AB

Björn Grundvall
Auktoriserad revisor

pdfUtskriftsformat


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com